Organisationen DELS

DELS är en intresseorganisation för Sveriges alla litterära sällskap – politiskt obundna sällskap som har till uppgift att främja och förvalta minnet av en författares, eller en grupp författares, liv, diktning och tid. Till organisationens uppgifter hör att sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen och på olika sätt underlätta dessa sällskaps verksamhet.

DELS deltar varje år på bokmässan i Göteborg med en egen scen, och medlemssällskap med egen monter är välkomna att framträda på scenen. Monter hyrs direkt av bokmässan. Varje höst och vår anordnar DELS litterära matinéer i Stockholm. Några gånger har regionala litterära evenemang där flera sällskap är involverade ägt rum.

 

Vill ert sällskap ansöka om medlemskap i DELS?

Ansök om medlemskap i DELS

Ansökan om medlemskap görs till DELS' styrelse under adress: c/o Göran Wessberg, Fyrverkarbacken 42, 112 60 Stockholm eller gwessberg1@gmail.com.

Föreningens plusgironummer är 621928-1.

Till ansökan fogas uppgifter om föreningens namn, adress och ev hemsida, antalet medlemmar, styrelse med adresser, e-post och telefonnummer till ordförande, sekreterare och kassör samt kopia av föreningens stadgar.

Medlemsavgift 2017
Sällskap med färre än 50 medlemmar: 100 kr
Sällskap med färre än 100 medlemmar: 250 kr
Sällskap med 100-499 medlemmar: 500 kr
Sällskap med 500-999 medlemmar: 800 kr
Sällskap med 1000 medlemmar och fler: 1.000 kr
De Litterära Sällskapens historia

De Litterära Sällskapens historia

TILLKOMSTEN AV DELS ÄR starkt förknippad med Lilla Hornsberg. Efter att ha haft sin hemvist under drygt 30 år på Lilla Hornsberg flyttade Författarförbundet våren 1989 till nya lokaler i Författarnas hus på Drottninggatan. Lilla Hornsberg stod utan hyresgäst.

Intresset för att samlas kring en författares verk i form av litterärt sällskap väcktes i början av förra seklet. Bellmans Minne, som bildades 1899, anses vara det första personlitterära sällskapet. Efter en trevande start under de första fyra decennierna växte intresset allt starkare och började utvecklas i det närmaste till en folkrörelse.

Några entusiaster med förankring både i vissa av de nya litterära sällskapen och i Författarförbundet insåg den samlade potentialen i denna folkrörelse och bildade en interimstyrelse som avfattade en enkät till de nu inemot 60 litterära föreningarna med förslag om bildande av en samarbetsorganisation med namnet De litterära sällskapens samarbetsnämnd, DELS. Samtidigt förhandlade interimsstyrelsen med Stockholms stad om ett hyreskontrakt (med rimlig hyra) för Lilla Hornsberg, vilket var ett viktigt moment i samband med ett bildande av DELS. Den 24 november 1990 konstituerades så DELS vid ett möte på Lilla Hornsberg med deltagande av representanter för 26 sällskap.

Under de första åren förekom en hel del bekymmer med Lilla Hornsberg. Man hade visserligen fått huset fint upprustat och inrett. Men någon bra lösning för den praktiska förvaltningen och skötseln av huset hade man inte funnit. Den sköttes undermåligt av buddhistiska munkar, som hyrde övervåningen och köket. Lokalen utnyttjades dåligt av sällskapen och försök till externuthyrning gav dåligt gensvar. Ekonomin knakade i fogarna och alltfler röster höjdes för att DELS skulle säga upp hyresavtalet och lämna Lilla Hornsberg. Emellertid lyckades man 1995 göra sig av med munkarna, träffa ett nytt hyresavtal med staden samt skaffa nya pålitliga underhyresgäster. DELS' engagemang i Lilla Hornsberg kunde fortsätta och verksamheten löpte i stort sett friktionsfritt under många år, dock fortsatt med ett begränsat utnyttjande av lokalerna från DELS' och dess medlemmars sida. När Stockholms stad överlåtit ansvaret för Lilla Hornsberg till Stadsholmen och denna 2005 aviserade DELS om en flerfaldigt förhöjd hyra, som föll utanför ramen för DELS' resurser, tvingades DELS säga upp hyresavtalet till upphörande. Emellertid kunde DELS träffa en överenskommelse med hittillsvarande underhyresgäst som innebar att denne fr.o.m 2008 övertar hyresrätten för huset och förbinder sig att låta DELS avgiftsfritt disponera samlingslokal och vissa arkivutrymmen.

Men också DELS' verksamhet med gemensamma aktiviteter för sällskapen måste struktureras.. Redan före DELS' bildande hade flera sällskap deltagit i kampanjen »Läsa för livet« och inte minst i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, vilket genom åren kom att bli en viktig angelägenhet för DELS, som länge hade egen monter, men som man 2004 av kostnadsskäl måste uppge och istället organisera sällskapens framträdanden på den gemensamma scenen. DELS' mässengagemang utvidgades 2005 till att även omfatta Örebromässan. DELS har också under 2000-talet årligen deltagit i »Världens längsta bokbord« på Drottninggatan. År 2003 var DELS medarrangör i den uppmärksammade månadslånga utställningen »Sällskapsliv« på Kungl. Biblioteket.

Det första mer betydande evenemanget i DELS' regi, »De litterära sällskapens dag«, ägde rum i Hornsbergs lilla trädgård en vacker sommardag den 31 maj 1992 med föredrag, sång, uppläsningar m.m. Evenemanget återkom under ett par år. Inspirerad av framgången med Sällskapsdagen startades redan 1993 serien »Matinéer på Skansen« i en liknande fast mer utbyggd version. 1995 flyttades också Sällskapsdagen över till Skansen och samordnades med matinéerna. Man höll till en början till på Högloftet men tvingades på 2000-talet flytta först till Sollidenrestaurangen , sedan till Novilla och 2007 – förhoppningsvis slutgiltigt – till den utmärkt väl lämpade lokalen Ordenshuset. Upplägget har varit en vårserie med 4-5 programtillfällen, där ett sällskap får presentera sin författare med föredrag, uppläsning, musik och sång, och en motsvarande höstserie. En variant på dessa matinéer prövades hösten 2007 genom ett i samarbete med tidskriften Vi arrangerat evenemang, »Sällskapsliv till sjöss«, där sällskapen fick presentera och illustrera sina författare under ett dygns färjetur fram och tillbaks till Åbo.

DELS har också under åren ställt upp med egna och medlemmars resurser vid olika officiella evenemang, t.ex. ett stort antal mycket populära stadsvandringar i författares fotspår under Kulturhuvudstadsåret 1998 och vid Stockholms 750-års jubileum 2002 en serie uppskattade litterära matinéer på Lilla Hornsberg, dit gästerna togs med ångbåt från Stadshuskajen via Karlbergskanalen.

Ganska snart efter DELS' bildande kände styrelsen ett starkt behov av ett medlemsblad, som dock aldrig hann komma till. Styrelsen hade fångats av ett förslag att gå ett steg längre och skapa en för sällskapen gemensam litterär tidskrift. Förslagsställaren, förläggaren Carl Johard, hade presenterat en plan som innebar att tidskriften med namnet Parnass skulle innehålla en temadel med presentation av en författare, en del med olika andra litterära artiklar och en del med intern information för medlemssällskapen. Administration och ekonomi skulle förlaget svara för medan DELS skulle tillsätta redaktion och kostnadsfritt tillhandahålla innehållet. Parnass utgavs några år på makarna Johards förlag men blev olönsam och måste 1996 överlåtas till förlaget Apostrophe, som utgav tidskriften Allt om Böcker och kunde reducera kostnaderna genom samordning av produktion och distribution av de båda tidskrifterna i ett tvillingformat. Redaktionsansvaret låg oförändrat kvar hos DELS. Vid utgången av 2004 las Allt om Böcker ned och Parnass kunde utkomma i ensamt majestät. På nyåret 2006 förvärvade DELS tidskriften Parnass och driver den sedan dess i ett helägt aktiebolag DELS Tidskrifter AB.

En form av service till medlemmarna som DELS bedömt väsentlig har var att genom regelbundna seminarier erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte i för sällskapen angelägna frågor, exempelvis diktarboningar, ekonomi, bidrag/sponsorer, föreningsjuridik, medlemsblad, hemsidor m.m. I det sammanhanget skall även nämnas att DELS under 2000-talet medverkat i eller bidragit till utgivningen av flera böcker.

»En speciell anda – på samma gång lättsam och seriös«. De litterära sällskapen har följt författaren Britt Dahlström genom livet. I detta särtryck ur Wendelas Vänners medlemstidning WendelAvisan (nr 54 juni 2014) berättar hon om sin kärlekshistoria med dem.
Styrelse

Styrelse 2018

Vald på årsmötet den 25 mars 2018

Birgitta Wistrand

Birgitta Wistrand
Ordförande
Sibyllegatan 59
114 43 Stockholm
Tel. 08-663 66 70
Mobil 070-343 96 79
E-post birgitta.wistrand@littvet.uu.se

Fil. dr. 2006 på en avhandling om Elin Wägner i 20-talet. Riksdagsledamot (M) 1991-2002, vd för stiftelsen Positiva Sverige 1984-1991, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet i två omgångar samt för Friskis & Svettis och en rad kommersiella bolag. Författare och forskare, affilierad till Uppsala universitet. Publicerade 2016 en bok om Martina Bergman Österberg och arbetar nu med professor Margaretha Fahlgren i ett projekt kring politiska självbiografier.
Göran Wessberg

Göran Wessberg
Sekreterare
Fyrverkarbacken 42
112 60 Stockholm
Tel 08-87 08 04
Mobil 070-550 93 49
E-post gwessberg1@gmail.com

Ordförande i Frank Heller-sällskapet, f.d. universitetslektor, professor vid lotterifakulteten vid Pekings universitet och internationell spelexpert. Intresserad av barnlitteratur och film och medlem i Sällskapet Idun.

Marianne Lundin
Kassör
Stiernhielmsvägen 20
112 44 Stockholm
Tel. 08-618 30 15
Mobil 0707-90 41 16
E-post marianne.lundin@jm.se

Invald i DELS' styrelse 2010. Var 2005 med och bildade Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren och är ledamot i sällskapets styrelse. Är litteratur- och kulturintresserad. Är en hängiven bridgespelare.

Jennie Nell

Jennie Nell
Ledamot
Institutionen för kultur och estetik (Litteraturvetenskap)
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Tel 070-682 24 03
E-post jennie.nell@littvet.su.se

Jennie Nell är fil. dr. i litteraturvetenskap, och arbetar som lärare och forskare vid Stockholms universitet. Specialkompetensområden är svenskt, engelskt, amerikanskt och franskt 1700-tal, samt antikens och fransk-klassicismens litteratur. Examen inkluderar även antikvetenskap, konstvetenskap, kulturvetenskap och retorik, samt lärarexamen. Har ett särintresse för hovkulturer och relationen mellan litteratur, musik, konst och makt/samhälle. Är även inriktad på emblematik och mytologi. Initiativtagare till, och ordförande i, Sällskapet Gustaf III sedan 2017, samt sekreterare och webbredaktör i Bellmanssällskapet sedan 2003.
Barbro Thomas

Barbro Thomas
Ledamot
Hornsgatan 151
117 34 Stockholm
Tel. 08-658 53 75
Mobil 0706-58 53 77
E-post barbro.thomas@gmail.com

Biblioteksråd vid Kungliga biblioteket 2000-2008, tidigare avdelningsdirektör Statens Kulturråd, kulturchef/länsbibliotekarie Halmstad/Hallands län. Bl.a. ordförande  i DELS 2015-16, i Svenska bibliotekarieförbundet under perioden 1974-1980 och ledamot SAB:s styrelse 1980-1986.
Anita Persson

Anita Persson
Ledamot
Fatbursgatan 29A
118 54 Stockholm
Tel. 08-669 64 48
Mobil 070-274 67 11
E-post anita_s_persson@hotmail.com

F.d. intendent på Strindbergsmuseet fram till 1994 och under många år engagerad i Strindbergssällskapet. Har lett Strindbergsvandringar i över 30 år, både i centrala stan och i skärgården, och är vida anlitad som föreläsare/kåsör. Författare till  boken »Vandra med Strindberg – fem vandringar i Stockholm« (2012) och redaktör för antologin »Ja, må han leva – 22 kvinnor från 11 länder skriver om Strindberg« (2001)

Sigrid Fredriksson

Sigrid Fredriksson
Ledamot
Lerbogatan 7
386 31 Färjestaden
Tel 0485-311 97
Mobil 070-209 69 62
E-post sigridcecilia@gmail.com

Ständigt läsande fd folkhögskolelärare bosatt på Öland. Fil.kand i litteraturvetenskap. Var med och startade Margit Fribergsällskapet år 2002 och är nu dess ordförande. Leder litterära vandringar på Öland. Intresserad av att ta vara på och lyfta fram det som ibland kallas landsbygdsförfattare och det kulturarv de representerar. Invald i DELS styrelse 2017..

Einar Jakobsson

Einar Jakobsson
Ledamot
Vasagatan 5A
753 13 Uppsala
Tel. 018-51 59 41
Mobil 0702-27 41 47
E-post einar.jakobsson@bredband.net

Fil. dr, leg. psykolog, tidigare verksam som klinisk psykolog och som lektor i psykologi vid Mälardalens Högskola. Har även varit verksam som översättare av psykologisk facklitteratur. Var med och startade Emil Hagström-sällskapet och är styrelsemedlem där. Alltsedan ungdomen intresserad av de sköna konsterna, framför allt musik och litteratur, vilket på äldre dar bland annat lett till ett liv som bloggskribent. Gillar resor, framför allt till Italien.
Åsa Morberg

Åsa Morberg
Ledamot
Årsundavägen 8B
811 61 Sandviken
Mobil 070-329 85 23
E-post asa.morberg@telia.com

Åsa Morberg, docent i didaktik, president i ATEE med säte i Bryssel. Har arbetat i högre utbildning som lärare, forskare och chef ett helt yrkesliv och arbetar alltjämt. Har egna utbildningsföretag. Författare, debattör och gästkrönikör, ordförande i Stig Sjödin Sällskapet.

Kristina Lundgren

Kristina Lundgren
Ledamot
Fågelbovägen 27
131 33 Nacka
Tel 0760-38 66 15
Mobil 0761-68 67 86
E-post irma.lundgren@gmail.com

Sekreterare i Svensk Presshistorisk Förening och vice ordförande i Personhistoriska Samfundet. Docent i journalistik med ett flertal böcker om kvinnliga journalister och kvinnohistoria under tidigt 1900-tal. Tidigare lektor vid Stockholms och Umeå universitet samt Södertörns högskola.
Georg Hahne

Georg Hahne
Ledamot
Fyrverkarbacken 40
112 60 Stockholm
Tel 08-30 99 96
Mobil 070-531 80 07
E-post georg.hahne@telia.com

Journalist. Redaktör. Tidigare Chefredaktör och Informationschef. Föreläsare. Engagerad i Dan Andersson Sällskapet och leder litterära vandringar i skaldens finnmark. Dessutom intresserad av Bellman och Werner Aspenström som har sina rötter i denna del av Dalarna; Västerbergslagen.
Ingrid Nettervik

Ingrid Nettervik
Ledamot
Fogdegatan 9
352 36 Växjö
Tel 0470-71 16 46
E-post nettervik.i@telia.com

Ingrid Nettervik är fil. dr i litteraturvetenskap, pensionerad universitetslektor från dåvarande Växjö universitet. Hon har varit ordförande i Svensklärarföreningen i tio år, är sedan 1997 ordförande i Vilhelm Moberg-Sällskapet och medlem i Smålands Akademi.

Stadgar

Stadgar för De Litterära Sällskapen i Sverige

Antagna den 24 november 1990 och reviderade 1998, 2001, 2008 och 2017


§ 1 Verksamhetens ändamål
De litterära sällskapen i Sverige (DELS) har till ändamål att samla de i Sverige verksamma litterära sällskapen, att främja och sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen samt att samordna sällskapens insatser av gemensamt intresse.

§ 2 Verksamhetens former
DELS verkar genom att:
• anordna seminarier och möten med medlemssällskapen för information, diskussioner, föredrag och sällskaplig samvaro
• samordna medlemssällskapens medverkan i projekt och program, såväl interna som publika, som är av gemensamt intresse
• som remissinstans avge yttranden i frågor inom DELS verksamhetsfält
• utge skrifter samt driva eller medverka i publikationer av gemensamt intresse

§ 3 Medlemskap
Som medlem i DELS kan antas varje i Sverige verksam ideell förening, som betecknar sig som  litterärt sällskap och som är öppen för alla och politisk obunden, varvid med litterärt avses sällskap med ändamål att främja och förvalta minnet av en författares eller grupp av författares liv, diktning och tid. Fysiska personer antas ej som medlemmar. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och innehålla av styrelsen begärda uppgifter om sökanden och dess verksamhet. Medlemskap i DELS meddelas av DELS' styrelse. Styrelsen äger utesluta medlemssällskap som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser i DELS eller som motverkar DELS' ändamål. Beslut av styrelsen i medlemskapsfrågor kan begäras hänskjutet till allmänt möte.

§ 4 Allmänna möten
Allmänt möte skall varje år hållas en gång under våren och en gång under hösten, senast under maj respektive november månad. Vårmötet är årsmöte. I övrigt hålles allmänt möte då styrelsen så bestämmer eller då minst tio procent av medlemssällskapen så begär. Motioner samt besvär över styrelsens beslut i medlemskapsfrågor skall inges till styrelsen inför vårmötet senast under februari och inför höstmötet senast under augusti. Kallelse till allmänt möte skall ske minst tre veckor i förväg; sådan kallelse skall publiceras på DELS' hemsida och samtidigt antingen sändas med post eller elektroniskt tilll medlemssällskapets kontaktperson. Eventuella motioner och besvärsskrivelser skall med styrelsens yttrande fogas till kallelsen. Endast ärenden som angivits i kallelsen får tas upp till slutligt avgörande vid mötet. Alla medlemmar i medlemssällskapen har rätt att deltaga i DELS' allmänna möten.

§ 5 Årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
• Val av mötesordförande och mötessekreterare
• Fråga om mötets behöriga utlysande
• Upprättande av röstlängd
• Fastställande av dagordning
• Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
• Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
• Föredragning av revisorernas berättelse
• Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt om disposition av vinst eller förlust
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
• Val av ordförande för tiden till och med nästa årsmöte
• Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
• Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år på så sätt att hälften av dessa blir föremål för val varje år
• Val av en revisor och en revisorssuppleant
• Val av tre personer – varav en sammankallande – som valnämnd. Högst en får tillhöra styrelsen och denne kan ej vara sammankallande
• Övriga frågor

§ 6 Styrelsen
Styrelsen planlägger och leder DELS' verksamhet, träffar avtal på dess vägnar och ansvarar för dess tillgångar. Styrelsen skall årligen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till årsmötet. DELS' firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser. Styrelsen består av ordföranden samt ytterligare minst åtta och högst tio ledamöter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer samt kan därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter. Styrelsen är beslutför om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

§ 7 Beslutsordning
Vid allmänt möte och styrelsemöte fattas beslut öppet såvida inte sluten omröstning särskilt begärts. Vid styrelsemöte har varje ledamot en röst som måste utövas personligen. Vid allmänt möte har varje medlemssällskap en röst, utövad av behörig representant. Det förslag anses bifallet som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning och val då lotten avgör.

§ 8 Räkenskaper och revision
DELS' räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret skall senast den 15 mars överlämnas till revisorn, som har att inlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast den 15 april.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Förslag till stadgeändring skall utsändas i god tid före dessa möten.

§ 10 Upplösning
Fråga om DELS' upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på vid kallelsen fogad dagordning. Om mötet med tre fjärdedels majoritet av de närvarande beslutar om upplösning skall kallas till nytt allmänt möte inom en månad. DELS är upplöst om även vid detta möte tre fjärdedelar av de närvarande biträder förslaget om upplösning. DELS' samtliga ekonomiska tillgångar tillfaller därvid Sveriges Författarförbund och skall bilda en särskild fond vars avkastning skall användas till stipendier enligt förbundets beslut. DELS' arkiv skall tillfalla Kungliga biblioteket. 
Verksamhetsberättelser
2019

 

                             Verksamhetsberättelse 2019

                 för De litterära sällskapen i Sverige, DELS

 

Medlemssällskapen

Vid årsskiftet 2019/2020 hade DELS 107 betalande medlemmar. Värmländska Tegnérsällskapet begärde och erhöll medlemskap under verksamhetsåret. Sällskapen för Alice Tegner, Ragnar Thoursie och Sonja Åkesson har tyvärr upphört med sin verksamhet.

 

                        Styrelsens sammansättning och verksamhet

Styrelse:

Ordförande             Birgitta Wistrand                   Elin Wägner Sällskapet

Vice ordförande     Barbro Thomas                      Gustaf Hellström-sällskapet

Kassör                      Marianne Lundin                   Sällskapet för Ester Ringnér-

Lundgren

Sekreterare            Göran Wessberg                     Frank Hellersällskapet

Ledamot               Georg Hahne                            Dan Anderssonsällskapet

Ledamot                 Kristina Lundgren                   Svensk Mediehistorisk Förening

Ledamot                 Einar Jakobsson                      Emil Hagströmsällskapet

Ledamot                 Sigrid Fredriksson                   Margit Friberg-sällskapet

Ledamot                 Åsa Morberg                           Stig Sjödinsällskapet

Ledamot                 Anita Persson                         Sara Lidmansällskapet

Ledamot                 Jennie Nell                               Sällskapet Gustaf III

 

Revisorer

Birgitta Ney och Peter A Sjögren  (suppleant)

Valnämnd

Leif-Rune Strandell (sammankallande) och Birgitta Ney

 

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under 2019 haft åtta protokollförda sammanträden varav ett var konstituerande och fyra per telefon. (2/2, 7/3, 6/4, 15/5, 31/8, 16/10, 18/11, 18/12).

Styrelsen arbetar nu med heldagssammanträden i kombination med telefonsammanträden, vilket bland annat möjliggör att DELS kan representeras från hela landet, samtidigt som det blir tid till mer omfattande diskussioner.

Arbetet under året har ägnats åt att utveckla och utvidga kontakterna med sällskapen, stärka de regionala kontakterna, utveckla samarbeten och idéer om ett Sverige-läserprojekt, öka antalet prenumeranter på Parnass samt söka medel till verksamheten.

Adjungerad till styrelsen har varit Margareta Lilja-Svensson. Margareta Lilja-Svensson har varit redaktör för Parnass.

Parnass utges av DELS helägda dotterbolag DELS Tidskrifter AB. DELS representanter i styrelsen har varit Barbro Thomas (ordförande) och Birgitta Wistrand.

Ekonomi och medlemsavgift

Resultat- och balansräkning för 2019 biläggs verksamhetsberättelsen (bil. 1). Beträffande DELS Tidskrifter AB hänvisas till avsnittet Parnass i det följande. I resultaträkningen för 2019 redovisas 0.96  kronor.

Tillsammans med eget kapital från tidigare år 117.038.56 kronor utgör summan fritt eget kapital 117.039.52 kronor, vilket belopp föreslås bli balanserat i ny räkning.

Medlemsavgiften för 2019 har varit oförändrad, d.v.s. 250 kronor för medlemssällskap med 50- 100 medlemmar, 500 kronor för 100 - 499 medlemmar, 800 kronor för 500-999 medlemmar och 1 000 kronor för medlemssällskap med 1 000 medlemmar eller fler.  Sällskap med färre än 50 medlemmar betalar 100 kronor i årsavgift.

Efter flera påstötningar har antalet icke betalande sällskap kunnat reduceras avsevärt.

DELS Nyhetsbrev

Under verksamhetsåret har DELS Nyhetsbrev med Kristina Lundgren och Georg Hahne som redaktörer utkommit med fem nummer, som distribuerats digitalt till sällskapens kontaktpersoner och lagts ut på DELS hemsida.

Informationsfolder

Under verksamhetsåret har en ny informationsfolder tagits fram. Den har delats ut vid olika möten och på Bok & Biblioteksmässan. Våra två roll-ups med information om DELS och dess medlemmar har använts vid våra möten.

DELS hemsida www.dels.nu

Ett energiskt arbete lades ner 2017 för att skapa en helt ny och modernare hemsida där medlemmarna lättare skall kunna lägga in sina egna aktiviteter. Vissa förbättringar har gjorts under året men arbete återstår att göra. Förhoppningsvis kan detta ske 2020.

Begränsad aktivitet bedrivs också på Facebook men detta måste utvecklas mer under kommande år.

                             

                            DELS-möten och andra aktiviteter

 

Årsmötet

Årsmötet hölls söndagen den 6 april på Oscarshemmet, Stockholm. Vid mötet deltog ett 25-tal representanter för medlemssällskapen.

Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna under ledning av Birgitta Wistrand godkändes räkenskaperna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Därefter förrättades val av styrelse, revisorer och valnämnd.

Till ordförande omvaldes Birgitta Wistrand.  Årsmötet beslöt att välja Georg Hahne, Åsa Morberg, Jennie Nell och Einar Jakobsson på två år till 2021. Barbro Thomas, Marianne Lundin, Göran Wessberg, Kristina Lundgren, Sigrid Fredriksson och Anita Persson är valda till och med årsmötet 2020.

På valnämndens förslag omvaldes Birgitta Ney till revisor och Peter A Sjögren som revisorssuppleant.

Till valnämnd valdes Leif Rune Strandell (sammankallande)och Birgitta Ney

Årsmötesprogrammet inleddes med ett föredrag av Elisabeth Reslegård från Läsrörelsen.

 

Sällskapsliv. Litterära matinéer på ABF och bokbord i Stockholm

Sedan 2014 hade DELS ett samarbete med ABF på Sveavägen i Stockholm för s.k. litterära matinéer. Detta upphörde under 2019. Under året sökte vi andra möjligheter att fortsätta med de litterära matinéerna. Ett försök att anordna ett sådant i Folkets Hus i Bagarmossen med Gunnar Edander från Lennart Hellsingsällskapet och Martin Kylhammar från Verner von Heidenstamsällskapet den 27 april slog tyvärr inte bra ut. Sonderingar gjordes med Nordens Ljus men befanns inte vara tillräckligt bra för att kunna locka publik.  Under våren 2020 kommer vi att testa lokaler i Hartwickska huset på Södermalm för fortsatt matinéaktivitet.

Bokbord och Maratonläsning i Norra Latin

Söndagen den 18 augusti var det återigen dags för det långa bokbordet på Drottninggatan. DELS och Parnass bemannade ett och fick då tillfälle att informera om DELS och sälja Parnass.  Birgitta Wistrand, Göran Wessberg och Georg Hahne hjälpte till vid bordet.

En nyhet för 2019 var att DELS givits möjlighet att få disponera en scen i Norra Latin. Där fick ett antal av våra sällskap mellan kl. 12 och 16 tillfälle att presentera sina respektive sällskap under en knapp halvtimme och läsa högt ur sina författares verk. Programmen var mycket välbesökta och uppskattade.

Sverige läser-projerktet

Det projekt som initierades under 2018 med titeln Sverige läser utvecklades och konkretiserades under verksamhetsåret. Barbro Thomas samlade in och bearbetade de svar vi fått från våra medlemssälskap om vilka tre titlar de ansåg vara resp författares bästa med motivering. Under de bokmässor vi deltog i försökte vi också få in allmänhetens synpunkter.

Projektgruppen (Barbro Thomas, Birgitta Wistrand, Göran Wessberg och Kristina Lundgren) arbetar nu vidare med redigering av materialet samt gör tillägg av verk från författare som saknar sällskap. Avsikten är att vi skall kunna presentera ett resultat vid Bokmässan i Göteborg i september 2020.

Regionala seminarier

I februari deltog DELS vid kulturmässan i Eskilstuna med två framträdanden.

Den 9 februari var DELS och Parnass representerade vid mässan SmåLit i Jönköping.

Den 14-16 mars var det bokmässa i Umeå. Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren ordnade med en litterär frukost under mässan.

Vid Bokmässan i Växjö den 23 november medverkade Sigrid Fredriksson och Margareta Lilja Svensson för DELS och Parnass.

Under 2019 gjorde DELS en sammanställning av samtliga bokmässor i Sverige. Avsikten är att DELS skall vara närvarande på så många som möjligt.

 

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 26-29 september

DELS deltog även 2019 vid den årliga Bok & Biblioteksmässan i Göteborg med samma upplägg som 2018. Något färre sällskap deltog i mässan.

Efter samtal med mässledningen efter förra Bokmässan fick vi gehör för våra förslag bl a om en bättre placering av vår scen. På den öppna scenen presenterade vi 52 föredrag som samlade nästan 2 900 åhörare. Vid Bokmässan deltog 21 av våra sällskap. Sju av dessa medverkade endast en dag och då i DELS egen monter. Vi ordnade den första mässkvällen med ett möte med de deltagande sällskapen.

 

Höstmötet

Höstmötet ägde rum den 18 oktober i Oscarshemmet på Rigagatan i Stockholm.

Kvällen inleddes med en gemensam måltid varvid serverades soppa, vin, kaffe med kaka. De 45 deltagarna betalade själva för förtäringen.

Birgitta Wistrand orienterade om nuläget för DELS och Parnass. Barbro Thomas gav en rapport om vad som händer med Sverige läser. Därefter samtalade professor Alexandra Borg och konstnären Nina Ulmaja om sin bok Strindbergs Lilla Röda. En animerad diskussion avslutade kväll

 

DELS Tidskrifter AB, Parnass

Bolagsstyrelsen bestod under 2019 av följande personer: Barbro Thomas (ordförande), Birgitta Wistrand, Thomas Sidenbladh, Erica Fritzdorf och Margareta Lilja-Svensson.

Bolaget har under 2019 förutom årsstämman haft 3 protokollförda sammanträden.

Under 2019 utkom Parnass med fyra nummer med följande teman: Lennart Hellsing, dystopier, flickböcker och Bodil Malmsten.  Hellsingnumret lanserades vid ett välbesökt program i Rotundan på Stadsbiblioteket i Stockholm, sommarnumret i en till bristningssgränsen fylld byskola i Stavsnäs, , höstnumret i Lunds stadsbibliotek och årets sista utgåva på ett fullsatt Rönnells antikvariat i Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktör under 2019 var Margareta Lilja-Svensson som under året meddelade att hon tänkte avgå som redaktör.

Ett 30-tal ansökningar kom in till den utlysta tjänsten. Birgitta Wistrand och Barbro Thomas valde ut fem kandidater som intervjuades. Till ny redaktör från 2020 utsågs Charlotta Kåks Röshammar.

Upplagan har varit 1 800 exemplar. Antalet prenumeranter under 2019 var ca 1 200. Under 2019 fortsatte DELS styrelse att diskutera vilka speciella insatser som kunde göras för att öka såväl antalet prenumeranter som upplagan. 

 

Stockholm i mars 2020

2018
2017
2016

2015

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

2014

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

2013

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

2012

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

2011

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

2010

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara