Erik Gustaf Geijer

När Geijersamfundet grundades 1947 på initiativ av dåvarande biskopen och landshövdingen skedde det i en tid som var präglad av ideologisk vilsenhet efter andra världskriget. Erik Gustaf Geijer (1783–1847) är en av de mest framträdande och betydelsefulla personligheterna i svensk kulturhistoria. Som diktare, kompositör, folkbildare, filosof, historiker och samhällsanalytiker kom han att i många hänseenden få stort inflytande över både den samtida och den framtida utvecklingen. De geijerska perspektiven var den grund man ville ge den uppväxande generationen att bygga sin framtid på. Samfundets uppgift blev att verka i Geijers anda. Geijersamfundets huvuduppgifter är att handha stiftarfunktioner för folkhögskolan Geijerskolan i Ransäter, anordna kvalificerade sommarkurser på Geijerskolan samt att anordna seminarier och dylikt »i Geijers anda«