DELS Medlemsbrev nr 2/2022

MEDLEMSBREV nr 2/2022 från styrelsen för DELS

Glöm inte DELS enkät!

DELS och sällskapen behöver en överblick över vad som görs i alla våra medlemssällskap och hur sällskapen arbetar. Det gäller till exempel vilken typ av kommunikation- skriftlig och muntlig- man har med medlemmar och intresserad allmänhet, vilka aktiviteter man bedriver och vilka strategier man har för att värva nya medlemmar.

Vi hoppas att ert sällskap vill medverka i denna undersökning. Frågor som borde vara intressanta och spännande att diskutera i styrelsen och bland medlemmarna.

 Många har redan svarat, men fortfarande återstår ett antal sällskap.

Vi ber er därför att så snart det är möjligt- och senast den 1 april-besvara frågorna och dela med er av era tips och erfarenheter.

Vi kommer att presentera svaren i medlemsbrevet, vid årsmötet i maj och på Bokmässan i höst.

Tack på förhand för era svar!

  1. Har ni ett medlemsblad eller en medlemstidning? Ger ni ut en årsbok eller andra skrifter? Berätta för oss, gärna med detaljer.
  2. Vilka aktiviteter ordnar ni för era medlemmar bortsett från årsmötet?
  3. Brukar ni delta i bokmässor? Om ja, vilka?
  4. Delar ni ut något pris i er författares namn? Om ja – vad heter det och hur marknadsför ni detta?
  5. Vilka andra aktiviteter bedriver ni för att uppmärksamma er författare och värva nya medlemmar?
  6. Söker ni eller får ni bidrag för er verksamhet?
  7. Vad vill ni att DELS ska göra för er som medlemmar?
  8. Övriga tankar och synpunkter.

Skicka era svar till DELS sekreterare Göran Wessberg, Fyrverkarbacken 42, 11260 Stockholm eller mejla till gwessberg1@gmail.com.

 

Första litteraturpolitiska toppmötet

 Att Göteborg utnämnts till en av Unescos fyrtiotvå litteraturstäder inspirerade Västra Götaland regionens kulturpolitiker att inbjuda till ett första möte om en ny litteraturpolitik. Ett hundratal kulturpolitiker och kulturarbetare/tjänstemän från hela landet med kulturministern Jeanette Gustavsdotter och kulturutskottets ordförande, Christer Nylander, i spetsen kom till Bokmässans tomma lokaler.

Konferensen inleddes med presentationer och hyllningar till Göteborg som City of Literature. Bokmässans chef Frida Edman såg mässan som en viktig grundbult i utnämningen. Det är på den intressenterna kan mötas i dialog kring boken: läsare, författare, förläggare, bibliotek och bokhandel. Hela ekosystemet.

Sveriges rikspoet (enligt Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm), talmannen Anders Norlén inledde.

I ett kort videotal pläderade han för litteraturens betydelse för demokratin. Själv hade han redan som tioårig tagit strid för pojkböckerna på sitt bibliotek i Ödeshög.

Skolbibliotek

Att litteratur och läsning är livsavgörande för både människa och samhälle vittnade alla om – hur man skulle nå fram och hur en konkret politik skulle utformas, fanns däremot många åsikter och uppfattningar om. Några ville se litteraturen som ett verktyg att nå mål som Agenda 2030. Många oroade sig för det minskade läsintresset hos ungdomar, men få hade förslag till lösningar.

Kulturministern värnade, som vanligt, yttrandefriheten. Hon trodde också att nya pengarna till nystartsaktiviteter skulle vitalisera kulturlivet. Däremot gav hon inga svar om skolbiblioteken. Inte heller fick vi besked om storleken på anslagen till läsfrämjande åtgärder. Det kändes märkligt då samtliga talare, oberoende av politisk färg eller tillhörighet, just framhävde betydelsen av bemannade skolbibliotek och ökade resurser till läsfrämjande insatser.

Författarförbundet presenterade ett eget litteraturpolitiskt program som enligt ordföranden, Grethe Rottböll, handlade om det digitaliserade samhällets nya förutsättningar för demokratin. Ett konkret exempel på den nya digitala verkligheten är ersättningarna till författarna. De har minskat till 5-10 kronor per bok från digitala medier från tidigare 45-50 kronor per pappersbok. Därför behövs nya avtal.

Mer positiva tongångar kom från bokförlagen. Bokutgivningen har inte gått ned och förlagen blir allt fler – idag cirka 120. Det är lätt att starta bokförlag framhöll Jesper Monthan, Förläggarföreningens ordförande och såg ljust på framtiden.

Däremot försvinner bokhandlarna – idag saknar 135 kommuner en bokhandel. Maria Hamrefors presenterade olika möjligheter för kommuner och företag att stötta eller starta en bokhandel.

Läspolitik

Kraven på biblioteken bara ökar framhöll Karin Linder från Svensk biblioteksförening, men resurserna ökar inte i samma takt. Istället kommer nedstängningar av bibliotek och minskat öppethållande, när kommunerna får sämre ekonomi. Och detta trots att biblioteken får allt fler besökande med nya slags önskemål på service. Flera av de närvarande kulturpolitikerna hävdade dock det motsatta. I sin respektive kommun hade man både öppnat nya bibliotek och anställt utbildad personal. I Göteborg skulle ett nytt bibliotek i centrum invigas samma eftermiddag, berättade en stolt politiker.

Låt oss hoppas att nya bibliotek är en trend!

Det är till biblioteken som politikerna och andra vänder sig när de vill främja läsning. Både för stora och små. Här skall läsandet ta fart och uppmuntras. På hundratals bibliotek i hela landet och varje dag pågår också läsfrämjande aktiviteter. Men det är inte tillräckligt. Behövs också en läspolitik?

Karin Linder aktualiserade dock inte bibliotekariernas urusla löner, men varnade för att Sverige står inför en stor brist på utbildade bibliotekarier. Kanske har dessa två förhållanden ett visst samband.

Kvalitet

Förmiddagen avslutades med att deltagarna, som var utplacerade vid runda bord, skulle diskutera hur de villa skapa ett litteraturpolitiskt program. Resultatet blev ganska spretigt. Några lyfte fram betydelsen av att ha ett språk och ansåg att läsning, skrivning och läsförståelse utgör grunden i en demokrati. Andra diskuterade avgränsningar till olika kulturområden och skolans ansvar.

Jag saknade inlägg om frågor kring kvalitet, behovet av en kanon avfärdades dock snabbt. Om litteraturvetenskapen har en roll i en framtida litteraturpolitik fick vi inte heller veta.

Fortsättning följer, avslutade Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalands Regions kulturnämnd.

Vi har sått ett frö…

/Birgitta Wistrand

 

Bokhelg

Bokhelgen förra året på Stockholms Stadsmuseum blev en succé och den 19-22 maj är det dags igen! Åtta litterära sällskap vill vara med i DELS regi och DELS kommer givetvis att marknadsföra Sverige läser  och Parnass.

Bokbord

Den 20 augusti kommer Drottninggatan i Stockholm att belamras av bokbord i samband med kulturhelgen.

Vi återkommer med information kring den traditionella ”bokfrossan”.

Bokmässan på nytt

Bokmässan i Göteborg i ny regim planerar för en fysisk mässa den 22-25 september i år.

DELS kommer att som tidigare ha en scen och där ordna program tillsammans med sällskapen. 18 sällskap har bokat in sig på egen eller delad monter och 3 sällskap siktar på endagsframträdande med tillgång till DELS monter.

Sverige läser

Sverige läser på DELS hemsida har haft tiotusentals besökare. Det är en bra siffra, som kan bli ännu bättre, och som visar på ett stort intresse. Därför är det viktigt att medlemmar och andra ofta går in på hemsidan och söker på Sverige läser så att vi kan registrera så många klick som möjligt.

Gå in på www.dels.nu.

Större delen av bokupplagan på 3000 exemplar har nu gått åt!

Fler mässor

Litteraturmässan Smålit i Jönköping arrangeras 7 maj och det blir en bokmässa i Dalarna den 9 maj.

Samarbete

DELS har haft kontakt med Svensklärarföreningen och Kulturförvaltningen i Stockholm för ett framtida samarbete. Från båda kommer positiva tongångar. I höstnumret av tidningen Svenskläraren blir det en presentation av DELS och vid en uppvaktning av Kulturförvaltningen kommer DELS med förslag till nya litterära skyltar att sättas upp i huvudstaden.

Musikaliskt på årsmötet

DELS Årsmöte kommer att hållas söndag 8 maj kl 12 på Oscarshemmet, Rigagatan 3, i Stockholm.

 Visan i centrum blir huvudtemet utifrån Svenska Akademiens utgivning av En svensk visbok.

 Vissångarnestorn Pierre Ström underhåller och det blir en paneldiskussion med Olof Holm från Bellmansällskapet, Jimmy Ginsby, Dan Anderssonsällskapet, Maria Lindström, Birger Sjöbergsällskapet samt David Anthin, Evert Taubesällskapet och som tillsammans med Martin Bagge står bakom redigeringen av visboken.

Kostnaden för årsmötet är 200 kronor och då ingår en lunch. Vid årsmötet kommer även svaren på DELS enkät att redovisas.

Anmälan senast 29 april till gwessberg1@gmail.com.

Parnass

Nästa nummer av Parnass kommer ut den 24 maj. Temat är förändring/politik. Det kommer bland annat att handla om kamplyrik, Maja Ekelöf, det litteraturpolitiska toppmötet i Göteborg och hur styrda boklådorna är.

 

Ge bort en bokhylla

med lämplig vers:

 Den skänk, jag djerfs förära

Skall ädla skatter bära.

Fast jag nu är tom min vän,

Tar jag skadan sén igen.

(1858)

 

/Georg Hahne