Tage Danielsson

Sällskapet Tage Danielssons vänners mål är att hålla Tage Danielssons minne levande i Linköping och annorstädes genom trevliga och lärorika program baserade på Tages (och Hasses) produktion, att öka medlemmarnas kunskap om Tage Danielsson och hans verk är så är möjligt och lämpligt ordna offentliga arrangemang kring TD:s verk. TDV hoppas att ni skall finna stort nöje i att stödja sällskapet och dess mål och samtidigt bidra till att Tages anda svävar över oss alla.