Höstmötet diskuterade en litterär ”kanon”

Årets höstmöte samlade närmare trettio representanter för de litterära sällskapen till en fortsatt diskussion kring behovet av en litterär kanon och utformningen av det projekt i det syftet som Dels planerar med beviljade medel från Svenska Akademien. Kvällens föredragshållare – författaren Björn Larsson – hade fått akut förhinder och ersattes av Kaj Attorps och Göran Wessberg, som båda länge varit verksamma som lärare och som berättade utifrån sina pedagogiska erfarenheter. De pekade på bekymmersamma tendenser i tiden där ingen längre talar om ”läshunger” och ”slukålder”, och där elever numera kan passera gymnasiet utan att ha läst en hel roman. Oavsett hur man ser på begreppet kanon måste läsintresset stimuleras, och därvidlag har lärarna en nyckelroll. En begränsad läslista kan vara till hjälp för både lärare och elever.

Birgitta Wistrand ledde diskussionen om hur vi går vidare med projektet, som syftar till att på bred front öka intresset för att läsa god litteratur inom olika ämnesområden. En inspirerande förebild kan vara ”La Bibliotheque Ideal”, som sedan länge utkommit i flera upplagor i Frankrike. I detta arbete med att lyfta fram betydelsefull litteratur bör de litterära sällskapen, men också annan expertis, involveras. Det kommer ofrånkomligen att uppstå diskussion om värderingar, vilket i sig inte innebär något negativt. Sällskapen uppmanas inkomma med förslag på tre titlar med kortfattade motiveringar.

Ett nytt sällskap presenterade sig, nämligen det sedan i maj bildade Bodil Malmsten-sällskapet. De har planer på utgivning av hennes

tidigare ej utgivna texter och även instiftande av ett Bodil Malmsten-pris.