DELS Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019 för De litterära sällskapen i Sverige, DELS

Medlemssällskapen

Vid årsskiftet 2019/2020 hade DELS 107 betalande medlemmar. Värmländska Tegnérsällskapet begärde och erhöll medlemskap under verksamhetsåret. Sällskapen för Alice Tegner, Ragnar Thoursie och Sonja Åkesson har tyvärr upphört med sin verksamhet.

Styrelsens sammansättning och verksamhet

Styrelse:

Ordförande             Birgitta Wistrand                   Elin Wägner Sällskapet

Vice ordförande     Barbro Thomas                      Gustaf Hellström-sällskapet

Kassör                      Marianne Lundin                   Sällskapet för Ester Ringnér-

Lundgren

Sekreterare            Göran Wessberg                     Frank Hellersällskapet

Ledamot               Georg Hahne                            Dan Anderssonsällskapet

Ledamot                 Kristina Lundgren                   Svensk Mediehistorisk Förening

Ledamot                 Einar Jakobsson                      Emil Hagströmsällskapet

Ledamot                 Sigrid Fredriksson                   Margit Friberg-sällskapet

Ledamot                 Åsa Morberg                           Stig Sjödinsällskapet

Ledamot                 Anita Persson                         Sara Lidmansällskapet

Ledamot                 Jennie Nell                               Sällskapet Gustaf III

Revisorer

Birgitta Ney och Peter A Sjögren  (suppleant)

Valnämnd

Leif-Rune Strandell (sammankallande) och Birgitta Ney

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under 2019 haft åtta protokollförda sammanträden varav ett var konstituerande och fyra per telefon. (2/2, 7/3, 6/4, 15/5, 31/8, 16/10, 18/11, 18/12).

Styrelsen arbetar nu med heldagssammanträden i kombination med telefonsammanträden, vilket bland annat möjliggör att DELS kan representeras från hela landet, samtidigt som det blir tid till mer omfattande diskussioner.

Arbetet under året har ägnats åt att utveckla och utvidga kontakterna med sällskapen, stärka de regionala kontakterna, utveckla samarbeten och idéer om ett Sverige-läserprojekt, öka antalet prenumeranter på Parnass samt söka medel till verksamheten.

Adjungerad till styrelsen har varit Margareta Lilja-Svensson. Margareta Lilja-Svensson har varit redaktör för Parnass.

Parnass utges av DELS helägda dotterbolag DELS Tidskrifter AB. DELS representanter i styrelsen har varit Barbro Thomas (ordförande) och Birgitta Wistrand.

Ekonomi och medlemsavgift

Resultat- och balansräkning för 2019 biläggs verksamhetsberättelsen (bil. 1). Beträffande DELS Tidskrifter AB hänvisas till avsnittet Parnass i det följande. I resultaträkningen för 2019 redovisas 0.96  kronor.

Tillsammans med eget kapital från tidigare år 117.038.56 kronor utgör summan fritt eget kapital 117.039.52 kronor, vilket belopp föreslås bli balanserat i ny räkning.

Medlemsavgiften för 2019 har varit oförändrad, d.v.s. 250 kronor för medlemssällskap med 50- 100 medlemmar, 500 kronor för 100 – 499 medlemmar, 800 kronor för 500-999 medlemmar och 1 000 kronor för medlemssällskap med 1 000 medlemmar eller fler.  Sällskap med färre än 50 medlemmar betalar 100 kronor i årsavgift.

Efter flera påstötningar har antalet icke betalande sällskap kunnat reduceras avsevärt.

DELS Nyhetsbrev

Under verksamhetsåret har DELS Nyhetsbrev med Kristina Lundgren och Georg Hahne som redaktörer utkommit med fem nummer, som distribuerats digitalt till sällskapens kontaktpersoner och lagts ut på DELS hemsida.

Informationsfolder

Under verksamhetsåret har en ny informationsfolder tagits fram. Den har delats ut vid olika möten och på Bok & Biblioteksmässan. Våra två roll-ups med information om DELS och dess medlemmar har använts vid våra möten.

DELS hemsida www.dels.nu

Ett energiskt arbete lades ner 2017 för att skapa en helt ny och modernare hemsida där medlemmarna lättare skall kunna lägga in sina egna aktiviteter. Vissa förbättringar har gjorts under året men arbete återstår att göra. Förhoppningsvis kan detta ske 2020.

Begränsad aktivitet bedrivs också på Facebook men detta måste utvecklas mer under kommande år.

DELS-möten och andra aktiviteter

Årsmötet

Årsmötet hölls söndagen den 6 april på Oscarshemmet, Stockholm. Vid mötet deltog ett 25-tal representanter för medlemssällskapen.

Vid de sedvanliga årsmötesförhandlingarna under ledning av Birgitta Wistrand godkändes räkenskaperna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Därefter förrättades val av styrelse, revisorer och valnämnd.

Till ordförande omvaldes Birgitta Wistrand.  Årsmötet beslöt att välja Georg Hahne, Åsa Morberg, Jennie Nell och Einar Jakobsson på två år till 2021. Barbro Thomas, Marianne Lundin, Göran Wessberg, Kristina Lundgren, Sigrid Fredriksson och Anita Persson är valda till och med årsmötet 2020.

På valnämndens förslag omvaldes Birgitta Ney till revisor och Peter A Sjögren som revisorssuppleant.

Till valnämnd valdes Leif Rune Strandell (sammankallande)och Birgitta Ney

Årsmötesprogrammet inleddes med ett föredrag av Elisabeth Reslegård från Läsrörelsen.

Sällskapsliv. Litterära matinéer på ABF och bokbord i Stockholm

Sedan 2014 hade DELS ett samarbete med ABF på Sveavägen i Stockholm för s.k. litterära matinéer. Detta upphörde under 2019. Under året sökte vi andra möjligheter att fortsätta med de litterära matinéerna. Ett försök att anordna ett sådant i Folkets Hus i Bagarmossen med Gunnar Edander från Lennart Hellsingsällskapet och Martin Kylhammar från Verner von Heidenstamsällskapet den 27 april slog tyvärr inte bra ut. Sonderingar gjordes med Nordens Ljus men befanns inte vara tillräckligt bra för att kunna locka publik.  Under våren 2020 kommer vi att testa lokaler i Hartwickska huset på Södermalm för fortsatt matinéaktivitet.

Bokbord och Maratonläsning i Norra Latin

Söndagen den 18 augusti var det återigen dags för det långa bokbordet på Drottninggatan. DELS och Parnass bemannade ett och fick då tillfälle att informera om DELS och sälja Parnass.  Birgitta Wistrand, Göran Wessberg och Georg Hahne hjälpte till vid bordet.

En nyhet för 2019 var att DELS givits möjlighet att få disponera en scen i Norra Latin. Där fick ett antal av våra sällskap mellan kl. 12 och 16 tillfälle att presentera sina respektive sällskap under en knapp halvtimme och läsa högt ur sina författares verk. Programmen var mycket välbesökta och uppskattade.

Sverige läser-projerktet

Det projekt som initierades under 2018 med titeln Sverige läser utvecklades och konkretiserades under verksamhetsåret. Barbro Thomas samlade in och bearbetade de svar vi fått från våra medlemssälskap om vilka tre titlar de ansåg vara resp författares bästa med motivering. Under de bokmässor vi deltog i försökte vi också få in allmänhetens synpunkter.

Projektgruppen (Barbro Thomas, Birgitta Wistrand, Göran Wessberg och Kristina Lundgren) arbetar nu vidare med redigering av materialet samt gör tillägg av verk från författare som saknar sällskap. Avsikten är att vi skall kunna presentera ett resultat vid Bokmässan i Göteborg i september 2020.

Regionala seminarier

I februari deltog DELS vid kulturmässan i Eskilstuna med två framträdanden.

Den 9 februari var DELS och Parnass representerade vid mässan SmåLit i Jönköping.

Den 14-16 mars var det bokmässa i Umeå. Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren ordnade med en litterär frukost under mässan.

Vid Bokmässan i Växjö den 23 november medverkade Sigrid Fredriksson och Margareta Lilja Svensson för DELS och Parnass.

Under 2019 gjorde DELS en sammanställning av samtliga bokmässor i Sverige. Avsikten är att DELS skall vara närvarande på så många som möjligt.

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg 26-29 september

DELS deltog även 2019 vid den årliga Bok & Biblioteksmässan i Göteborg med samma upplägg som 2018. Något färre sällskap deltog i mässan.

Efter samtal med mässledningen efter förra Bokmässan fick vi gehör för våra förslag bl a om en bättre placering av vår scen. På den öppna scenen presenterade vi 52 föredrag som samlade nästan 2 900 åhörare. Vid Bokmässan deltog 21 av våra sällskap. Sju av dessa medverkade endast en dag och då i DELS egen monter. Vi ordnade den första mässkvällen med ett möte med de deltagande sällskapen. 

Höstmötet

Höstmötet ägde rum den 18 oktober i Oscarshemmet på Rigagatan i Stockholm.

Kvällen inleddes med en gemensam måltid varvid serverades soppa, vin, kaffe med kaka. De 45 deltagarna betalade själva för förtäringen.

Birgitta Wistrand orienterade om nuläget för DELS och Parnass. Barbro Thomas gav en rapport om vad som händer med Sverige läser. Därefter samtalade professor Alexandra Borg och konstnären Nina Ulmaja om sin bok Strindbergs Lilla Röda. En animerad diskussion avslutade kväll

DELS Tidskrifter AB, Parnass

Bolagsstyrelsen bestod under 2019 av följande personer: Barbro Thomas (ordförande), Birgitta Wistrand, Thomas Sidenbladh, Erica Fritzdorf och Margareta Lilja-Svensson.

Bolaget har under 2019 förutom årsstämman haft 3 protokollförda sammanträden.

Under 2019 utkom Parnass med fyra nummer med följande teman: Lennart Hellsing, dystopier, flickböcker och Bodil Malmsten.  Hellsingnumret lanserades vid ett välbesökt program i Rotundan på Stadsbiblioteket i Stockholm, sommarnumret i en till bristningssgränsen fylld byskola i Stavsnäs, , höstnumret i Lunds stadsbibliotek och årets sista utgåva på ett fullsatt Rönnells antikvariat i Stockholm. Ansvarig utgivare och redaktör under 2019 var Margareta Lilja-Svensson som under året meddelade att hon tänkte avgå som redaktör.

Ett 30-tal ansökningar kom in till den utlysta tjänsten. Birgitta Wistrand och Barbro Thomas valde ut fem kandidater som intervjuades. Till ny redaktör från 2020 utsågs Charlotta Kåks Röshammar.

Upplagan har varit 1 800 exemplar. Antalet prenumeranter under 2019 var ca 1 200. Under 2019 fortsatte DELS styrelse att diskutera vilka speciella insatser som kunde göras för att öka såväl antalet prenumeranter som upplagan. 

Stockholm i mars 2020