Inbjudan till årsmöte i visans tecken

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE I VISANS TECKEN
Söndagen den 8 maj 2022 kl. 12.00 i Stockholm

PROGRAM

Kl. 12.00 Lunch
Kl. 12.45 Årsmöte (Dagordning se nedan)
Redovisning av DELS enkät
Diskussion

Kl. 13.45 Visan i centrum
Pierre Ström sjunger
Paneldiskussion med Olof Holm, Bellmansällskapet,
Jimmy Ginsby, Dan Anderssonsällskapet,
Maria Lindström, Birger Sjöbergsällskapet
David Anthin, Evert Taubesällskapet

Svenska Akademien utgav i höstas i sin klassikerserie En svensk
visbok – 99 visor och en psalm. Vi följer upp detta dels med det nya
temanumret av Parnass dels vårt årsmötesprogram.
David Anthin, som kommer att medverka, har redigerat boken ihop
med Martin Bagge.

Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3. Portkod: 2960
Kostnad: 200 kr. Insätts på pg 621928-1 eller swish 1234616520 (Obs! ett felaktigt nummer angavs tidigare)
Anmälan senast den 29 april till gwessberg1@gmail.com
Alla handlingar kommer att finnas på hemsidan- dels.nu

Välkommen!!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
för DELS – De Litterära Sällskapen i Sverige
Dag och tid: söndagen den 8 maj 2022 kl. 12.00
Plats: Oscarshemmet, Rigagatan 3, Stockholm

DAGORDNING

1. Mötet öppnas. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
(Finns på hemsidan dels.nu)
7. Revisorernas berättelse (Finns på hemsidan)
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av
vinst eller förlust
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgifter för nästa verksamhetsår
11. Val av ordförande för tiden intill nästa årsmöte
12. Val av hälften av övriga styrelseledamöter för en period av två år
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av tre personer, varav en sammankallande, som valnämnd
15. Övriga frågor
16. Mötet avslutas
För styrelsen
Göran Wessberg, sekreterare
Tel. 070-5509349