Beställ detta nr

Nr 1/2016 Tryckfrihetsförordningen 250 år

CATHARINA SÖDERBERGH Tryckfrihet - grunden för fria författare
JONAS NORDIN Den första och enda - 1766 års tryckfrihetsförordning
LARS-ÅKE ENGBLOM Ett barn av tryckfriheten: Göteborgske Spionen
ÖRJAN ROMEFORS Naggens Sedlighetsnummer 1915
KENNETH GUSTAFSON Thorild och tryckfriheten
PER ERIC MATTSSON Indragningsmakten, ett uddlöst vapen visade Hierta med Aftonbladet
BIRTHE SJÖBERG Viktor Rydberg och en ständigt aktuell tryckfrihetsdiskussion
KATARINA EK-NILSSON Strindberg och Giftasrättegången
CATHARINA SÖDERBERGH Frödings En morgondröm
KRISTINA LUNDGREN Else Kleen och Långholmen - Fängelse på Långholmen för kritik av fängelset
Ing-Marie Eriksson fälldes 1965 för tryckfrihetsbrott med boken Märit
CATHARINA SÖDERBERGH Ture Nerman och Trots allt!
PER ANDERS WIKTORSSON Eyvind Johnson, Krilon och smädelseparagrafen
GÖRAN ELGEMYR Hur yttrandefriheten i svensk radio växte fram
ANN-KATRIN HATJE Ivar Starkenberg och tryckfriheten
ÅKE PETTERSSON Öppenheten nöts gradvis ned
GUNNEL STENQVIST Att vara fristadsförfattare räddade Svetlana Aleksijevitj
BIRGITTA NEY Kolliderande lagar: Kvinnor, barn och jubileer
STEFAN BOHMAN Musik i blåsväder
Böcker om yttrandefrihet
Litterär salong
GUNILLA FORSÉN Sonja Åkesson 90 år

Tryckfrihet - grunden för fria författare

Tryckfrihet - grunden för fria författare

CATHARINA SÖDERBERGH


I ÅR ÄR DET 250­-årsjubileum av Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning (TF) som kom 1766. Parnass ägnar därför årets första nummer åt tryckfrihet!

MEN TROTS TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN har inte tryckfriheten varit helt säkrad. I en inledande artikel beskriver Jonas Nordin, som är projektledare för KB:s aktiviteter under jubileumsåret och redaktör för webbplatsen frittord250.se, utvecklingen.

RELIGION, POLITIK OCH EROTIK är det som under århundradenas lopp fått svenska makthavare att väcka tryckfrihetsåtal. Flera ryktbara tryckfrihetsrättegångar vittnar om det: Thorilds skrift om det allmänna förståndets frihet 1792, religionsmålet mot Geijer 1821, Hierta och indragningarna av Aftonbladet på 1830­-talet, Giftasprocessen mot Strindberg 1884 och åtalet mot Fröding 1896. På 1930­-talet gällde striden Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen och Else Kleens försvar av Bruno Poukkas Gröna ön. På 1940­-talet var det Bengt Anderbergs Kain.

ORD FRÅN SCENEN var lättare att censurera, eftersom teatern inte skyddades av tryckfrihetsförordningen. Sålunda censurerades Bertil Malmbergs Excellensen och Vilhelm Mobergs dramatisering av Rid i natt. Scenen med den trojanska hästen i Karl Gerhards revy Gullregn förbjöds och Axel Kiellands ockupationsdrama Om ett folk vill leva fick inte uppföras.

DET GÅR ATT URSKILJA tre kritiska perioder i den svenska tryckfrihetslagstiftningen: 1) 1766-1774 rådde grundlagsskyddad tryckfrihet. Därefter var den inskränkt av Gustav III och även efter hans död fram till 1809. År 1812 infördes Sveriges femte TF, men parallellt med denna fanns, fram till 1844, indragningsmakten. Med dess hjälp kunde man efter ett administrativt – inte juridiskt – beslut förhindra spridningen av misshagliga trycksaker. 2) Transportförbudet användes under åren 1940-­1943 och riktade sig då framförallt mot den kommunistiska pressen. 3) Dagens sociala medier har sina problem, men det är inte egentligen en fråga för tryckfrihetslagstiftningen eftersom de vanligen saknar de förutsättningar som krävs för grundlagsskydd (utgivningsbevis och ansvarig utgivare).

IDAG ÄR TRYCKFRIHETEN starkt hotad eller helt avskaffad i många länder. Hundratals författare, journalister och fotografer sitter fängslade runtom i världen. Med 250­-årsjubileet gör Sverige en viktig markering hur avgörande tryckfrihet är för en demokrati.

Den första och enda - 1766 års tryckfrihetsförordning

Den första och enda - 1766 års tryckfrihetsförordning

JONAS NORDIN


DEN SVENSKA TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN från 1766 brukar beskrivas som världens första. Nästan lika korrekt är att kalla den världens enda tryckfrihetsförordning (tillsammans med de fem senare svenska förordningar som ersatt den). Det är nämligen något av en svensk särlösning att ha en separat grundlag som reglerar friheten i tal och skrift. Vanligare är att principen kortfattat slås fast i någon paragraf av konstitutionen och att detaljerna avhandlas i allmän lag. Sverige blev i vilket fall först med att göra friheten i tal och skrift till en verksamhet skyddad i lag, men reformen speglade de stora samhällsomvälvningar som pågick i hela västvärlden. ⬇ Läs artikeln "Den första och enda - 1766 års tryckfrihetsförordning" av Jonas Nordin, docent i historia och handläggare vid Kungl. biblioteket, samt projektledare för KBs aktiviteter under Tryckfrihetsåret 2016 och redaktör för webbplatsen frittord250.se.
Läs artikeln "Den första och enda - 1766 års tryckfrihetsförordning"

 

Den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 brukar beskrivas som världens första. Nästan lika korrekt är att kalla den världens enda tryckfrihetsförordning (tillsammans med de fem senare svenska förordningar som ersatt den). Det är nämligen något av en svensk särlösning att ha en separat grundlag som reglerar friheten i tal och skrift. Vanligare är att principen kortfattat slås fast i någon paragraf av konstitutionen och att detaljerna avhandlas i allmän lag. Sverige blev i vilket fall först med att göra friheten i tal och skrift till en verksamhet skyddad i lag, men reformen speglade de stora samhällsomvälvningar som pågick i hela västvärlden.


Talets och pennans frihet med i Bill of Rights

Tio år efter att tryckfrihetsförordningen antagits frigjorde sig tretton nordamerikanska kolonier från Storbritannien och bildade Förenta staterna. Den berömda togs i flera steg mellan 1789 och 1791. Det första tillägget lydde:

Kongressen skall ej stifta lag avseende inrättandet av religion, eller förbjudande den fria utövningen därav; eller inskränka yttrandefriheten, eller pressfriheten; eller folkets rätt att fridfullt samlas, och av Regeringen begära avhjälpande av missförhållanden.

Pressfrihet i Frankrike strax efteråt
Innan dessa tillägg slutligen godkänts hade Frankrike hunnit få pressfrihet fastslagen i Förklaringen om mänskliga och medborgerliga rättigheter, som antogs av den revolutionära Nationalförsamlingen den 26 augusti 1789, två dagar efter att det första utkastet till Bill of Rights hade lagts fram. Elfte artikeln lydde:

Det fria kommunicerandet av tankar och åsikter är en av människans dyrbaraste rättigheter; varje medborgare må därför tala, skriva och fritt trycka, men svara för de missbruk av denna frihet som slås fast av lagen.

Reservationen i den sista bisatsen återspeglade en princip som förfäktats av några av seklets mest inflytelserika statsvetare, engelsmannen John Locke (1632–1704) och fransmannen Charles ­Louis de Secondat de Montesquieu (1689–1755). Den senare hade den mest kärnfulla formuleringen: ”Frihet är rätten att göra allt som lagarna tillåter.”

Satsen hade sitt ursprung i naturrätten och gav uttryck åt det det som brukar kallas legalitetsprincipen, två betydelsefulla begrepp i sammanhanget.

Naturrätten – en medfödd rättskänsla
Naturrätten var ett rättsfilosofiskt system som fick mycket stor betydelse i västvärlden under 1600-­ och 1700­-talet. Det fullföljde och utvecklade föreställningar som funnits bland jurister i antikens Rom. Enligt dem fanns en gudomlig rättvisa som var oåtkomlig för det mänskliga förnuftet, men som avspeglades i en medfödd rättskänsla. Detta medfödda, eller ”naturliga”, rättstänkande var gemensamt för alla folk och förbjöd sådant som mord, stöld och blodsförbindelser inom vissa släktled. Med grund i dessa naturliga lagar utformade varje folk sina samhälleliga lagar med hänsyn till lokala behov och sedvänjor.

Sådana grundläggande likheter och regionala skillnader mellan olika rättssystem mötte romarna i rikt mått när de byggde sitt imperium.

I naturrätten utvecklades tanken att människan ursprungligen hade levt i ett laglöst urtillstånd, ett allas krig mot alla. För att värna liv och egendom slöt sig människor samman och antog gemensamma rättsbestämmelser. Därmed ingicks ett samhällskontrakt som band efterföljande generationer. Alternativet till den lagbundna frihet som Locke och Montesquieu talade om var alltså å ena sidan ett rättslöst naturtillstånd, å andra sidan en despoti, där lagarna formulerades godtyckligt av en tyrann. Bägge scenarierna levde i praktiken i färskt minne efter 1600­talets många krig och kungliga envälden.

Legalitetsprincipen
Legalitetsprincipen var den allt mer professionaliserade juridikens svar på äldre godtyckliga rättsordningar, som styrdes av känslor, opinioner och föregivet sunt förnuft.

Om något uppfattades som brottsligt kunde domstolen utdöma straff även om det saknades preciserat lagrum. För legalitetsprincipen rådde i stället grundsatsen nullum crimen sine lege, inget brott utan lag. Om brottet inte definierats i rättsliga stadgar kunde det inte åtalas och lagar kunde inte ha retroaktiv verkan.
De tankar som utvecklades inom naturrätten genomsyrar västvärldens moderna rättsmedvetande på ett både principiellt och praktiskt plan. Det kan därför vara svårt att föreställa sig en förmodern tankevärld där inget av detta var självklart, men det var i denna brytningstid mellan nytt och gammalt som den framåtsyftande svenska tryckfrihetsförordningen kom till.

Storbritannien föregångare
Det fanns förvisso förebilder för den svenska förordningen, länder där man hade en förhållandevis vidsträckt tryckfrihet. Främst bland dem var Storbritannien, där förhandscensuren upphörde 1695. Följden blev det mest frispråkiga debattklimatet i Europa. En annan konsekvens var att Storbritannien införde Europas första upphovsrättslagsstiftning 1709. Censuren hade här som i andra länder nämligen inte enbart, kanske inte ens primärt, sysslat med politisk och religiös kontroll. Den hade också sysslat med kvalitetskontroll och bevakat boktryckares och författares ekonomiska intressen. När censuren avskaffades var det med hänvisning till att den inskränkte grundläggande medborgerliga rättigheter. Men det var inte yttrandefriheten som hotades, utan boktryckarnas ekonomiska friheter.

Antalet brittiska dagstidningar växte kraftigt under 1700­talet och bokutgivningen var omfattande. Filosofen David Hume publicerade 1741 ett berömt lovtal över den anmärkningsvärt fria engelska pressen, men någon fullständig frihet var det inte fråga om.

Tryckare kunde åtalas för sådant som ansågs blasfemiskt, upproriskt eller osedligt och gränserna var många gånger otydliga. Det var inte tillåtet att rapportera om förhandlingar i parlamentet, men förbudet överträddes regelbundet. Huruvida sådana rapporter lagfördes eller inte berodde ofta på vinklingen i förhållande till det regerande partiet. Skribenter försökte kringgå förbudet genom att beskriva politiska rådslag i fiktiva länder. Frånvaron av censur hade således en försåtlig baksida: skrifter som inte hade godkänts för tryckning I naturrätten utvecklades tanken att människan ursprungligen hade levt i ett De tankar som utvecklades inom naturrätten genomsyrar västvärldens moderna Antalet brittiska dagstidningar växte kraftigt under 1700­talet och bokutgivningen var heller aldrig skyddade mot åtal. Gränserna för yttrandefriheten sattes genom en vag och inte sällan godtycklig praxis.

Nederländerna sågs som ”frihetens fyrbåk”
Även Förenade Nederländerna hade en relativt stor tryckfrihet, som skapade Europas största förlagsnäring. Bidragande var den merkantila kulturen, den religiösa mångfalden och svårigheterna att upprätthålla en effektiv censur. Nederländerna var sammansatt av sju självstyrande provinser som energiskt bevakade sitt oberoende mot varandra och mot Generalstaterna, de gemensamma riksständerna. Om en bok förbjöds i en provins tog författaren enkelt sitt manuskript till en tryckare i någon annan provins. Ett förbud på annan ort kunde då rentav underlätta marknadsföringen. Men Nederländernas rykte som en frihetens fyrbåk beror främst på att dess boktryckare gärna förlade skrifter som inte kunde tryckas någon annanstans i Europa. Med fiktiva förlagsorter angivna på titelsidan smugglades de sedan ut över kontinenten och bidrog till att underhålla upplysningstidens litterära landskap med provokativa tankar.

Fredrik den store utövade sträng kontroll
Situationen i det politiskt splittrade tyskromerska riket var på flera sätt snarlik, men tillfälligheterna spelade här större roll och det utvecklades aldrig samma livaktiga tryckeriverksamhet som i Nederländerna. En upplyst despot som Fredrik den store i Preussen bekände sig exempelvis till tryckfrihet som princip men utövade i realiteten sträng kontroll över böcker och tidningar i sina länder. Men i religiösa frågor tillät han en för tiden mycket stor frispråkighet eftersom han själv var ateist.

Pluralism och republikanism
Gemensamt för de länder som nämnts – Förenta staterna, det revolutionära Frankrike, Storbritannien, Nederländerna – är att de hade porösa politiska system. De var decentraliserade eller republikanska i 1700­talets mening, det vill säga hade någon form av folkrepresentation som balanserade centralmakten. I monolitiska och autokratiska stater byggde makten på auktoritet och inte på samtycke, vilket gav litet utrymme åt en fri opinionsbildning. Det enväldiga Danmark är undantaget som bekräftar regeln. Det var det andra land efter Sverige som utropade tryckfrihet, vilket inträffade 1770. Beslutet tillkom närmast av en historisk slump och helt utan förberedelser. Självhärskaren Kristian VII var psykiskt sjuk och under halvtannat år kom statens öden att styras av dennes livläkare, den radikale tyske upplysningsmannen Johann Friedrich Struensee. Han hyste höga ideal och trodde att ordets frihet skulle leda till folkets myndigblivelse, men han fick bita i besvikelsens bittra frukt när allmänheten inte ansågs svara upp till det förtroende han visat den. I stället för att diskutera ekonomiska reformer och statens utveckling publicerades skvaller om Struensees förhållande med drottningen och andra snaskigheter. Efter ett års experimenterande började han själv inskränka den tidigare obegränsade tryckfriheten, och sedan han störtats och avrättats i början av 1772 återinfördes den strikta kontrollen (dock inte omedelbart med hjälp av förhandscensur).

Långa förberedelser i Sverige
I Sverige infördes tryckfriheten tvärtom efter långa förberedelser. Efter Karl XII:s död störtades enväldet och statsskicket övergick till det som brukar kallas en republikansk monarki. Makten överfördes från kungen till riksrådet och riksdagen, som var uppdelad i fyra stånd, och med tiden utvecklades två partier som växlade vid makten: hattar och mössor. Epoken kallades redan i samtiden för frihetstiden. Benämningen var uppfordrande och det fanns ett stort och ökande stöd för principer som rättsäkerhet, pacifism och yttrandefrihet. När tryckfrihetsförordningen antogs vid riksdagen 1765–1766 hade frågan debatterats i över tre decennier.

Ett tidigt förslag på censurens avskaffande framfördes av kanslitjänstemannen Henning Adolf Gyllenborg på 1738–1739 års riksdag. ”Att var och en medborgare”, skrev han, ”utan tvång och uppsyningsman får lägga sina tankar under det allmännas fria omdöme, det bortjagar det barbariska mörkret i ett land, det främjar tävlingen mellan vittra pennor, varigenom sanningen allt mer och mer uppblänker, och det hjälper ett fritt folk till att känna sig själv, sin styrka och sina svagheter.” Om någon missbrukar denna frihet, fortsatte han, och smädar ”regering, religion eller goda seder, så kan ju densamma straffas efter lag”. Det var den modell som redan hade etablerats i Storbritannien.

Liknande tankar hade skriftställaren Anders Bachmanson, senare adlad Nordencrantz. Han översatte en text från engelska vilken han kunde trycka först nära fyra decennier senare under talande titel: Tankar, om friheten i tryck, samt dess nytta och skada; hwilke år 1730 blifwit öfwersatte ifrån den engelska periodiska skriften, kallad Craftsman; men ej kunnat til trycket befordras, förrän riksens högloflige ständer dertil banat wägen fri, med förordningen af den 2 dec. 1766. Under åren däremellan hade han i åtskilliga skrifter gjort sig känd som den kanske mest enträgne tryckfrihetsförespråkaren, men han var långtifrån ensam. Bland andra som banade väg kan nämnas Johan Fredrik Kryger, Anders Schönberg, Peter Forsskål och inte minst bokcensorn Niklas von Oelreich själv, som gjorde allt mer toleranta bedömningar.

Tankar om den borgerliga friheten
Filosofen, orientalisten och naturalhistorikern Peter Forsskåls pamflett Tankar om borgerliga friheten (1759) har blivit en symbol för tryckfrihetskampen. Den är mest känd för kravet på tryckfrihet, men den pläderade för stärkta civila rättigheter i allmänhet.

Skriften hade godkänts av Oelreich, men förbjöds av dennes arbetsgivare Kanslikollegium, inte så mycket för innehållet som för skrivsättet. Forsskål menade att han inte hade skrivit något som inte sagts förut, men kollegiet invände att det då skett i tjocka böcker som endast de lärde tog sig igenom. Forsskåls reformprogram bestod däremot av 20 korta paragrafer på blott sex sidor. En sådan pamflett kunde läsas av vem som helst och ansågs därför omstörtande.

Riksdagen 1765–1766
Forsskål gick i frivillig landsflykt men fortsatte att följa tryckfrihetsfrågans utveckling i hemlandet. På riksdagen 1760–1762 togs den för första gången upp till seriös behandling av ständerna, men ärendet hann inte beredas färdigt. Det stod däremot klart att det skulle bli en huvudfråga vid nästföljande riksdag, som inleddes i januari 1765. För första gången på tjugofem år skiftade nu partimajoriteten och mössorna övertog regeringsmakten från hattarna. Man tillsatte en stor lagutredning, kallad stora deputationen, för att komma till rätta med de maktmissbruk som man ansåg hade präglat det föregående kvartsseklet.

Deputationens tredje utskott, som bestod av sex adelsmän och tre ledamöter vardera från präste­, borgar­ och bondeståndet, fick i uppdrag att förbereda en skälig tryckfrihet.

Censorn Niclas von Oelreich var adjungerad ledamot. Den österbottniske kaplanen Anders Chydenius tillskrivs ofta äran för tryckfrihetsförordningen. Han var utan tvekan en drivande kraft i utskottets arbete, men den färdiga förordningen är frukten av kollektiva Ett tidigt förslag på censurens avskaffande framfördes av kanslitjänstemannen Liknande tankar hade skriftställaren Anders Bachmanson, senare adlad insatser.

Utskottet arbetade omsorgsfullt och vid ett tjugotal möten nagelfors både inhemsk och utländsk praxis på området. Förslagen förankrades stegvis i stora deputationen och den 7 augusti kunde den rösta igenom ett färdigt förslag, som bekräftades i de fyra ståndens plena under oktober månad. Nya lagar behövde stadfästas genom kungens signatur, vilket skedde den 2 december, som alltså är tryckfrihetsförordningens officiella födelsedag. Det signerade originaldokumentet är kuriöst nog inte bevarat; på Riksarkivet finns enbart en avskrift utan namnteckning.

Tryckfriheten gav skjuts åt det offentliga samtalet
Tryckfrihetsförordningen intensifierade det offentliga samtalet markant, just så som hade avsetts. Mängden trycksaker i politiska ämnen ökade explosionsartat och gav skjuts åt allt mer radikala förslag. Mössorna inledde ett intensivt reformprogram i avsikt att förbättra landets ekonomi och effektivisera riksstyret. En betydande del av den debatten kom att handla om civila rättigheter och allas likhet inför lagen. Adelsprivilegierna angreps från många håll och började urholkas bit för bit genom successiva förändringar. Denna våg av reformer fick ett hastigt slut i och med Gustav III:s statskupp i augusti 1772, som gjorde slut på partipolitiken och återinförde den starka kungamakten.

Tryckfrihetsförordningen inför eftervärlden
Det unika med 1766 års tryckfrihetsförordning var inte i första hand att den politiska opinionsbildningen släpptes fri. Ett liknande debattklimat fanns, som berörts, redan i Storbritannien. Unikt var däremot offentlighetsprincipen och den strikta anslutningen till legalitetsprincipen. Genom 1766 års tryckfrihetsförordning fick medborgarna rätt att granska politiska protokoll och myndighetshandlingar. Att öka transparensen i riksstyret var förordningens huvudsyfte – tryckfriheten var bara ett medel att nyttiggöra denna insyn. Unikt var också att tryckfrihetens omfattning tydligt definierades. Det fanns begränsningar i vad som fick sägas rörande statsskicket, kungahuset och religionen liksom förbehåll för ärekränkande och osedliga skrifter. Men allt som inte på detta sätt uttryckligen undantogs var fritt att trycka. En sådan preciserad lag var något som Storbritanniens boktryckare länge hade saknat och en brittisk lösning underkändes därför uttryckligen av tredje utskottet. Först 1771 blev det för övrigt möjligt att trycka protokoll från det brittiska parlamentet, men återigen var det ingen fastställd rättighet utan endast en praxisförändring i domstolarna. Och till skillnad från i Sverige omfattades inte regeringens protokoll av denna frihet.

Offentlighetsprincipen bestående
Offentlighetsprincipen har trots upp­ och nergångar i omfattning blivit bestående. En annan rest från 1766 års tryckfrihetsförordning är den ansvarige utgivaren, en innovativ lösning på ansvarighetsfrågan i tryckfrihetsmål. Uppslaget kom från Chydenius och avsikten var att införa någon form av besinnande mekanism mellan det omedelbart tänkta och det offentliggjorda – ett slags institutionaliserad second opinion, om man så vill.

Sådan eftertänksamhet är ju något som ofta saknas i samtalsklimatet på nätet. anförde då han upphävde det fria ordet med en ny och ”rättad” tryckfrihetsförordning från april 1774. I praktiken hade opinionsbildningen redan kvävts i och med statskuppen, men genom att ”förnya” tryckfrihetsförordningen ville kungen framstå som reformsinnad. Hans Utskottet arbetade omsorgsfullt och vid ett tjugotal möten nagelfors både Just den oanständiga tonen i det offentliga samtalet var det motiv som Gustav III redigeringar ändrade emellertid förordningens hela innebörd och de tydliga regler som fanns i den tidigare lagen ersattes av kunglig egenmäktighet. Effekten på det offentliga samtalet blev den önskade och Gustav III satte munkavle på oppositionen. Lugnet var som bekant bedrägligt och kungen fick ett våldsamt slut, men medborgarnas kamp att återerövra det fria ordet blev lång. Nya tryckfrihetsförordningar utfärdades 1792, 1810 och 1812, men först med den så kallade indragningsmaktens avskaffande 1844 var man tillbaka på 1760­talets nivå.

Villkorad grundlag
Under andra världskriget visade samlingsregeringen att även grundlagsbestämmelser kan villkoras och denna erfarenhet låg bakom utformningen av Sveriges nuvarande tryckfrihetsförordning från 1949. Men en lag är aldrig starkare än sin tillämpning och situationen blir inte enklare av att det i och med EU­inträdet råder överstatlighet på tryckfrihetens område. Till det kommer de nya medierna, som inte bara innebär möjligheter utan också utmaningar för det fria ordet. Skälen att bilda sig om och diskutera den historiska och nuvarande utvecklingen är alltså många under Tryckfrihetsåret 2016.

Ivar Starkenberg och tryckfriheten

Ivar Starkenberg och tryckfriheten

ANN-KATRIN HARJE


UNDER DET ANDRA VÄRLDSKRIGET inskränktes yttrande­- och tryckfriheten i Sverige. Många samhällsengagerade personer reagerade mot detta. En av dem var tidningstecknaren Ivar Starkenberg (1886­-1947), som sedan 1928 tecknade åt tidningen Social­Demokraten. 1940 liknade Starkenberg tryckfriheten vid en kvinna, ”tryckfrihetsdamen”. Starkenberg menade att hon hade fått så ömma fötter att hon måste gå i filttofflor på grund av alla inskränkningar i tryckfrihetslagstiftningen. ⬇ Läs artikeln "Ivar Starkenberg och Tryckfriheten" av Ann-Katrin Harje, professor emerita, historiker och f d pressarkivarie.
Vid Informationsstyrelsens skolbänk ses Birger Lundquist på DN, Nils Melander på SvD, Georg Lagerstedt på StT, Bertil Almqvist, (som var den som först tecknade ”en svensk tiger”) på StT och AB, Carl Jacobsson på DN, Gösta Chatham på SvD samt sist men inte minst Starkenberg själv. Social­Demokraten 19/10 1940.
Läs artikeln "Ivar Starkenberg och tryckfriheten"

 

Under det andra världskriget inskränktes yttrande­ och tryckfriheten i Sverige. Många samhällsengagerade personer reagerade mot detta. En av dem var tidningstecknaren Ivar Starkenberg (1886­-1947), som sedan 1928 tecknade åt tidningen Social­Demokraten. 1940 liknade Starkenberg tryckfriheten vid en kvinna, ”tryckfrihetsdamen”. Starkenberg menade att hon hade fått så ömma fötter att hon måste gå i filttofflor på grund av alla inskränkningar i tryckfrihetslagstiftningen.


Starkenberg reagerade också mot den självpåtagna självcensur som ålades alla publicistiskt verksamma personer och redaktioner. Det gällde att iaktta försiktighet så att man inte retade upp diktaturmakterna Tyskland och Sovjetunionen. Som vägledning i denna försiktighet skickade Statens Informationsstyrelse ut anvisningar till tidningsredaktionerna, de så kallade grå lapparna.

Detta inspirerade Starkenberg till en teckning med den tidens kända och verksamma tidningstecknare, som alla hade kallats till Statens informationsstyrelse och dess nyinrättade ”karikatyrsektion” för en likriktande information i landets tjänst om hur de skulle använda sina ritstift. Under 1930-­talet och ända fram till sin död 1947 var och förblev Starkenberg en stor och antinazistiskt tidningstecknare, som konsekvent försvarade demokratin och yttrandefriheten.

Sonja Åkesson 90 år

Sonja Åkesson 90 år

GUNILLA FORSÉN


DET ÄR LÄTT ATT IMPONERAS av hur Sonja Åkesson snabbt lyckas navigera sig fram till en framskjuten plats i huvudstadens framväxande litterära kretsar. Man kan lugnt säga att skrivandet blev hennes räddningsplanka. Hon går på olika skrivarkurser och till sin och sina kamraters stora förvåning blir hon snart bäst i klassen. Hon ”ser ut som en servitris” med blonderat hår och noppade ögonbryn samtidigt som hon målmedvetet och konsekvent inleder en helt unik karriär vilken kommer att revolutionera hela den svenska poesin. - I vår skulle hon ha fyllt 90 år. ⬇ Läs artikeln "Sonja Åkesson 90 år" av Gunilla Forsén, styrelseledamot i Sonja Åkesson sällskapet.
Läs artikeln "Sonja Åkesson 90 år"

 

Sonja Åkesson skulle i vår ha fyllt 90 år. Hennes födelsedag firas söndagen den 10 april kl 13 i ABF-­huset i Stockholm.


Hon, som blev en av våra mest folkkära poeter, föddes och växte upp vid en avlägsen liten järnvägsstation på Gotland. Hennes pappa arbetade som stins. Väninnan Ines berättade för Bengt Martin hur hon mindes när han stod och viftade av ångloket. Han var lång, stilig och rolig. Sonja var tjej och fick bara gå i folkskola och börja jobba som piga, servitris och slaktarbiträde redan som 13­-åring.

Det var inga goda odds för en optimistisk liten lantlolla med stora framtidsdrömmar. När hon som 25­-åring tog sig till Stockholm var det med tungt bagage: ett havererat äktenskap och två kvarlämnade barn bakom sig, ett barn i magen och en karl som inte ville veta av henne. Hon helt enkelt rymde från ön, ”i ett fruktansvärt tillstånd”. Då hade hon också hunnit med att koras till Sveriges mesta Lotta som bl.a. tog hand om baltiska båtflyktingar som i små fiskebåtar lyckats ta sig levande över Östersjön.

Det är lätt att imponeras av hur Sonja snabbt lyckas navigera sig fram till en framskjuten plats i huvudstadens framväxande litterära kretsar. Man kan lugnt säga att skrivandet blev hennes räddningsplanka. Hon går på olika skrivarkurser och till sin och sina kamraters stora förvåning blir hon snart bäst i klassen. Hon ”ser ut som en servitris” med blonderat hår och noppade ögonbryn samtidigt som hon målmedvetet och konsekvent inleder en helt unik karriär vilken kommer att revolutionera hela den svenska poesin. Hon blir aktiv i olika progressiva teatersammanhang och deltar flitigt i uppläsningar runt om i landet på skolor, fängelser och andra sammanhang. Dessutom kom hon att spela en betydande roll i den framväxande kvinnorörelsen – Ebba Witt­Brattström jämför hennes roll härvidlag med Simone de Beauvoirs eller Betty Friedans, i sin bok om det litterära 70­-talet, Stå i bredd: ”hon är och förblir en av de viktigaste aktörerna i kvinnouppbrottets stora tid, sjuttitalet, också efter sin död 1977.”

Mitt eget möte med Sonja Åkesson kom under min tid som verksamhetsledare för Östersjöns Författar­- och översättarcentrum på Gotland 1999. Vi hade haft fem poesifestivaler med olika teman, från Tomas Tranströmers Östersjöar (1994) till Bellman. Gunilla Boethius var den första idésprutan. Hon fixade kontakt med Amelia Adamo som fick mig att tända på idén och blev, vid sidan av Svenska Akademien, en av sponsorerna till festivalen.

För mig blev det ett häftigt möte med Sonjas texter! Jag hade tidigare bara ytligt stiftat bekantskap med några av hennes dikter men nu läste jag allt vad jag kom över av och om Sonja Åkesson. Dessutom träffade jag mänskor som hade stått henne nära. Jag bjöd in ett tjugotal av hennes gamla vänner och kolleger att delta i festivalen, däribland hennes barn och tredje och siste man Jarl Hammarberg.

Under tre dagar och nätter pågick festivalen. Förutom att lyssna till en rad intressanta minnen och analyser av Sonja och hennes mångsidiga, ironiskt dubbeltydiga, texter gjorde vi utflykter bl.a. till stationshuset i Buttle, där hon föddes. Vi såg även den vildvuxna parken invid stationshuset i Havdhem, barndomens förtrollade trädgård som Sonja besjungit och som numera bär hennes namn. På avslutningsevenemanget uppträdde bl.a. Kristina Lugn och Ainbuskarna.

Det är förresten ett märkligt sammanträffande att en annan av våra stora nyskapare under nittonhundratalet Lars Gullin har så mycket gemensamt med Sonja Åkesson. Han föddes 1928 några stenkast ifrån Sonja i ett annat litet stationshus, Sanda, utmed den numera nedlagda missbruksproblem, trassliga nerver och en för tidig död.

Båda hittade en alldeles egen röst, och båda visade stort mod när det gällde att pröva nya former. Sonja förde in talspråket i dikten, hon blandade vilt grotesk realism med humor och ett hjärtskärande medlidande medan Lars Gullin med sin barytonsax förde in svensk klassisk musik och folkton i jazzen. Liksom Lars Gullin med sitt instrument kunde trollbinda sin publik hade Sonja med sin späda, lite hesa och entoniga röst förmågan att gripa tag i sina lyssnare. Gullins credo kunde lika gärna ha varit Sonjas: ”att alltid spela från ett sant och uppriktigt hjärta.”

Jag har inte kunnat hitta några tecken på att de två möttes i levande livet men jag kan livligt föreställa mig hur kul de har tillsammans i sin himmel, när Sonja anländer ett år efter Lasse 1977.

Stinsens flicka och banvaktens sork hade säkert mycket att tala om!

Både Lars Gullin och Sonja Åkesson har efter sin död fått varsitt sällskap. Lars ett litet museum i Sanda f.d. stationshus och ett årligt pris som delas ut till hans minne. Sonja Åkesson sällskapet bildades på Gotland efter den ovan nämnda poesifestivalen.

I Havdhem invid stationshuset finns hennes park kvar öppen för besökare och platsen för sällskapets årliga möte.

Sällskapet planerar att uppmärksamma Sonja Åkessons 90­årsjubileum med litterära evenemang både i Stockholm och på Gotland. Gå gärna in på sällskapets hemsida och läs mera om evenemangen som kommer att äga rum i april månad.

”Ja tack” av Sonja Åkesson

En varm hand.
Ett varmt bo.
En varm kofta
att trä på de isande tankarna.

En varm kropp
att trä på kroppen.
En varm själ
att trä på själen.

Ett varmt liv
att trä på det isande livet.

Annat av eventuellt intresse