Stadgar 

Antagna den 24 november 1990 och reviderade 1998, 2001, 2008 och 2017

§ 1 Verksamhetens ändamål

De litterära sällskapen i Sverige (DELS) har till ändamål att samla de i Sverige verksamma litterära sällskapen, att främja och sprida kännedom om den litterära sällskapsrörelsen samt att samordna sällskapens insatser av gemensamt intresse.

§ 2 Verksamhetens former

DELS verkar genom att:
 • anordna seminarier och möten med medlemssällskapen för information, diskussioner, föredrag och sällskaplig samvaro
 • samordna medlemssällskapens medverkan i projekt och program, såväl interna som publika, som är av gemensamt intresse
 • som remissinstans avge yttranden i frågor inom DELS verksamhetsfält
 • utge skrifter samt driva eller medverka i publikationer av gemensamt intresse

§ 3 Medlemskap

Som medlem i DELS kan antas varje i Sverige verksam ideell förening, som betecknar sig som litterärt sällskap och som är öppen för alla och politisk obunden, varvid med litterärt avses sällskap med ändamål att främja och förvalta minnet av en författares eller grupp av författares liv, diktning och tid. Fysiska personer antas ej som medlemmar. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och innehålla av styrelsen begärda uppgifter om sökanden och dess verksamhet. Medlemskap i DELS meddelas av DELS' styrelse. Styrelsen äger utesluta medlemssällskap som inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser i DELS eller som motverkar DELS' ändamål. Beslut av styrelsen i medlemskapsfrågor kan begäras hänskjutet till allmänt möte.

§ 4 Allmänna möten

Allmänt möte skall varje år hållas en gång under våren och en gång under hösten, senast under maj respektive november månad. Vårmötet är årsmöte. I övrigt hålles allmänt möte då styrelsen så bestämmer eller då minst tio procent av medlemssällskapen så begär. Motioner samt besvär över styrelsens beslut i medlemskapsfrågor skall inges till styrelsen inför vårmötet senast under februari och inför höstmötet senast under augusti. Kallelse till allmänt möte skall ske minst tre veckor i förväg; sådan kallelse skall publiceras på DELS' hemsida och samtidigt antingen sändas med post eller elektroniskt tilll medlemssällskapets kontaktperson. Eventuella motioner och besvärsskrivelser skall med styrelsens yttrande fogas till kallelsen. Endast ärenden som angivits i kallelsen får tas upp till slutligt avgörande vid mötet. Alla medlemmar i medlemssällskapen har rätt att deltaga i DELS' allmänna möten.

§ 5 Årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Upprättande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
 • Föredragning av revisorernas berättelse
 • Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt om disposition av vinst eller förlust
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fastställande av årsavgift för kommande verksamhetsår
 • Val av ordförande för tiden till och med nästa årsmöte
 • Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter
 • Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år på så sätt att hälften av dessa blir föremål för val varje år
 • Val av en revisor och en revisorssuppleant
 • Val av tre personer – varav en sammankallande – som valnämnd. Högst en får tillhöra styrelsen och denne kan ej vara sammankallande
 • Övriga frågor

§ 6 Styrelsen

Styrelsen planlägger och leder DELS' verksamhet, träffar avtal på dess vägnar och ansvarar för dess tillgångar. Styrelsen skall årligen avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till årsmötet. DELS' firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen därtill utser. Styrelsen består av ordföranden samt ytterligare minst åtta och högst tio ledamöter. Styrelsen utser inom sig erforderliga funktionärer samt kan därutöver adjungera ledamöter för speciella uppgifter. Styrelsen är beslutför om samtliga ledamöter kallats till mötet och minst hälften, bland dem ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

§ 7 Beslutsordning

Vid allmänt möte och styrelsemöte fattas beslut öppet såvida inte sluten omröstning särskilt begärts. Vid styrelsemöte har varje ledamot en röst som måste utövas personligen. Vid allmänt möte har varje medlemssällskap en röst, utövad av behörig representant. Det förslag anses bifallet som erhållit flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning och val då lotten avgör.

§ 8 Räkenskaper och revision

DELS' räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret skall senast den 15 mars överlämnas till revisorn, som har att inlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast den 15 april.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte. Förslag till stadgeändring skall utsändas i god tid före dessa möten.

§ 10 Upplösning

Fråga om DELS' upplösning skall behandlas av årsmöte och vara upptagen på vid kallelsen fogad dagordning. Om mötet med tre fjärdedels majoritet av de närvarande beslutar om upplösning skall kallas till nytt allmänt möte inom en månad. DELS är upplöst om även vid detta möte tre fjärdedelar av de närvarande biträder förslaget om upplösning. DELS' samtliga ekonomiska tillgångar tillfaller därvid Sveriges Författarförbund och skall bilda en särskild fond vars avkastning skall användas till stipendier enligt förbundets beslut. DELS' arkiv skall tillfalla Kungliga biblioteket.