Wilhelm Peterson-Berger

Både som privatperson och i sina verk var kompositören Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) mångsidig och motsägelsefull. Bildningsaristokrat, Wagnerian och inflytelserik kritiker men också skapare av populära sånger och pianostycken, som blivit sinnebilder för svensk sommar. Peterson-Berger deltog dessutom i sin samtids kulturdebatt med böcker, essäer, artiklar och översättningar - mest känd, för att inte säga ryktbar, blev han som musikkritiker i Dagens Nyheter. Även hans kåserier i Svenska Turistföreningens årsskrift uppvisar språklig friskhet och hans inlägg i tidens debatter är fortfarande läsvärda. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet grundades i februari 1950, sju år efter tonsättarens död, och har till uppgift att i samarbete med främst Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen söka sprida och vidmakthålla kännedomen om Wilhelm Peterson-Bergers verk.