Våra medlemmar

Sverige har världsrekord i litterära sällskap och tillsammans utgör de en av vår tids större folkrörelser! De flesta är centrerade kring ett enskilt författarskap, oftast svenskspråkigt, men det finns också sällskap ägnade litterära genrer, idéströmningar och publiceringsformer. De Litterära Sällskapen (DELS) har idag 121 medlemmar.

Alfhild Agrell

Alfhild Agrell

Alfhild Agrell (1849-1923) var länge oförtjänt undanskymd och bortglömd i den moderna litteraturhistorien, men har på tjugohundratalet åter väckts till liv och börjat återfå sin plats som en av de intressanta, viktiga och framsynta kvinnliga författarna och dramatikerna under det sena 1800-talet och 1900-talets början. Alfhild Agrell-sällskapet , som har som uppgift att väcka, underhålla och utveckla intresset för Alfhild Agrells verk, bildades 2012 och har sin bas i Härnösand, Agrells födelsestad.
Lars Ahlin

Lars Ahlin

Lars Ahlin (1915-1997), en av Sveriges främsta romanförfattare under 1900-talet, är både en särling och en god representant för sin tid. Som realistisk skildrare av arbetar-klassens villkor ansluter han sig till en bred strömning i århundradets litteratur vilken speglar landets omvandling från småbrukarnation till industrisamhälle med socialdemokrati som statsbärande ideologi. Som övertygad kristen med inriktning på den enskilda människans inre liv och existentiella belägenhet skiljer han sig emellertid markant från majoriteten av sina samtida. Lars Ahlin-sällskapet bildades i april 2000 med syftet att främja intresset för och studiet av Lars Ahlins författarskap - ett stort och rikt sådant och en outsinlig källa att ösa ur. Sällskapet har sitt säte i Sundsvall men verksamheten skall vara landsomfattande.
Hugo Alfvén

Hugo Alfvén

Få svenska tonsättare har nått en så vidsträckt popularitet hemma och utomlands som Hugo Alfvén (1872-1960), och hans kompositioner har kommit att framstå som de mest typiska representanterna för den nationalromantiska eran i svensk musik. Alfvéns produktion är emellertid avsevärt bredare och rikare än detta begränsade urval låter ana, och framför allt är hans konstnärspersonlighet betydligt mer sammansatt än vad man vanligen föreställer sig. Föreningen Hugo Alfvénsällskapet har till ändamål att främja kännedomen om Alfvéns musik och gärning, och utger i detta syfte Alfvéniana två gånger om året.
Carl Jonas Love Almqvist

Carl Jonas Love Almqvist

Almqvistsällskapets målsättning är att bidra till kännedom om Carl Jonas Love Almqvist verk och person, hans tänkande och hans visioner. Till sällskapets syfte hör att medverka till utgivande av skrifter av och om Carl Jonas Love Almqvist samt att understödja Almqvist-forskningen, bl.a. genom skriftserien Almqviststudier och den pågående utgivningen av Almqvists samlade verk.
Bengt Anderberg

Bengt Anderberg

Bengt Anderberg var främst en mångsidig författare - naturlyriker, dramatiker, essäist, poet, barnboksförfattare, översättare, medarbetare i bl.a. BLM och Expressen. Han var som ovanligt kunnig på Bibeln aktiv i bibelkommissionen, men även i serieakademien, vilket säger något om hans otroligt stora bredd och hans stora vetgirighet. Bengt Anderberg-sällskapet bildades 2014 i syftet att öka intresset för och kunskapen om Bengt Anderberg och att åstadkomma nyutgivning av författarens verk liksom återutgivning av radio- och TV-program.

Error: Feed has an error or is not valid.

Dan Andersson

Dan Andersson

Än idag är hans sångbara texter levande litteratur i vårt land. Men under sin livstid fick Dan Andersson (1888-1920) föra en heroisk kamp för att kunna etablera sig som författare. Hans persongalleri är beständigt särlingarna, de utanför samhället stående, brottslingar, medellösa, vansinniga, för vilka livet är en ställvis hård, tung och plågsam vandring. Den konkreta fattigdomen, ofta in i detalj realistiskt skildrad, blir samtidigt en bild för den mänskliga existensen i stort. Människan blir hos Dan Andersson en vandrare, född »till en vild och evig längtan« som det heter i hans kanske mest kända dikt. Dan Andersson-sällskapet bildades i augusti 1962 och har som syfte att sprida kunskap om poeten, författaren och visdiktaren Dan Andersson. Medlemmar får kontinuerlig information, rabatter under Dan Andersson-veckan i juli/augusti samt medlemstidningen På färdvägarna.
Werner Aspenström med katt

Werner Aspenström

Werner Aspenström (1918–1997) var en av de mest betydande och mest lästa svenska lyrikerna under den senare delen av 1900-talet. Werner Aspenström-sällskapet bildades 1999 i Smedjebacken och verkar för kännedom om Aspenströms liv och verk genom att arrangera föredrag och diskussioner, stimulera till läsning och forskning samt främja ny publicering.

Error: Feed has an error or is not valid.

Bellmans Minne

Carl Michael Bellman

Bellmans Minne, som bildades 1899, anses vara det första personlitterära sällskapet. Sällskapet har till ändamål att hålla skalden Carl Michael Bellmans minne levande bl.a. genom att odla hans sång och musik vid sina enskilda sammankomster. Sällskapets medlemmar får till antalet vara högst femtio.
Carl Michael Bellman

Carl Michael Bellman

Bellmanssällskapet grundades i Stockholm den 4 februari 1919 med syftet att verka för ett levande intresse för Carl Michael Bellmans liv, diktning, musik och tid. Sällskapet utger skriftserien Bellmansstudier, medlemsbladet Hwad behagas? och har även ansvarat för den vetenskapliga utgåvan av Bellmans samlade skrifter vilken slutfördes 2003.
Frans G Bengtsson

Frans G. Bengtsson

Frans G. Bengtsson-sällskapet bildades 1985 och vill försöka aktualisera Frans G. Bengtssons litterära och kulturella insats, erinra om en författare som mer än de flesta ville och vågade vara en man helt för sig. Sällskapet har sitt säte i Lund, men har också en sektion i Stockholmsområdet.
Hjalmar Bergman

Hjalmar Bergman

Hjalmar Bergman Samfundet är ett litterärt författarsällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Hjalmar Bergman och hans verk. Det grundades 1958 i det primära syftet att säkra utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade skrifter.
Elisabeth Bergstrand Poulsen

Elisabeth Bergstrand Poulsen

Elisabeth Bergstrand-Poulsen-sällskapet har till syfte att hålla Elisabeth Bergstrand-Poulsens livsverk levande genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och konstnärskap och lyfta fram hennes idéer och tankar om ett innerligt liv, som styrs av hjärtat, ömhet, engagemang och fromhet.
Skulptur av Poul Bjerre

Poul Bjerre

Poul Bjerre Sällskapets främsta uppgift är att verka för att sprida kännedom om Poul Bjerres liv och verk, framför allt dennes psykoterapeutiska teorier och förhållningssätt. Sällskapet anordnar bl.a. aktiviteter, seminarier och föredragssammankomster samt publicerar ett medlemsblad.
August Bondeson

August Bondeson

Bondesonsällskapet bildades 2006 i syftet att främja intresset för och forskning om August Bondesons person och gärning inom olika ämnesområden samt att verka för nya utgåvor av hans litterära verk. Det ska verka för att minnet av August Bondeson hålls levande genom olika arrangemang.
Karin Boye

Karin Boye

Karin Boye Sällskapets ändamål är att hålla Karin Boyes diktning aktuell, att ge den ytterligare spridning, att underlätta forskning samt uppmärksamma litterär och musikalisk produktion kring Karin Boyes författarskap. Sällskapet bildades i oktober 1983 och publicerar bl.a. minnesböcker i serien »Karin Boyes liv och diktning«.
Wilhelm von Braun

Wilhelm von Braun

Hans skabrösa dikter och satiriska noveller lockade en bred publik. Wilhelm von Braun, 1840-talets populäraste författare, har satt flera avtryck i vår litteraturhistoria, men idag är han ändå nästan glömd. Wilhelm von Braun-sällskapet har till syfte att sprida kännedom om skalden Wilhelm von Braun och att arkivera handlingar som belyser hans liv och diktning.
Fredrika Bremer

Fredrika Bremer

Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier bildades 1985 för att sprida kännedom om Fredrika Bremers liv och författarskap. Sällskapet uppmuntrar forskning om Fredrika Bremer och söker hålla hennes arbeten tillgängliga.
Carl August Cederborg

Carl August Cederborg

Carl August Cederborg (1849-1933) publicerade mer än 40 verk och var under många decennier en mycket läst författare. Varje titel trycktes i minst 20000 exemplar och sammanlagt lär de ha sålts i över en och halv miljon exemplar. Böckerna om snapphanetiden – senare delen av 1600-talet – och Göingebygden är de mest välkända, men han skrev även detektivromaner och verkade dessutom som tidningsman i många år. Syftet med Carl August Cederborg-sällskapet är att främja intresset för Carl August Cederborgs författarskap och för historiskt berättande i allmänhet. Sällskapet vill också öka intresset för den nordskånska historien hos en bred allmänhet.
Stig Dagerman

Stig Dagerman

Stig Dagermansällskapet bildades i maj 1987 med syftet att uppmärksamma ett författarskap av stor betydelse. En av sällskapets målsättningar är att få ihop en komplett Dagermansamling, för att intresserade ska kunna fördjupa sig i Dagermans författarskap och den tid han levde i.
Folke Dahlberg

Folke Dahlberg

Folke Dahlberg Sällskapet vill väcka intresse för ett konstnärskap och författarskap som alltid befunnit sig lite utanför allfarvägarna men som ständigt fascinerar dem som bekantar sig med det. Folke Dahlbergs konst är i bästa mening universell, men området kring norra Vättern har präglat hans liv och verk så mycket att det ändå är naturligt att sällskapets arbete får en viss förankring till trakten.
Olof von Dalin

Olof von Dalin

Olof von Dalin var en av 1700-talets stora kulturpersonligheter. Hans karriär var märklig, och som journalist, författare, historiker och förnyare av det svenska språket har han gjort avtryck in i våra dagar. Till Olof von Dalinsällskapets uppgifter hör att ge ut litteratur om och av Dalin, ta vara på minnen av honom och på alla sätt medverka till att sprida kännedom om honom. Sällskapet har ett livligt samarbete med Hallands Akademi, Högskolan i Halmstad och många andra som verkar för kultur i Halland.
Tage Danielsson

Tage Danielsson

Sällskapet Tage Danielssons vänners mål är att hålla Tage Danielssons minne levande i Linköping och annorstädes genom trevliga och lärorika program baserade på Tages (och Hasses) produktion, att öka medlemmarnas kunskap om Tage Danielsson och hans verk är så är möjligt och lämpligt ordna offentliga arrangemang kring TD:s verk. TDV hoppas att ni skall finna stort nöje i att stödja sällskapet och dess mål och samtidigt bidra till att Tages anda svävar över oss alla.
DAST - Sällskapet Deckarvännerna

Sällskapet Deckarvännerna

Sällskapet Deckarvännerna fungerar sedan 1975 som samlingspunkt för alla som gillar deckargenren. Verksamheten består i att träffas en gång i månaden, vanligen sista måndagen eller tisdagen och mestadels på Odd Fellow i Stockholm, men också i gemensamma film- och teaterbesök och utflykter och vandringar till kriminallitterära miljöer.
Sven Delblanc

Sven Delblanc

Delblancsällskapet bildades 1999 och arbetar för att fördjupa kunskapen om och sprida intresset för Sven Delblanc och hans författarskap, samlar och förtecknar skrifter av och om Sven Delblanc och arbetar för att hans verk ska finnas tillgängligt för alla. Därtill stödjer sällskapet utgivandet av skrifter om Sven Delblancs liv och författarskap. Sällskapet har publicerat en stor mängd böcker och ger även ut årsskriften Delbladet.
Det Unga Skåne

Det unga Skåne

Sällskapet Det unga Skåne avser att lyfta fram och belysa verk av fyra författare – alla unga under det moderna genombrottet i Norden – nämligen Victoria Benedictsson, Ola Hansson, Stella Kleve och Axel Lundegård. Man vill också engagera dagens unga skånska författare med uppläsningar, möten och föreläsningar.
Gunnar Ekelöf-sällskapets logotyp

Gunnar Ekelöf

Gunnar Ekelöf-sällskapet stiftades 1989 i Stockholm. Sällskapet har till ändamål att främja intresset för Gunnar Ekelöf och hans författarskap, bland annat genom att ordna möten och seminarier, samt att organisera utflykter till miljöer som har varit av betydelse för honom och som kan bidra till förståelsen av hans verk. Sällskapet siktar även till att utge texter av Ekelöf som inte tidigare varit tryckta, som är utgångna, eller som inte finns tillgängliga i tillförlitliga utgåvor.

Error: Feed has an error or is not valid.

Carl Emil Englund

Eva och Carl-Emil Englund

Carl-Emil Englund (1903-64) arbetade inom många yrken men han var också författare, främst lyriker, och räknas till proletärdiktarna. Han debuterade med Gryning 1925 och hans poem har ofta en naturnära folkviseton. Sällskapet Eva och Carl Emil Englunds Vänner grundades 1999.
Albert Engström Sällskapets logotyp

Albert Engström

Albert Engström Sällskapet bildades 1981 och är ett av Sveriges största personlitterära sällskap med över 1700 medlemmar. Sällskapet har sitt säte i Grisslehamn och har också en smålandssektion med säte i Eksjö. Sällskapets uppdrag är att sprida kunskap om Albert Engström och hans konstnärliga verksamhet, att regelbundet utge en skrift och genom olika aktiviteter som belyser hans mångsidiga produktion samt håller hans författar- och konstnärskap levande för nya generationer och att i Grisslehamn förvalta och bedriva museiverksamhet vid i Engströmgården och Ateljén.
Per Gunnar Evander

Per Gunnar Evander

Per Gunnar Evander (1933-) berättar oftast om ensamma människor som längtar efter förståelse och bekräftelse. Han tycks hämta dem ur en självupplevd verklighet och därför blir de så trovärdiga. De precisa och träffsäkra formuleringarna präglas inte sällan av medkännande humor. Evandersällskapet bildades den 27 oktober 2004 i syfte att främja intresset för och förståelsen av Per Gunnar Evanders författarskap, samla och förteckna skrifter av och om Per Gunnar Evander och arbeta för att hans verk skall finnas tillgängliga samt stödja utgivandet av skrifter om Evanders författarskap.
Fakirensällskapets logotyp

Falstaff, fakir

Fakirensällskapet är ett 1982 instiftat litterärt sällskap med säte i Lund, ägnat åt författaren Axel Wallengren (»Falstaff, fakir«). Sällskapets uppgift är att sprida kännedom om Axel Wallengren, verka för utgivning av hans skrifter och vara ett forum för studiet av hans person och författarskap, hans tid och miljö.
Nils Ferlin

Nils Ferlin

Nils Ferlin-Sällskapet bildades i oktober 1962 – ett år efter skaldens bortgång – i syfte att till Ferlins minne instifta en stipendiefond till »värdiga svenskspråkiga lyriker«. I takt med ett växande intresse för Nils Ferlins författarskap har sällskapet utvecklats och blivit en mångsidig bärare och spridare av kunskap och forskning om Ferlins kända och mindre kända sidor. Sedan 1968 ger sällskapet ut en medlemstidning, Poste Restante.
Laura Fitinghoff

Laura Fitinghoff

Laura Fitinghoff var en mycket produktiv skribent vars författarskap omfattar såväl barnböcker som romaner och noveller. Därutöver engagerade hon sig också i samhällsfrågor som socialvård, djurskyddsfrågor och nykterhet. I sina böcker använde hon gärna motiv från sin familj och uppväxttidens Norrland, varav den mest berömda är Barnen från Frostmofjället (1907) som kom att bli hennes sista bok. Den är en av svensk barnlitteraturs stora klassiker, utgiven i ett 40-tal upplagor och översatt till 10-talet språk. År 2008, hundra år efter författarinnans död, bildades Laura Fitinghoffsällskapet med säte i hennes födelsestad Sollefteå.
Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström

Per Anders Fogelström (1917-1998) är en av vår tids främsta Stockholmsskildrare. som sin stadsserie (vilken spänner över åren 1860-1968) och i sin barnserie (som omfattar åren 1749-1860) på ett enastående sätts beskrivit staden och dess människor. Dessa åtta skildringar utgör en historisk berättelse som omfattar hela 220 år. Fogelström var en mångsidig person med stort engagemang för ungdomsfrågor, för samhället och dess utsatta människors vardagsliv och villkor, miljön och freden. Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande och stimulera till läsning av hans romaner och faktaböcker. Till sällskapets aktiviteter hör bl.a. föreläsningar och stadsvandringar.
Margit Friberg

Margit Friberg

År 2002 bildades Margit Friberg-sällskapet efter att många känt oro över att den öländska författarinnans böcker höll på att helt falla i glömska. Syftet med sällskapet är att på olika sätt sprida kunskap om Margit Friberg och hennes verk, som skildrar livet, naturen och utvecklingen på Öland under skilda tidsepoker.
Jan Fridegårdsällskapets logotyp

Jan Fridegård

Jan Fridegård framstår som en av de stora förvaltarna av den folkliga berättarkonsten. Det finns ett socialt patos för de små människorna, för särlingarna och självtänkarna, i det mesta han skrivit. Men det hindrar inte att han som få också har skildrat stoltheten, resningen, mitt i fattigdomen. Jan Fridegårdsällskapets uppgift är att bevara och stimulera intresset för författaren Jan Fridegård och hans författarskap. Sällskapet har ett 100-tal medlemmar och styrelsen har sitt säte i Enköping.
Gustaf Fröding

Gustaf Fröding

Gustaf Fröding-sällskapet bildades 1969 för att vårda minnet av nationalskalden Gustaf Fröding och sprida kunskap om hans liv och diktning. Sällskapets årsmöte hålles under . Under de årliga Frödingdagarna i samband med skaldens födelsedag 22 augusti arrangeras konserter, föreläsningar och stadsvandringar och utdelning sker av Frödingmedaljen och sällskapets lyrikpris. Sällskapets skriftserie belyser olika sidor av Frödings liv och författarskap genom både vetenskapliga och mer lättillgängliga publikationer.
Erik Gustaf Geijer

Erik Gustaf Geijer

När Geijersamfundet grundades 1947 på initiativ av dåvarande biskopen och landshövdingen skedde det i en tid som var präglad av ideologisk vilsenhet efter andra världskriget. Erik Gustaf Geijer (1783–1847) är en av de mest framträdande och betydelsefulla personligheterna i svensk kulturhistoria. Som diktare, kompositör, folkbildare, filosof, historiker och samhällsanalytiker kom han att i många hänseenden få stort inflytande över både den samtida och den framtida utvecklingen. De geijerska perspektiven var den grund man ville ge den uppväxande generationen att bygga sin framtid på. Samfundets uppgift blev att verka i Geijers anda. Geijersamfundets huvuduppgifter är att handha stiftarfunktioner för folkhögskolan Geijerskolan i Ransäter, anordna kvalificerade sommarkurser på Geijerskolan samt att anordna seminarier och dylikt »i Geijers anda«.
Karl Gerhard

Karl Gerhard

Karl Gerhard (eg. Karl Emil Georg Johnson, 1891-1964) är en av Sveriges största kulturpersonligheter. Genom sin långa bana som skådespelare, författare, teaterdirektör och estradör kom han att spegla en hel epok i svensk underhållningshistoria. Karl Gerhard-sällskapet, grundat år 1984, har sitt säte i Göteborg och publicerar bl.a. medlemstidningen Jazzgossen och delar sedan 1993 ut det årliga Karl Gerhard-stipendiet, numera i samarbete med SKAP.
Gluntarna

Gluntarna

I svensk litteratur- och musikhistoria har ämbetsmannen, politikern, skalden och tonsättaren Gunnar Wennerberg (1817-1901) främst utmärkt sig genom sångcykeln Gluntarna (1847-50), trettio duetter mellan rollfigurerna Glunten och Magistern som skildrar det samtida studentlivet vid Uppsala universitet. Föreningen Gluntarnas Vänner (GV) vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande, och samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Ursprunget finns i det år 2005 instiftade nätverket Glunt-Akademin (GA) i Uppsala som år 2016 ombildades till Föreningen Gluntarnas Vänner.
Elsa Grave

Elsa Grave

Poeten Elsa Grave (1918-2003) skapade sin egen jord och egen rytm där hon på luftandars vis rörde sig fritt, stigande och fallande bland »fossil« och »blåmusslor«, »luftforell« och »flygande ko«. Hon hade sin egen teologi, där de höga väsen som omgav henne och gav mod och kraft kunde ta skiftande form, deras namn kunde vara fred på jorden, rättvisa åt de svaga, vindens frihet och konstens eviga liv. Elsa Grave-sällskapet bildades den 17 januari 1998 och vill genom sin hemsida, medlemsbrev och andra utskick sprida information om aktuell verksamhet, till exempel lyrikuppläsningar, teaterföreställningar, föreläsningar, konstutställningar, musikarrangemang och filmvisningar.
Hjalmar Gullberg-sällskapets logo

Hjalmar Gullberg

Som student vid Lunds universitet skrev Hjalmar Gullberg (1898-1961) spexverser och utvecklade den gullbergska stilen i vilken han blandade högt och lågt, andligt och materiellt, och i sin första diktsamling 1927 slår han an den ton av främlingskap, dödslängtan och melankoli som ljuder i hela hans diktning. Den inåtvände, lärde diktaren blev på 1930-talet en folkkär skald, från 1936 radioteaterchef och ledamot av Svenska Akademien från 1940. Hjalmar Gullberg-sällskapet bildades sommaren 1998 och ser som sin uppgift att främja intresset för Hjalmar Gullbergs diktning, huvudsakligen genom att arrangera program kring skalden. Sällskapet ger också ut en skriftserie med texter av och om Hjalmar Gullberg.
Gustaf III

Gustaf III

Sällskapet Gustaf III grundades den 24 januari 2017. Syftet är att främja forskning och sprida kännedom om Gustaf III (1746-1792), hans person, författarskap, politik och närmaste krets. Därtill ska sällskapet verka för att uppmärksamma viktiga aspekter av gustavianskt kulturliv genom att aktualisera bortglömda teater- och musikstycken samt gustavianska författare, kompositörer, musiker och konstnärer. Som första uppdrag har sällskapet åtagit sig att verka för en nyutgivning av Gustaf III:s samlade skrifter, i samarbete med Litteraturbanken.
Emil Hagström

Emil Hagström

Klarapoeten och arbetardiktaren Emil Hagström (1907-1970) föddes och växte upp i Nylandsån utanför Sollefteå. När han i början av trettiotalet kommit till huvudstaden gick hans vandringar mellan tidningsredaktionerna i Klara, där en såld dikt eller novell gav husrum, mat och dryck för en eller flera dagar. Med tiden utkom både dikt- och novellsamlingar, inalles 16 böcker. Emil Hagström-sällskapet, grundat 2007, ska verka för att hålla hans diktning och prosa känd och levande, göra insatser på diktens och visans område i Emil Hagströms anda, samt uppmärksamma personer – diktare, kompositörer, förmedlare eller forskare – och organisationer som verkar i Emil Hagströms anda.
  • Sällskapet firar 10 års jubileum!

Britt G Hallqvist

Britt G Hallqvist

Britt G. Hallqvist (1914-1997) var en prominent svensk författare, en av våra stora. De flesta författare är vanligtvis framstående inom ett område, och fuskar lite i andra genrer. Men Britt G. hade – med ett slitet men i detta sammanhang träffande begrepp – ovanligt många strängar på sin lyra. Hon var inte bara den kända barnboksförfattaren och poeten, hon excellerade även som översättare, psalmdiktare och författare av sångböcker och operalibretti. Britt G. Hallqvist-sällskapet konstituerade sig den 4 april 2012 i Lund med syftet att hålla hennes verk levande.
Wendela Hebbe

Wendela Hebbe

Wendela Hebbe (1808-1899) blev Sveriges första kvinnliga yrkesjournalist när hon anställdes på Aftonbladet 1841. Där skrev hon om teater och musik, recenserade och översatte böcker, och kom senare att introducera socialreportaget i svensk press. Hon tonsatte sånger och skrev sagoböcker och var nära vän med flera av 1800-talets stora personligheter som Tegnér, Almqvist, Björnstjerne Björnsson och Hierta. Föreningen Wendelas Vänner är en pigg och seglivad förening som bildades 1983 med huvudsakligt syfte att rädda Wendela Hebbes sommarhus i Snäckviken i Södertälje från rivning. Efter 15 år och många turer kunde huset återinvigas på ny tomt centralt i Södertälje. Föreningen har under åren utvecklats till en litterär förening med en rik programverksamhet i Wendelas Hus, och ser också som sitt syfte att sprida kännedom om främst de båda pionjärerna Wendela och Signe Hebbe.
Gustav Hedenvind-Eriksson

Gustav Hedenvind-Eriksson

Gustav Hedenvind-Eriksson (1880-1967) har påverkat de flesta svenska författare under 1900-talets första decennier, kanske speciellt 30-talsförfattarna. Hedenvind var en av pionjärerna bland autodidakterna. I sina böcker blandar han realism med myter och sagor till en egen berättarstil. Flera av hans verk handlar om rallare och deras inbördes sammanhållning och moral, och i sina jämtländska sagor behandlar han olika existentiella frågor som till exempel människans behov av religion och hennes kulturella utveckling. Hedenvindsällskapet grundades 1984 i syfte att bredda och sprida intresset för Hedenvinds författarskap samt främja forskning om honom. Sällskapet arrangerar olika aktiviteter i Strömsunds kommun med anknytning till författaren.
Verner von Heidenstam

Verner von Heidenstam

Heidenstamsällskapet bildades år 1974. Sällskapets syfte är att sprida kunskap om Verner von Heidenstams författarskap, att levandegöra hans livsverk och att informera om aktuell Heidenstamforskning. Vi vill samla och vidga intresset för Heidenstam; hans person, hans tid och framför allt hans inflytande på svensk litteratur. Vi inbjuder föreläsare, deltar i symposier och reser i författarens spår samt samarbetar med stiftelsen Övralid.
Frank Heller

Frank Heller

Gunnar Serner (1886-1947), som skrev under pseudonymen Frank Heller, var sin tids störste svenske äventyrsförfattare, vars romaner översattes till en mängd språk, filmatiserades och omarbetades till teaterpjäser och rentav till en operett. Frank Heller-sällskapet har tagit som sin uppgift att samla och sprida kunskap om en märklig och i vår tid alltför bortglömd författare. Hans spännande och säregna äventyr är fyllda av humor och finess och fångar på ett oefterhärmligt sätt tidens anda.
Lennart Hellsing

Lennart Hellsing

Lennart Hellsing (1919-2015) debuterade som poet och barnboksförfattare redan på 40-talet. Hans första barnbok hette Katten blåser i silverhorn och kom 1945. I över sjuttio år i barnboksvärlden och över hundra böcker för barn fortsatte han att vara en nydanare inom svensk barnlitteratur, arbetade ständigt på att stärka barnbokens ställning och var fackligt aktiv under många decennier för att förbättra barnboksförfattarnas villkor. Lennart Hellsing-sällskapet startades 2009 för att främja kännedom om, utgivning av och forskning kring hans liv och verk och för att vara ett forum för spektakel, fest, poesi, bild, musik och dans i Lennart Hellsings anda.
Gustaf Hellström-sällskapets logotyp

Gustaf Hellström

Gustaf Hellström (1882-1953) representerar en central linje i svensk 1900-tals litteratur. Han är en av »tiotalisterna«, alltså de nya realister som för lång tid framåt skulle dominera den svenska prosaskildringen. Samtidigt är han unik också inom sin egen generation, i och med sin verksamhet som DN:s utrikeskorrespondent i London, Paris och New York vilken ger ett spännande jämförande perspektiv på hemlandets förhållanden. Intressant är också det dynamiska och fruktbara växelspelet mellan författaren Hellström och journalisten. Gustaf Hellström-sällskapet, grundat år 2000, vill skapa ökat intresse för Gustaf Hellström hos allmänheten och även stimulera forskning. Man anordnar möten med föredrag och samkväm, publicerar ett fylligt medlemsblad och sedan 2013 också en skriftserie.
Alf Henrikson

Alf Henrikson

Alf Henrikson (1905-1995) var omvittnat produktiv både på vers och på prosa och inom mångahanda genrer. Dryga sex decennier av nära nog dagligt versskrivande i DN har i bokform reducerats till ca 16 versböcker. Utöver all vers – den mesta tidningsversen är ju aldrig omtryckt i bokform – har Alf Henrikson producerat ett par hyllmeter prosa i främst historiska ämnen, och dessutom finns egna pjäser och texter till musik, från visor och schlager till operalibretton. Alf Henrikson-sällskapet instiftades redan under författarens levnadstid, men den praktiska verksamheten inleddes i juni 1996, ett drygt år efter författarens död. Uppgiften är att vidga och fördjupa intresset och förståelsen för hans verk, att ta tillvara hans oerhört rika produktion och göra den tillgänglig för alla intresserade.
Teckning av Helga Henschen

Helga Henschen

Helga Henschen (1917-2002) målade i olja och akvarell, skulpterade, tecknade, illustrerade många böcker, och skapade ca 30 affischer. Hon finns representerad bl a på Moderna Museet, Nationalmuseum, Västerås och Eskilstuna konstmuseer, Sundbybergs Stadshus, och skolor, sjukhus och bibliotek runtom i Sverige. Som författare har hon utgivit 12 böcker, tre av dem självbiografiska. Helga var aktiv i KSF (Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening), Fredsrörelsen och Broderskapsrörelsen, och arbetade för att hjälpa politiska fångar, barn och djur. Sällskapet Helga Henschens vänner bildades i mars 2004 i syfte att främja kännedomen om Helgas konst och författarskap och lyfta fram idéerna bakom hennes livsgärning.
Horatio Hornblower

»Horatio Hornblower«

Svenska Horatio Hornblower-sällskapet grundades 2003 och är ägnat huvudpersonen i engelsmannen C.S. Foresters romaner om sjöstriderna under Napoleonkrigen (publicerade 1937-67).
Olof Högberg

Olof Högberg

Olof Högberg (1855-1932) räknas som Norrlandslitteraturens portalfigur genom sitt mäktiga epos Den stora vreden. Han inspirerades av sin födelsebygd i det natursköna Ångermanland och av den dynamiska industriella utvecklingen och det brokiga sociala livet i handelsmetropolen Sundsvall. Olof Högberg-sällskapet bildades 1977 och har sitt säte i Västernorrlands län. Sällskapet är öppet för alla som vill medverka till att »sprida och fördjupa intresset för Olof Högberg och hans författarskap«. Med tanke på Högbergs omfattande kulturhistoriska gärning har syftet senare utvidgats även till att »vårda mellannorrländsk litterär tradition och främja mellannorrländsk historia«. Sällskapet utger publikationer som belyser Högbergs författarskap och tiden som han levde i.
Henrik Ibsen

Henrik Ibsen

Ibsensällskapet i Sverige grundades 2007, 100 år efter Henrik Ibsens död, genom den norske kulturattachén i Stockholm Bjørn Magnus Berg, i syftet att bidra med kunskap om dramatikern Henrik Ibsen och främja det litterära samarbetet mellan Norge och Sverige. Sällskapet initierar föredrag och teman kring Ibsen och hans verk och delar dessutom ut ett årligt pris till en ung svensk nyskapande dramatiker.
Karikatyr av Johan-Olov Johansson

Johan-Olov Johansson

Under 1940- och 50-talen var Johan-Olov Johansson (1874-1955) välkänd, inte minst genom novelluppläsningar i radio på tryggt bergslagsmål. Han blev bl.a. ordförande för Järn- och Metallarbetareförbundet och LO-kassör och avslutade sin karriär som ordförande i Stockholms stadsfullmäktige, men han fortsatte att skriva sina bergslagsnoveller ända upp i åttioårsåldern. Johan-Olov sällskapet bildades 1991 och anordnar årligen en Johan-Olovdag då man också utdelar belöningen Mästersmeden till den som gjort välförtjänta insatser för bevarandet av Johan-Olovs minne. Man publicerar även tidskriften Slaggstänk och har givit ut ett urval noveller ur de tjugo böcker som Johan-Olov hann skriva.
Eyvind Johnson

Eyvind Johnson

Eyvind Johnson (1900-1976) är ett av den svenska 1900-talslitteraturens allra största namn. Tillsammans med Harry Martinson delade han 1974 på Nobelpriset i litteratur. Eyvind Johnson-sällskapet bildades den 26 augusti 1993 och har som uppgift att stimulera intresset och förståelsen för Eyvind Johnsons författarskap, att initiera, uppmärksamma och stödja vetenskaplig forskning kring hans liv och verk, samt att vidga och fördjupa kunskaperna om hans författarskap genom att verka för utgivning och spridning av hans romaner, noveller och andra texter.
Jolosällskapets logotyp

Jolo (Jan Olof Olsson)

Jan Olof Olsson (1920-74), Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker. Man har talat om »iakttagaren Jolo« och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna. Jolosällskapet bildades den 10 maj 1997 i syfte att främja intresset för och studiet av Jolos journalistik och författarskap genom samvaro, föredrag, resor och utgivning av skrifter. Sedan 2002 delar man årligen ut Jolopriset på 10 000 kronor till journalister/författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen.
Karlfeldtsgården i Karlbo

Erik Axel Karlfeldt

Karlfeldtsgården i Karlbo är Erik Axel Karlfeldts barndomshem - här föddes den blivande skalden och nobelpristagaren den 20 juli 1864 i en lantbrukarfamilj med gedigen förankring i denna dalasocken, Folkärna. Ett litet museum finns en trappa upp i Tolvmansgården och varje år den 20 juli firas Erik Axel Karlfeldts födelsedag på gården med underhållning och utdelning av Avesta Kommuns kulturpris »Årets Fridolin«. Karlfeldtsföreningen i Folkare är samarbetspartner i arbetet med gården som ägs av Avesta kommun.
Erik Axel Karlfeldt

Erik Axel Karlfeldt

Många diktstrofer av Erik Axel Karlfeldt (1864-1931) klingar välbekant: »Intet är som väntanstider«, »Se, Svarta Rudolf dansar« och »han talar med bönder på böndernas sätt men med lärde män på latin« – det senare en bra beskrivning av Karlfeldt själv, dalkarlen av bondesläkt som blev poet, ledamot av Svenska Akademien och nobelpristagare i litteratur. Karlfeldtsamfundet bildades 1966 för att stimulera intresset för Erik Axel Karlfeldts diktning och bidra till ökad kunskap om hans liv och verk. I dagsläget har samfundet ca 700 medlemmar och är därmed ett av de större och mest aktiva litterära sällskapen. Ett av samfundets viktigaste medel för att nå sitt syfte är den årliga medlemsboken/årsutgåvan, som ger kvalificerade bidrag till kunskapen om Karlfeldts liv och diktning, och två gånger om året utger man även medlemsbladet Karlfeldtbladet som i skrift och bild rapporterar och informerar om Karlfeldt-aktiviteter.
Ellen Key-sällskapets logotyp

Ellen Key

Ellen Key (1849-1926) undervisade på 1880- och 1890-talen i Anna Whitlocks progressiva skola, föreläste på Stockholms arbetareinstitut, tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, fredlig unionsupplösning med Norge 1905, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet och indirekt för politiken. År 1910 byggde hon åt sig villan Strand vid Omberg. Devisen på öppna spisen där: accende et arde!, ›tänd och brinn!‹, vittnar om hennes intensiva och engagerade personlighet och liv, trots besvikelser, den största förmodligen att inte ha fått bilda egen familj. Ellen Key-sällskapets syfte är att »rikta förnyad uppmärksamhet på Ellen Keys betydelsefulla livsverk... i samarbete med Stiftelsen Ellen Keys Strand«.
Martin Koch

Martin Koch

Tyngdpunkten i Martin Kochs (1882-1940) författarskap ligger i de samhällsskildringar som i rask takt tillkom under 1910-talet efter debuten med Ellen 1911 och som motiverar omdömet om Koch som arbetarskildringens pionjär. Martin Koch sällskapet bildades 1982 för att ta till vara och levandegöra den litterära traditionen från Martin Koch och den grupp han samlade omkring sig, den s.k. Hedemoraparnassen: Martin Koch, Kerstin Hed, Paul Lundh och Nils Bolander. Till dess verksamhet hör årsskrifter, litterära symposier, föredrag och kulturevenemang av olika slag, och man delar även ut ett Martin Koch-pris till gymnasieelever liksom ett Kerstin Hed-pris till kvinnliga författare, kulturarbetare eller opinionsbildare som verkar i Kerstin Heds anda.
Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvist

Pär Lagerkvists (1891-1974) författarskap tar upp livsproblemen på ett i svensk 1900-talsdiktning unikt sätt, vilket 1951 gav honom Nobelpriset i litteratur »...för den konstnärliga kraft och djupa självständighet, varmed han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor«. Pär Lagerkvist Samfundet är en ideell förening som bildades 1989 i Växjö och som har medlemmar över hela landet. Samfundets syfte är att hålla Pär Lagerkvists författarskap levande genom att ge ut en årsskrift med anknytning till Pär Lagerkvists liv, arrangera föreläsningar och andra program, och hålla en samling av litteratur av och om Pär Lagerkvist på Växjö stadsbibliotek.
Selma Lagerlöf-sällskapets logotyp

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (1858-1940) är en av Sveriges mest lästa och älskade författare och hennes verk har nått läsare långt utanför landets gränser. År 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset i litteratur. Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. Sällskapets syfte är att främja kännedom om Selma Lagerlöf och hennes författarskap. För att förverkliga detta syfte skall sällskapets strävan vara att befordra och understödja forskning om Selma Lagerlöf. Sällskapet skall också utge skrifter om henne, väcka och vidmakthålla intresset för Selma Lagerlöf och hennes verk.
Gustaf Larsson

Gustaf Larsson

Gustaf Larsson (1893-1985) räknas som Gotlands »nationalskald«. Han fick ett femtontal diktsamlingar publicerade, han lämnade efter sig drygt 2000 fotografier och ett flertal hembygdsskildringar. Många av hans dikter har tonsatts och spelats in på skiva. Gustaf Larsson Sällskapet bildades den 5 mars 1990 i syftet att vårda och fördjupa kunskapen om Gustaf Larsson, hans författarskap, hembygdsvårdande insatser och fotografiska gärning.
Hans Lidman-sällskapets logotyp

Hans Lidman

Författaren och fotografen Hans Lidman (1910-1976) skrev om resor och vandringar, om natur och människor, från början mest från hembygden Ovanåker i Hälsingland, senare allt längre bort. Nordkalotten fick en särskild plats i hans författarskap. Hans böcker såldes i stora upplagor i de nordiska länderna under 50 och 60-talen. Böckerna om fiske blev kanske hans största framgång, men Lidmans böcker är svåra att genrebestämma därför att de innehåller en blandning av skönlitteratur, dokumentärer om människor och natur och hans egna tankar och upplevelser. Till Hans Lidman-sällskapets syften hör att stödja natur- och folklivsskildring på svenska genom att utdela ett penningpris för skildringar i ord eller bild av natur och människor i Norden, med konstnärlig gestaltning och känsla för ekologiska samband.
Sara Lidman

Sara Lidman

Det poetiska språket i Sara Lidmans (1923-2004) debutroman Tjärdalen, med dess säregna legering av dialektala uttryck, bibelprosa och myndighetsretorik, gav henne omedelbart en ställning som en av de mest nydanande språkkonstnärerna i den moderna svenska litteraturen. Under sin livstid hann Lidman skriva sammanlagt tretton romaner, ett antal pjäser och en stor mängd politiska och litterära essäer, tal och debattartiklar. Sara Lidman-sällskapets övergripande syfte är att stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang, att uppmärksamma personer som verkar i hennes anda, att vidga och fördjupa kunskaperna om hennes författarskap, att verka för utgivning och spridning av hennes texter samt att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning.
Astrid Lindgren

Astrid Lindgren

Utan jämförelse är Astrid Lindgren (1907-2002) Sveriges mest översatta och internationellt spridda författare. Astrid Lindgren-sällskapet är en mötesplats för alla som beundrar Astrid Lindgren som författare och människa, och som ser hennes verk som en omistlig del av det svenska kulturarvet och hennes offentliga ställningstaganden som ett föredöme i fråga om självständigt tänkande och omsorg om de svaga och utsatta.
Ebba Lindqvist

Ebba Lindqvist

Ebba Lindqvist (1908-1995) gestaltar i sin lyrik havet, kärleken och döden med en allmängiltighet och personlig laddning som gör henne aktuell inte bara i sin tid utan även i vår. Hennes diktporträtt är förankrade i såväl biblisk/klassisk tradition som nutid. Inte minst hennes kvinnoporträtt rymmer en ännu outforskad stark dynamik av dödslängtan och stark kärlek till livet; formen är återhållsam men innehållet eruptivt. I samband med den första konserten till hennes minne i Grebbestads kyrka sommaren 1996 bildades Sällskapet Ebba Lindqvists Vänner, som har som mål att verka för bevarandet av hennes minne och att i detta syfte bl.a. samla tillgänglig dokumentation om hennes diktning och stödja forskningen om denna. Sällskapet skall också uppmärksamma och stödja tonsättare, aktörer och konstnärer som i sin konstutövning fått inspiration av Ebba Lindqvist och hennes diktning.
Aksel Lindström

Aksel Lindström

Aksel Lindström (1904-1962) har kallats Jämtlands nationalskald, men också beskrivits som en tillvarons emigrant, den komplexe bondpojken från Rossbol. I unga år utvandrade han till Amerika, där han bland annat studerade konst i Minneapolis och var guldgrävare och trapper i Alaska. Med sitt gedigna historiekunnande, sin fantasirikedom och formuleringsförmåga skapade han den så kallade Frösötrilogin, som i efterhand erkänts som en av de främsta verken i Norden som skönlitterärt behandlat sagatiden och skildringen av brytningstiden mellan hedendom och kristendom i Jämtland. Aksel Lindström-sällskapet bildades 1994 i Ås utanför Östersund. Sällskapet deltar i många aktiviteter, bland annat i författarseminarier av olika slag, och stod även bakom nyutgivningarna av Frösötrilogin (1997) och Vidundret (1998).
Carl von Linné

Carl von Linné

Naturvetare, botanist, zoolog och geolog men också en skicklig läkare, friskvårdare, filosof och nyskapande pedagog. Carl von Linné var en mångsidig, och internationellt vår mest kände, vetenskapsman. Svenska Linnésällskapet vill sprida och fördjupa kunskapen om Carl von Linné och hans verk, och vårda den linneanska traditionen och på så sätt värna om och väcka intresse för natur och vetenskaplig kultur. Sällskapet anordnar aktiviteter för medlemmar och allmänheten, ansvarar för Linnémuseet i Uppsala och ger ut Svenska Linnésällskapets Årsskrift (SLÅ). Sällskapet leds av en styrelse om 14 ledamöter, varav en är utsedd av Uppsala universitet.
Ivar Lo-Johansson

Ivar Lo-Johansson

En kort tid efter Ivar Lo-Johanssons bortgång 1990 bildades Ivar Lo-sällskapet. Det vittnar om det stora intresset för hans liv och verk. Nästan jämngammal med seklet har Ivar Lo-Johansson kommit att identifieras med avgörande sociala och kulturella förändringar i Sveriges moderna historia. Hans lika rika som omfattande författarskap speglar den motsättningsfyllda rörelsen från land till stad, från jordbruksbygd till industrisamhälle, från fattigsverige till välfärdsstat. Sällskapet ser som sin huvudsakliga uppgift att initiera och främja forskningen och intresset för Ivar Lo-Johanssons verk, den litterära realismen och arbetarlitteraturen. I detta syfte publicerar man en årsskrift och driver Ivar Lo-Johanssons författarbostad på Bastugatan 21 som ett litterärt museum och som en samlingspunkt för det allmänna intresset kring hans liv och verk.
Harriet Löwenhjelm

Harriet Löwenhjelm

Harriet Löwenhjelm (1887-1918) är en av Sveriges mest originella diktare och samtidigt en uttrycksfull bildkonstnär. En minor classic som i motsats till flertalet generationskamrater aldrig helt fallit i glömska utan ständigt haft en liten men hängiven läsekrets. Hon har romantiserats och mytologiserats – livshistorien har inbjudit till det: hon blev endast 31 år och slog igenom postumt. Harriet Löwenhjelm-sällskapet, bildat 2010, är samlingspunkten för alla som intresserar sig för hennes liv och verk. Sällskapets syfte är att verka för ökad kännedom om Harriet Löwenhjelms diktning och bildkonst samt hennes person och miljöer med anknytning till hennes liv.
Bodil Malmsten-sällskapets logo

Bodil Malmsten

Bodil Malmsten (1944-2016) var en av 1900-talets stora svenska författare, älskad av både en stor publik och kritikerkår. Hon skrev dikter, romaner, noveller, dramatik och kåserier som alla präglades av hennes säregna, rytmiska litterära språk, kännetecknat av ordvändningar, intertexter och en ständig lek med ordens betydelser. Bodil Malmsten-sällskapet är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om Bodil Malmstens författarskap. Medlemskap 2018/19 kostar 125kr.
Harry Martinson-sällskapets logo

Harry Martinson

Harry Martinson (1904-1978) räknas som en av de så kallade autodidakterna, självlärda författare från arbetarklassen. 1974 tilldelades han Nobelpriset i litteratur »för ett författarskap som fångar daggdroppen och speglar kosmos«. Harry Martinson-sällskapet bildades 1984 i författarens barndomssocken Jämshög i Olofströms kommun och är ett av de större litterära sällskapen i Sverige. Sällskapet publicerar en årsbok och medlemstidningen Doris samt anordnar föredrag, utflykter m.m.
Moa Martinson

Moa Martinson

Med Moa Martinson kommer något nytt in i den svenska litteraturen: kvinnans kluvenhet i kropp och intellekt. Arbetarkvinnan i hennes böcker är på en och samma gång bunden av sitt biologiska öde och aktiv för att förändra sina villkor. Moa Martinsons insats är inte endast att genom arbetarkvinnan som symbol för kvinnoslit och ett faktiskt könsligt underläge hävda kvinnans samtidiga kroppsliga och intellektuella närvaro, utan hon lägger också grunden till en helt ny kvinnopsykologi. Sällskapet Moas vänner bildades 1982 för att samla alla vänner och beundrare av Moa Martinsons författarskap och livshistoria. Sällskapet verkar för att torpet Johannesdal och dess samlingar ska bevaras, främjar utgivning och spridning av Moas böcker och annat hon har skrivit, samt stödjer forskning om Moa och hennes verk.
Vilhelm Moberg

Vilhelm Moberg

Intresset för Vilhelm Moberg och hans författarskap har alltid varit stort. Hans bästa prosa och dramatik är tidlös – och just därför ständigt aktuell. Därför grundades Vilhelm Moberg-Sällskapet den 19 augusti 1989. Vilhelm Moberg-Sällskapets syfte är att främja intresset och förståelsen för Vilhelm Moberg och hans författarskap, att verka för att hans texter hålls tillgängliga i goda tryckta upplagor, och att uppmärksamma och stödja forskningen kring hans liv och författarskap, bland annat genom att ge ut en skriftserie.
Ruben Nilson

Ruben Nilson

Ruben Nilsons (1893-1971) visor ska leva länge. Själv levde Ruben anonymt men det gör inte hans visor – allraminst i dag när de kanske har större allmängiltighet än någonsin. För det är med hans visor som med all stor konst – det är »äkta vara«. Ruben Nilson Sällskapet bildades den 7 februari 1982 på initiativ av Fred Åkerström som blev sällskapets förste ordförande. Sällskapet är en ideell förening vars ändamål är att hålla Ruben Nilsons konstnärskap levande, bland annat genom att anordna minst en årlig konsert, företrädesvis på Ruben Nilson-dagen den 7 februari. Sällskapet anordnar årligen en sommarutflykt där medlemmarna medtager picknick, visböcker och ev. egna instrument.
Bernhard Nordh

Bernhard Nordh

Författaren Bernhard Nordh (1900-1972) är en av våra mest uppskattade folkförfattare. Med genombrottsboken I Marsfjällets skugga – översatt till sju språk och spridd i över två miljoner exemplar – föddes »myten« om Marsliden där verkligheten överträffar dikten. Bernhard Nordh-sällskapet, grundat i september år 2000, är ett litterärt sällskap som bl.a har som ändamål att stimulera intresse och förståelse för Bernhard Nordhs författarskap bland läsare i alla åldrar, samt initiera och stödja vetenskaplig forskning kring hans liv och verk.
Johan Nordlander

Johan Nordlander

Johan Nordlander-sällskapet är en förening grundad 1979, alltsedan starten med säte i Umeå. Sällskapet har namn efter nestorn inom norrländsk kulturforskning, Johan Nordlander (1853–1934). Sällskapet har som främsta syfte att etablera ett närmare samarbete mellan fackforskare och fritidsforskare, framför allt sådana med inriktning mot norrländsk humanistisk forskning. Målet är att forskare med olika bakgrund skall kunna publicera både artiklar med vetenskapliga ambitioner och sådana arbeten som har karaktär av meddelanden och aktstycken.
Ludvig Nordström

Ludvig Nordström

Ludvig Nordström (1882-1942) författade bl.a. romaner, noveller, dikter, essäer, debattskrifter, reportage – däribland det som 1938 blev boken Lort-Sverige. Han bars av en stark framtidstro, grundad på den expanderande industrialismen i regionen, och utvecklade en alldeles egen utopisk lära som han kallade totalism, och som han inför oförstående kritiker och läsare predikade i sina skrifter, främst från 1920-talet och framåt. Eftervärlden har bedömt att han själv skrev bäst i det lilla formatet men själv ägnade han sig helst åt att skriva vidlyftiga romanserier i Balzacs anda. Ludvig Nordström-sällskapet bildades den 25 februari 1992, på författarens 110:e födelsedag, av några lärare på Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan), med syftet att främja intresset för och studiet av Ludvig Nordströms författarskap. Sällskapet har sitt säte i Härnösand, den stad som i Nordströms böcker kallas »Öbacka«, men sällskapets medlemmar är spridda över hela landet.

Error: Feed has an error or is not valid.

Birger Norman

Birger Norman

Birger Norman (1914-1995) blev känd dels som finstämd lyriker, dels som kultur- och samhällsdebattör på socialdemokratisk och kristen grund. Erfarenheterna från hembygden och det tidiga 30-talet kom att prägla honom och utgör på många sätt ett tema i hans författarskap. Han kände stark samhörighet med den samhällsklass varifrån han utgått och kanske var han den reformistiska arbetarrörelsens starkaste kulturella röst under flera årtionden. Birger Normansällskapet grundades 2004 och har som syfte att vårda och vidga intresset för Birger Norman, fördjupa förståelsen för hans prosa, poesi och dramatik samt lyfta fram hans betydelse som kultur- och samhällskritisk debattör. Det årliga Birger Normanpriset delas ut till en mottagare som har »verkat i Birger Normans anda«.
Pälle Näver

Pälle Näver

Smålandskalden och rimsmidaren Josef Högstedt alias Pälle Näver (1897-1986) var främst naturlyriker och fick inspiration till dikter genom naturupplevelser, årstidsväxlingar eller bara genom en liten oansenlig blomma. Han skrev även dikter om människor, många gånger med humoristiska inslag. Till 100-års minnet av hans födelse bildades ett Pälle Näversällskap. Sällskapet är en ideell förening som skall bevara Pälles livsgärning och ge nya generationer möjlighet att ta del av hans verk – Pälle Näver är och skall vara en del av en småländsk identitet.
Albert Olsson

Albert Olsson

Kanske är han mest känd för sin historiska romantrilogi om Tore Gudmarsson med historien förlagd till tiden för Hallands införlivande med det dåtida Sverige. Men Albert Olsson (1904-1994) var folkskolläraren som förutom romaner också skrev noveller, dikter, dramer, sagospel och artiklar om allt från vikingatidens historia till relationer mellan stat och individ och makt och rätt. Hans arbeten blev gränsöverskridande i både tid och rum med omsorgsfullt genomarbetade person- och miljöteckningar. Albert Olssonsällskapet, grundat 1996, ser som sin främsta uppgift att vårda minnet av Albert Olsson samt tillvarata och vidga kännedomen om den kulturskatt han givit bygden genom sitt författarskap och sin lärargärning i Halland.
Personhistoriska Samfundets logotype

Personhistoriska Samfundet

Personhistoriska samfundet är en vetenskaplig förening som har till ändamål att väcka och underhålla intresset för personhistorisk och biografisk forskning. Dess huvuduppgift är att utge Personhistorisk Tidskrift, en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliotek.
Wilhelm Peterson-Berger

Wilhelm Peterson-Berger

Både som privatperson och i sina verk var kompositören Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) mångsidig och motsägelsefull. Bildningsaristokrat, Wagnerian och inflytelserik kritiker men också skapare av populära sånger och pianostycken, som blivit sinnebilder för svensk sommar. Peterson-Berger deltog dessutom i sin samtids kulturdebatt med böcker, essäer, artiklar och översättningar - mest känd, för att inte säga ryktbar, blev han som musikkritiker i Dagens Nyheter. Även hans kåserier i Svenska Turistföreningens årsskrift uppvisar språklig friskhet och hans inlägg i tidens debatter är fortfarande läsvärda. Wilhelm Peterson-Berger Sällskapet grundades i februari 1950, sju år efter tonsättarens död, och har till uppgift att i samarbete med främst Wilhelm Peterson-Berger Stiftelsen söka sprida och vidmakthålla kännedomen om Wilhelm Peterson-Bergers verk.
Bild från Marcel Proust-sällskapets hemsida

Marcel Proust

Marcel Proust-sällskapet handlar om 1900-talets författare som har satt avtryck än i våra dagar både på litteraturen och dess läsare, Marcel Proust har kommit att bli en symbol för detta.
Povel Ramel-sällskapets logotyp

Povel Ramel

Genom Povel Ramels egna memoarer kan man utläsa att han redan som barn var utpräglat kreativ, uppfinningsrik och nyfiken med sinne för snillrik lek med ord, ton och bild. Hans digra karriär omfattar radiounderhållning, skivinspelningar, Knäppupp- och andra revyer, filmer, tv-serier, krogshower, böcker och först som sist en lång rad klassiska sångtexter och karamelodier. Povel Ramel-sällskapets syfte är att verka för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande. Sällskapets medlemstidning Sverker utkommer två gånger om året.
Ester Ringnér-Lundgren

Ester Ringnér-Lundgren

Ester Ringnér-Lundgren (1907-1993) skrev barn- och ungdomsböcker och de absolut mest älskade böckerna var de om Lotta som skrevs under pseudonymen Merri Vik. Ester Ringnér-Lundgren ville skriva positivt, med mycket glädje och optimism, även om vemodet kunde lura strax under ytan. Totalt gav hon ut ca 140 böcker tryckta i 3,5 miljoner exemplar. Sällskapet för Ester Ringnér-Lundgren, grundat 2005 och med sitt säte i Norrköping, har som syfte att främja kännedom och forskning kring Ester Ringnér-Lundgren och hennes författarskap, genom att verka för nyutgivning av hennes böcker, att aktivt söka påverka bibliotek att ta in hennes produktion, att introducera hennes litteratur för nya generationer och att främja forskning och intresse för hela den genre författaren tillhör.
Romantiska Förbundets logotyp

Romantiska Förbundet

Romantiska förbundet är en sammanslutning av människor, eniga i en önskan att hävda den romantiska känslans centrala betydelse i mänsklig gemenskap. På den moderna civilisationens grundval utvecklar sig ett materialistiskt värderingssystem, som utgör ett hot mot de livsvärden, utan vilka allt mänskligt liv är dömt till själlöshet. Människorna förlorar den levande kontakten med de konkreta tingen omkring sig. Förbundet ser romantiken som en väg till det verkliga, en möjlighet att göra verkligheten levande för oss, och tror på poesin som en möjlighet att nå en sådan verklighet på känslans väg. Romantiska förbundet bildades 1957 i Uppsala av drygt trettio poeter och författare med Bo Setterlind och Harald Forss i spetsen. Sedan 1978 utger man tidskriften Aurora som publicerar poesi, prosastycken, tonsättningar och debattartiklar av både etablerade författare och debutanter.
Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius (1816-1868) blev bara 52 år gammal men fick ändå vara med om att radikalt påverka det andliga läget i Sverige. Hans »kom som du är«-predikningar utövade ett märkligt inflytande på vanligt folk och inspirerade gudsmän som P P Waldenström, Lewi Pethrus, Gunnar Rosendal, Bo Giertz med flera. Ute i stugorna läste man flitigt hans Betraktelser för var dag i året och fortfarande studeras hans verk som är översatta till ett trettiotal språk och hela tiden utkommer i nya upplagor i olika format. Carl Olof Rosenius-sällskapet syftar till att vidga och fördjupa intresset för och förståelsen av Rosenius författarskap och livsgärning, att främja forskning och att årligen genomföra minst ett offentligt arrangemang ägnat Carl Olof Rosenius och hans verk.
Viktor Rydberg

Viktor Rydberg

Diktare, journalist, forskare och lärare. Religiös och språklig reformator. Den viktigaste svenske författaren mellan Almqvist och Strindberg. Singoallas och Tomtens upphovsman. Fattigbarn från Jönköping. Berömd och hatad för en bok som förnekade Kristi gudom. Vid sin död landets mest aktade kulturperson. Nu nästan glömd. Viktor Rydberg-sällskapet verkar för att bevara minnet av, sprida kunskapen om och stimulera studiet av Viktor Rydberg (1828-1895) och vara en mötesplats för alla som är intresserade av Rydberg, hans verk och hans tid.
Anna Rydstedt

Anna Rydstedt

Anna Rydstedt (1928-1994) publicerade åtta diktsamlingar. Hennes poesi tar ofta sin utgångspunkt i den öländska naturen och vardagslivet på gården i Ventlinge, men det hon beskriver är allt annat än provinsiellt – hon får stenar, havsvågor, gräs och te att ånga av de stora existentiella frågorna. Hon knyter ihop horvan med himlen, Ventlinge med världen och den lilla kattungen med de stora kasten mellan liv och död. Hon kan skriva enkelt om det allra svåraste och hjälper oss att se vardagen med nya ögon. År 2009 bildades Anna Rydstedt-sällskapet vars syfte är att sprida kännedom om Anna Rydstedts liv och diktning.
Saljesällskapets logotyp

Sven Edvin Salje

Med dramatik och inlevelse skildrar Sven Edvin Salje (1914-1998) det bondeland vi så nyligen lämnat. Denna landsbygd och dess villkor som ännu präglar vårt beteende och moral och för många fortfarande är en hemlig längtan. Saljes böcker visar oss våra föräldrars eller våra farföräldrars värld, där vi fångas, lever med och får nya insikter. Saljesällskapet bildades i augusti 1999 och är idag ett av landets största litterära sällskap.

Error: Feed has an error or is not valid.

Maria Sandel (1870-1927). Fotograf okänd. Arbetarrörelsens arkiv och Bibliotek.

Maria Sandel

Maria Sandel-sällskapet bildades 2011 för att lyfta fram och sprida kännedom om Sveriges första kvinnliga proletärförfattare; Maria Sandel, som levde mellan åren 1870-1927 och var bosatt på Kungsholmen i Stockholm. Maria Sandel gav ut sex böcker under sin livstid, men skrev berättelser, kampdikter och debattartiklar framför allt i arbetarpressen. Hennes böcker är realistiska skildringar av arbetarfamiljernas sorger och glädjeämnen kring förrförra sekelskiftet och hon är framför allt en skildrare av kvinnornas och barnens verklighet.
Martha Sandwall-Bergström

Martha Sandwall-Bergström

Martha Sandwall-Bergström (1913-2000) är en av Smålands stora berättare och en viktig förnyare av svensk barn- och ungdomslitteratur. Hon är författare till den numera klassiska flickboks­sviten om Kulla-Gulla (1945-1951) som har funnit nya läsare i generation efter generation. Martha Sandwall-Bergströmsällskapet bildades 2012 och syftar till att stimulera intresset för och förståelsen av Martha Sandwall-Bergströms författarskap, att vidga och fördjupa kunskapen om hennes texter, att verka för utgivning och spridning av hennes texter, att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning och att uppmärksamma personer som skriver i hennes anda.
Shakespearesällskapets logotyp

William Shakespeare

Shakespearesällskapets mål är att visa att Shakespeare är en man för alla tider (och för alla människor), att sprida information om Shakespeare och hans verk, att verka för nyutgåvor av Shakespeare på svenska, att bevaka utgivning av böcker om Shakespeare och hans verk och att verka för att Shakespeares pjäser sätts upp i Sverige. Fyra gånger per år ger man ut tidningen Shakespeare som i varje nummer behandlar en enskild pjäs.
Birger Sjöberg

Birger Sjöberg

Birger Sjöbergs författarbana liknar ingen annan svensk diktares. Först vid 37 års ålder gjorde han debut med vissamlingen Fridas bok (1922) som liksom romanen Kvartetten som sprängdes (1924) blev en överväldigande kritiker- och läsarframgång. Men fyra år efter debuten kom det stora nederlaget med diktsamlingen Kriser och kransar (1926), den gången så radikal och ny i sitt omtumlande modernistiska bildspråk att ytterst få förmådde förstå och uppskatta den. Birger Sjöberg-sällskapet, som bildades i Vänersborg 1961 och idag är ett av de större litterära sällskapen i Sverige, har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Birger Sjöberg och hans verk samt att främja forskningen om honom.
Stig Sjödin Sällskapets logotyp

Stig Sjödin

Genom folkhögskolekurser på Brunnsvik och Sigtuna bröt sig Stig Sjödin (1917-1993) loss från det sociala arv som präglade brukstillvaron i Sandviken och flyttade till Stockholm där han 1945 debuterade med diktsamlingen Blindgångare. Från 50-talet och framåt blir naturen och kärleken dominerande motiv i Stig Sjödins diktning jämsides med samhällskritiken, och genom allt han gör går en stark respekt för människans och naturens värde. Stig Sjödin Sällskapet har till uppgift att i olika former främja intresset för och studiet av Stig Sjödins författarskap, hans person och hans miljöer, och även på olika sätt föra ut Stig Sjödins författarskap i samhället för att inspirera till läsande och uppmuntra till skrivande i hans anda.
Erik Johan Stagnelius

Erik Johan Stagnelius

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och till dess syften hör att vårda minnet av skalden Stagnelius. årligen högtidlighålla skaldens födelsedag den 14 oktober, att verka för fördjupad förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för och stödja forskning kring skaldens verk. Sällskapet ger varje år sedan 1998 ut två medlemsblad, Stagneliusbladet, samt en årsskrift lagom till jul som medlemsgåva.
August Strindberg

August Strindberg

Strindbergssällskapet bildades i juni 1945 och är därmed ett av de allra äldsta litterära sällskapen i Sverige – i någon mån förberett redan ett fåtal år efter Strindbergs död då ett antal av hans vänner bildade Strindbergsarkivet för att samla och ordna kvarlåtenskapen. Sällskapets ändamål är att främja kännedomen om August Strindberg och hans verk, bl.a. genom att utge skrifter av och dokument om Strindberg, stödja Strindbergforskningen och Strindbergsmuseet samt att registrera och ta vård om Strindbergsminnen av olika slag.
Olle Svensson

Olle Svensson

Olle Svensson (1904-1972) var en outsider som vägrade ansluta sig till parnassen i Stockholm och därför oförskyllt har blivit betraktad som provinsiell. Inget kunde vara mer fel. Hans otidsenliga sökande sätter människan och det mänskliga i centrum på ett sätt som snarare för tankarna till österländsk filosofi, om än svenskt och granskogsdoftade, från finnskogarna i Hälsingland och Dalarna. Svensson kom tidigt att tillhöra modernisterna men tonade sakta över till en mer klassisk form och en andlighet som kom Birger Norman att förläna honom epitetet »ljusmystikern från Sunnansjö«. Olle Svensson Sällskapet, som bildades i februari 2012, har bl.a. till ändamål att samla vänner och intresserade av hans person, konst och författarskap och att främja spridning av hans verk liksom av information om hans gärning.
Emanuel Swedenborg

Emanuel Swedenborg

Skandinaviska Swedenborgsällskapet bildades i sin nuvarande form i Stockholm år 1978. I likhet med sina engelskspråkiga motsvarigheter, Swedenborg Society i London och Swedenborg Foundation i Pennsylvania, är sällskapet religiöst neutralt och öppet för alla som är intresserade av Emanuel Swedenborg och hans verk. Sällskapet har sedan starten nyöversatt flera av Swedenborgs teologiska verk till modern svenska och danska, och ämnen och skrifter från Swedenborgs vetenskapliga produktion har publicerats inom ramen för en serie årsskrifter, Swedenborgiana, i samproduktion med Föreningen Swedenborgs minne.
Svensk Mediehistorisk Förenings logotyp

Svensk Mediehistorisk Förening

Svensk Mediehistorisk Förening fick sitt namn 2018 men har sina rötter i Föreningen Sveriges Tidningsmuseum som bildades 1947. Föreningen har till uppgift att stödja och stimulera den press- och mediehistoriska forskningen i landet, utge publikationen Mediehistorisk årsbok, stimulera till internationella kontakter inom området, och verka för att press- och mediehistoriskt källmaterial bevaras.
Svenska Fornskriftssällskapets logotyp

Svenska Fornskriftssällskapet

Svenska Fornskriftsällskapet, grundat 1843, har till syfte att ge ut inhemska skrifter på svenska och latin från medeltiden (och 1500-talet) samt vetenskapliga arbeten som behandlar sådana skrifter.
Svenska Vitterhetssamfundets logotyp

Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening och den stiftades 1907 för att »utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor«, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen, den äldste hittills är Georg Stiernhielm och den yngste Gustaf Fröding. Sedan Vitterhetssamfundet stiftades har två till tre böcker årligen utsänts till medlemmarna och omkring 170 volymer har tryckts av närmare 40 författare.
Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg (1869-1941) är en av 1900-talets stora svenska författare. Han uppmärksammades tidigt för de egenskaper som fortfarande gör att han är älskad av många läsare: den personliga blandningen av vemod och skärpa, av allvar och lekfullhet, av melankoli och kvickhet, av oföretagsamhet och engagemang. Söderbergsällskapet stiftades 1985 för att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person och hans tidsmiljöer.
Edith Södergran

Edith Södergran

Författarinnan, lyrikern Edith Södergran föddes den 4 april 1892 och dog i juni 1923, 31 år gammal. Hennes författarskap upptäcks ständigt av nya läsare. Edith Södergran-sällskapet är en litterär förening för dem som vill lära sig mera om, utbyta åsikter om och diskutera olika aspekter av poeten Edith Södergran. Lyrikvänner, litteraturforskare, Södergranbeundrare och -kritiker samsas i en krets där man använder både hjärta och hjärna för att öka kunskapen om finlandssvensk modernism och Edith Södergrans plats inom den.
Taubesällskapets logotyp

Evert Taube

Taubesällskapet bildades i maj 2004 genom samgående mellan Evert Taube-sällskapet och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner. Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för Evert Taube och hans verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda det litterära, musikaliska och konstnärliga arvet efter honom, samt att främja forskningen om honom, till gagn för dagens och framtidens generationer.
Jacob Tegengren

Jacob Tegengren

Jacob Tegengren-Sällskapet är en förening som grundades 1985 till minne av författaren Jacob Tegengren. Jacob Tegengren var poet, folkbildare, ornitolog, amatörarkeolog och bankdirektör. Han var yrkesverksam en stor del av sitt liv i Vörå och Tegengrensällskapet ordnar därför seminarier , kurser och evenmang med anknytning till Tegengren. Till föreningens uppgifter hör också att vårda Tegengrenstatyn i centrum av Vörå samt makarna Tegengrens grav på kyrkogården i Vörå.
Alice Tegnér

Alice Tegnér

Alice Tegnér (1864-1943) skrev både instrumentala verk och verk för sångsolister och körer. Flera av hennes barnvisor blev de som eftervärlden kom att minnas och under generationer sjunga, såsom Mors lilla Olle, Ekorrn satt i granen och Bä bä vita lamm. Inte att förglömma Betlehems stjärna som ofta är ett kärt inslag i den svenska jultraditionen. Den ideella föreningen Alice Tegnér Sällskapet grundades 2006 och har till ändamål att tillvarata, förvalta, utveckla och föra vidare det musikaliska arv som Alice Tegnér har lämnat till efterkommande generationer, samt rikta intresset mot henne som person, som kompositör och tonsättare.
Esaias Tegnér

Esaias Tegnér

När Tegnérsamfundet bildades 1946 var det med syftet att främja studiet av Esaias Tegnér och för att sprida kännedomen om hans person och verk samt om den tid i vilken han verkade. En primär uppgift var att ge ut Tegnérs skrifter i en textkritisk edition på godtagbar vetenskaplig nivå, och samfundet har bl.a. givit ut Tegnérs dikter och brev i sju respektive elva band, samt en volym med akademiska tal och skoltal, och därtill digitalt tillgängliggjort de brev till Tegnér som finns samlade i Universitets­biblioteket i Lund. Man medverkar även vid utdelningen av Tegnérpriset som sedan 1947 utdelas till en framstående humanist, gärna vetenskaplig eller vitter författare.
Thomas Thorild

Thomas Thorild

En skald och filosof för de unga, som har kallats den förste svenske feministen. Citat som »Denna dagen, ett liv« och »Tänka fritt är stort, tänka rätt är större« känner nog många igen, men inte lika många vet att det är Thomas Thorild (1759-1808) som är upphovsmannen. Thorild är en av våra mest kända svenska författare och poeter: utvisad från Sverige 1793 hamnade han så småningom i Greifswald, där han 1795 utnämndes till bibliotekarie vid universitetet och fick en professorstitel. Här kom han att verka till sin död. Thomas Thorild Sällskapet bildades 2007 för att lyfta fram hans verk och idéer, och fortsätta hålla hans minne levande i det svenska medvetandet.
Ragnar Thoursie

Ragnar Thoursie

Ragnar Thoursie (1919-2010) var en svensk författare och statstjänsteman. Trots trettiofem års uppehåll som diktare under åren 1952-1987 räknas han som en av den svenska modernistiska lyrikens främsta, mest egenartade och stilbildande författare. Sällskapet Ragnar Thoursies Vänner är en förening som bildades 2012 med syftet att verka för att hedra författaren och främja intresset för hans verk.
Gunnar Turesson

Gunnar Turesson

Gunnar Turessons tonsättningar av bl.a. Dan Andersson, Nils Ferlin och Gabriel Jönsson (Vid vakten eller »Flicka från Backafall«), liksom hans turnéer och radioframträdanden gjorde honom till Sveriges »rikstrubadur«, men till hans gärning hörde även uppteckningar, inspelningar och utgivningar av visor, ramsor, sagor och sägner. Gunnar Turessonsällskapet har som mål att levandehålla och sprida kunskap om Gunnar Turessons livsgärning som tonsättare, lutsångare, författare och forskare. I detta syfte skall sällskapet utge en årlig medlemsskrift.
Albert Viksten

Albert Viksten

Albert Viksten Sällskapet bildades 10 mars 1981 och verkar för att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för författaren, folkbildaren, miljökämpen och hembygdsvännen Albert Viksten (1889-1969) och hans verk. Sällskapet eftersträvar att årligen publicera en skrift i form av en nyutgåva av tidigare utgivna böcker eller alster ur Albert Vikstens efterlämnade material.
Cornelis Vreeswijk

Cornelis Vreeswijk

Samhällskritiker, romantiker, humorist. Men ändå i första hand en gudabenådad poet och låtskrivare. Cornelis Vreeswijk blev svensk nationaltrubadur genom att behärska alla aspekter av sitt skrå. Från genombrottet efter albumdebuten 1964 och fram till sin för tidiga död 1987 samlade han ihop en poesiskatt som senare omfamnats av generation efter generation av svenskar. Cornelis Vreeswijksällskapet bildades 1987 och är nu med sina närmare tusen medlemmar ett av Sveriges största litterära personsällskap. Sällskapets syfte är att till nya generationer sprida kännedom om Cornelis Vreeswijk och om hans musik och poesi samt att främja visan.
Johan Olof Wallin

Johan Olof Wallin

Wallinsamfundet är ett litterärt sällskap med säte i Stora Tuna församling i Borlänge. Samfundets uppgift är att verka för bevarandet av psalmdiktaren Johan Olof Wallins (1779-1839) minne och för främjandet av författarskap i kristen-humanistisk anda. Sällskapet grundades den 30 juni 1939 på hundraårsdagen av J. O. Wallins dödsdag. Vart tredje år delar man ut Wallipriset i samband med en högtid i Stora Tuna kyrka, och man publicerar även en skriftserie.
Elin Wägner

Elin Wägner

Journalist – författare – feminist – radikalpacifist – miljöväckarklocka – civilisationskritiker. Elin Wägner (1882-1949) fick sitt litterära genombrott med smålandsromanen Åsa-Hanna (1918) och därefter följde en roman om året, flera med förankring i Småland och med utgångspunkt i tidens stora frågor: kvinnornas rösträtt, freden och miljön. Elin Wägner-sällskapet bildades 1990 och är en ideell, opolitisk förening med syfte att hålla Elin Wägners livsverk levande. Detta sker genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och lyfta fram hennes tankar om samverkan mellan kvinnor och män i arbetet för fred och miljö. Kärleken till hembygden var en inspirationskälla och föreningen ser det som sin uppgift att verka för varsamhet med livet, jorden och naturen i alla dess former.
Sonja Åkesson

Sonja Åkesson

När Sonja Åkesson slog igenom på 1960-talet innebar det en revolution i den svenska poesin. Aldrig tidigare hade någon skrivit så på en gång tillgängliga och starka dikter. Sonja Åkesson drar in sina läsare i livets allra vardagligaste vanligheter med snor, åderbråck och övergivna barn. Hon skriver om livets elände med ett absolut gehör och en språklig fulländning. Sonja Åkesson Sällskapet bildades i juni år 2000 i syfte att sprida kännedom om Sonja Åkesson och verka för att hennes diktning hålls tillgänglig och aktuell.
Karl Östman

Karl Östman

Karl Östman (1876-1953) arbetade från 11 års ålder vid sågverk, i skogsarbete, hamnarbete och med kolning. Storstrejkåret 1909 debuterade han med novellsamlingen Pilgrimer och därefter publicerade han flera noveller, en roman och en stor mängd artiklar som framför allt skildrade arbetarnas förhållanden. »Hur jag kunnat bli författare är mig också en gåta. Det litterära arbetet var lika svårt som att hugga sig fram i berg med primitiva verktyg redan från början, och så är det väl ännu. Men på sågverken såg och kände jag mycket av den orättfärdighet och det förtryck över folket, som manar starkt till protester, och någon lust att ›spela upp‹ hade jag i blodet kanske.« Karl Östman-sällskapet bildades i november 2002.