Nr 3/2003 Carl Michael Bellman

BJÖRN SAHLIN Jubel och fanfarer!
BURE HOLMBÄCK och BJÖRN JULÉN Parnass 10 år
ANDERS RINGBLOM »Wår lyckelige Skald«
LARS LÖNNROTH Världen som maskerad. Om Bellmans estradkonst
KURT JOHANNESSON Ord och musik hos Bellman
LENNART HEDWALL Bellman i det gustavianska musiklivets mitt
GUNNAR HILLBOM Bellmanssällskapets Standardupplaga
TORKEL STÅLMARCK Resan till Strängnäs
BO G HALL Med Carl Michael på Klubben!
ANITA ANKARCRONA Bellman och böckerna
BO STÅHLE Bellmansföreningar och Bellmansmuseer
Litterär salong:
JAN HOFF Johan Henrik Kellgren 250 år
Litterära notiser

Jubel och fanfarer!

BJÖRN SAHLIN


FÖR 48 NUMMER och tio år sedan föddes Parnass – i september 1993! Några av oss som idag arbetar med Parnass var med från början: Bure Holmbäck, Björn Julén. I en inledande artikel i detta nummer tecknar de sina visioner och reflekterar kring de gångna åren.

PARNASS' UTVECKLING har inte varit spikrak utan mera lik en kryssning mellan skär och mellan hamnar. Men att en tidskrift över huvud taget överlever i tio år får man nog ta som ett tecken på att den svarar mot ett behov. Varje nytt projekt som startas kräver ett övermått av optimism för att man över huvud taget ska våga. Kanske trodde man den gången för tio år sedan att behovet var större än vad det var. Men det fanns, och det räckte.

VI SOM NÅGRA ÅR stått i De litterära sällskapens samarbetsnämnds monter på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg och visat fram och sålt Parnass vet att behovet finns och att intresset för tidskriften faktiskt är stort, ja, till och med större än vad som avspeglar sig i prenumerantantalet. Otaliga är de lärare som köpt klassuppsättningar av äldre Parnassnummer. Varför? På grund av deras pedagogiska kvaliteter, deras tillgänglighet och den tilltalande formen. Detta kan Parnassredaktionen ta som ett memento att inte glida in i den tilltagande litteraturvetenskapliga teoretiseringen med dess terminologiraseri, eller hemfalla åt litterär sektbildning. Det är inte där man behövs. Må vara att Parnass ska presentera parnassen, men folkbildande, utåtriktat. Den litterära sällskapsrörelsen, för vilken Parnass är organ, har med åren visat sig vara en folkrörelse.

NÄR PARNASS STARTADE var ca 50 sällskap anslutna till samarbetsnämnden. I detta nu är det 106. Potentialen idag för den litterära sällskapsrörelsens tidskrift har kanske inte precis fördubblats men är ändå mycket större än för tio år sedan. Vi borde alltså kunna gå in i framtiden med stor tillförsikt. Men den där potentialen måste fångas upp – det behövs fortfarande många fler prenumeranter för att trygga tidskriftens fortbestånd.

MED DET HÄR NUMRET sker en förändring som förhoppningsvis inte ska bli alltför märkbar. Efter sex år lämnar Anders Hallengren uppdraget som redaktionschef för att i stället bli redaktör för Tidskrift för litteraturvetenskap. Ett stort tack till honom för en alltid helhjärtad insats under lång tid. Nu efterträds han av undertecknad, Björn Sahlin, som känner det nödvändigt att åtminstone kort presentera sig:

JAG HAR VARIT I FÖRLAGSBRANSCHEN sedan 1972 och i tidskriftsbranschen sedan 1983. Jag har liksom Anders Hallengren läst litteraturhistoria med poetik för Björn Julén, så det finns ett slags succession på redaktörsposten. Åren 1996–2002 var jag ordförande i Swedenborgs Minne och är sedan två år tillbaka ordförande i Poul Bjerre Sällskapet. I De litterära sällskapens samarbetsnämnd är jag sekreterare sedan 1997. Jag ser fram mot arbetet med Parnass och samarbetet i redaktionskommittén, där jag för övrigt ingår sedan ett år tillbaka och där jag tydligen har gott stöd att vänta för redaktörskapet.

Annat av eventuellt intresse