DELS Årsmöte 2023- ”I yttrandefrihetens tecken”

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE I YTTRANDEFRIHETENS TECKEN

Måndagen den 24 april 2023 kl. 18.00 i Stockholm

PROGRAM

Kl. 18.00 Samling. Drink

Kl. 18.15 Årsmöte

Kl. 18.45 Föredrag: Johan Hirschfeldt: Vad innebär
egentligen yttrandefrihet, kan den villkoras eller är
den absolut?

Vid Svenska Akademiens seminarium om yttrande-
frihetens gränser nyligen stod det helt klart att den hotas
eller ifrågasätts i många länder. Var står Sverige?
Johan Hirschfeldt kommer till vårt årsmöte och fort-
sätter diskussionen. Han är tidigare hovrättspresident och
har haft en rad uppdrag bl a som ordförande i Pressens
Opinionsnämnd och ledamot i Grundlagsutredningen.

Kl. 19.30 Buffetmiddag- vin, kaffe med kaka

Diskussion
Nya medlemmar presenterar sig
Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3. Portkod: 2960
Kostnad: 250 kr. Insätts på pg 621928-1 eller swish 1234616520 (Obs! Ett felaktigt nr uppgavs tidigare)

Anmälan senast den 17 april till gwessberg1@gmail.com
Alla handlingar kommer att finnas på hemsidan- dels.nu
Den som endast avser att delta i årsmötesförhandlingarna
betalar ingen avgift men bör anmäla sin närvaro.

VÄLKOMMEN!

 

                           Kallelse till årsmöte

                för DELS – De Litterära Sällskapen i Sverige

 

                Dag och tid: måndagen den 24 april 2023 kl. 18.00

                Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3, Stockholm

                

 

                                              DAGORDNING

 1.  Mötet öppnas. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2.  Fråga om mötets behöriga utlysande
 3.  Upprättande av röstlängd
 4.  Fastställande av dagordning
 5.  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut (Finns på hemsidan dels.nu)
 7.  Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av vinst eller förlust
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av avgifter för nästa verksamhetsår
 11. Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
 12. Val av hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år
 13.  Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 14.  Val av tre personer, varav en sammankallande, som valnämnd
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

För styrelsen

Göran Wessberg, sekreterare

Tel. 070-5509349