Anteckningar från DELS-konferensen på Beatelund den 1 september 2018

Konferensen hade fyra huvudpunkter – en litterär kanon, Parnass, samverkan och handlingsprogram för framtiden. Här några av de synpunkter och idéer som presenterades av de 32 deltagarna.

Kanon

En litterär kanon finns i de flesta länder vi känner till, Sverige är då ett undantag. Eftersom ordet kanon är så negativt laddat hos oss och knappast går att byta ut mot läslista så insåg vi att detta kommer att vara en ganska lång process.

En kanon kan inte heller vara något för alla tider bestämt utan måste hela tiden kunna diskuteras och förändras.

Olika idéer framfördes om vem som skall bestämma vad som skall ingå.

Varje sällskap skulle till exempel kunna göra en lista på 5-10 viktiga verk i sin författares produktion. Detta kan fungera bra om författaren är mycket lokalt förankrad. Då är det också lättare att ordna program på bibliotek eller i skolor.

En annan idé är att sällskapen kommer med förslag på vilka verk som skulle ingå i en kanon för hela Sverige – våra medlemmar har förhoppningsvis både kunskap och intresse för vårt svenska litterära och språkliga arv. Detta kan sammanställas och bearbetas av DELS och sedan presenteras.

När det gäller att implementera en kanon skall vi framför allt vända oss till dem som förmedlar litteratur – biblioteken, skolorna, boklådor.

I Frankrike har man som en uppföljning till det populära TV-programmet Apostrophes gjort en sammanställning av över tusen klassiska verk. Dessa har sedan funnits i en buss som åkt runt i hela landet. Vore detta något för Sverige?

Vi bör ta kontakt med Svensklärarföreningen och diskutera med dem hur vi kan samarbeta både övergripande och lokalt. Även Läslustan bör kontaktas.

Att stimulera till och medverka i läsecirklar är också ett sätt att hålla litteraturen vid liv.

Vi skall också diskutera hur vi kan använda vår närvaro på Bokmässan bättre och vilka kanaler vi kan upparbeta där.

Parnass

Margareta Lilja Svensson presenterade sin syn på och arbete med Parnass.

Tidningen har fått en ny layout. Varje nummer har ett tema. Redaktören bestämmer över innehållet och redigerar inkommet material men har ständigt kontakt med medlemmarna och uppmuntrar dem till att skicka in bidrag och information. Varje nummer släpps vid ett speciellt arrangemang, oftast på Stadsbiblioteket i Stockholm med ett åtföljande program.

Medlemssällskapen bör sprida information om hur viktig Parnass är och hur man prenumererar till exempel vid sina möten och i sina medlemsblad. Styrelseledamöter bör prenumerera på Parnass.

Georg Hahne talade om hur vi skall bearbeta biblioteken runtom i landet och uppmana dem att prenumerera. Smarta sätt att göra detta är att gå in och fråga efter tidningen på biblioteken och lägga lappar i deras förslagslådor.

Kontakter med journalister och media är viktiga. När ett nytt nummer kommer skall vi ut med information till media om detta och gärna då lyfta fram någon pangnyhet eller annat av stort intresse i just detta nummer.

Samverkan

De deltagande sällskapen visade stort intresse för hur man skall kunna hitta intressanta och spännande samarbetsprojekt eller samarrangemang. Flera exempel gavs på hur detta fungerat lokalt runtom i Sverige. Här några av dessa:

 • Jan-Olof Landqvist från Taubesällskapet kan bjuda in ”systersällskap” som t ex Albert Engström och Povel Ramel
 • Georg Hahne meddelade att Dan Andersson- och Werner Aspenströmsällskapen samarbetar
 • Ulla Lundqvist tänker föreslå Astrid Lindgrensällskapet att göra något med Tage Danielssons vänner
 • Mats O Karlsson från Fridegårdssällskapet kan tänka sig ett program i Enköping med andra sällskap
 • Kristina Lundgren vill kontakta Almqvistsällskapet för eventuellt samarbete.
 • Sigrid Fredriksson har gjort gemensamma program på Öland och vill göra något i Jönköping med småländska sällskap
 • Johannes Rudberg från Karlfeldtsamfundet vill göra något på Öland och något med Taube
 • Åsa Morberg från Stig Sjödin vill göra något med Birger Normansällskapet
 • Göran Wessberg berättade om samarbetet mellan fyra Lundasällskap under begreppet ”En 4:a Skåne”
 • Christina Sjöblad talade om samarbetet i ”Det unga Skåne”
 • Ami Lönnroth talade om mångårig samverkan mellan Wendelas Vänner och Almqvistsällskapet

Bokmässor och litterära festivaler ger bra möjligheter till framträdanden och samverkan. Vi skall hålla bättre koll på vad som händer i landet och sprida den informationen så att vi deltar så ofta vi kan. Enlista skulle kunna skickas ut till medlemmarna.

Under Bokmässan skulle deltagande sällskap kunna samlas till en gemensam måltid. Vi skulle kunna ge ut en bok om litterära hus i Sverige. Ett samarbete med de övriga nordiska paraplyorganisationerna skulle kunna inledas.

Vi kan se till att vi tar kontakt med alla kulturinstitutioner på en ort för at se om det finns möjligheter att arbeta ihop.

Flera deltagare tog upp tanken på att organisera litterära utflykter, resor, kryssningar och kurser. Detta bör kanske utredas. Om de är öppna för allmänheten så är det ett bra sätt att värva nya medlemmar.

Birgitta Wistrand kastade fram tanken på att starta två pilotprojekt. Detta är något som kanske kan följas upp på höstmötet.

Så går vi vidare – handlingsprogram

Avslutningsvis tillfrågades samtliga hur de tänkte gå vidare. Alla enades om att de vid kommande styrelsesammanträden skulle berätta om konferensen, ta upp idéer om samverkan och kanon samt göra PR för Parnass på olika sätt.

Bland andra idéer kan nämnas:

 • Sätta upp författarskyltar, kan fungera bra lokalt
 • Medverka vid boksläpp i boklådor, antikvariat, mässor
 • Ge förslag på en bok som hela Sverige läser efter modellen Stockholm läser
 • Skaffa fler Parnassprenumeranter
 • Kontakta biblioteken
 • Ordna med flera föredrag om sin författare
 • Leta efter möjligheter till övergripande program
 • Ha kontakt med andra sällskap t ex för samverkan
 • Uppmana medlemmar att medverka i ABF-matinéer
 • Ge förslag på 5 verk i en kanon
 • Ordna med lokala program
 • Ställa samman lista på kulturredaktioner och lämpliga kontaktpersoner
 • Utveckla sociala medier och använda oss mer av facebook och hemsidor
 • Kontakta kulturnämnder
 • Litteraturresa till Paris
 • Ha kontakt med Svenska Akademien
 • Söka bidrag
 • Värna om att våra författare inte glöms bort och behandlas dåligt av kommunerna

Stockholm den 5 september 2018

Göran Wessberg, sekreterare DELS