DELS Medlemsbrev nr 1/2022

MEDLEMSBREV nr 1/2022 från styrelsen för DELS

DELS – Enkät till Medlemssällskapen 2022
Det har kommit önskemål till styrelsen om
att DELS och sällskapen behöver en
överblick över vad som görs i alla våra
medlemssällskap och hur sällskapen
arbetar. Det gäller till exempel vilken typ
av kommunikation- skriftlig och muntlig-
man har med medlemmar och intresserad
allmänhet, vilka aktiviteter man bedriver
och vilka strategier man har för att värva
nya medlemmar.
Vi hoppas att ert sällskap vill medverka i
denna undersökning. Frågor som borde
vara intressanta och spännande att
diskutera i styrelsen och bland
medlemmarna.

Meningen är förstås att enkätsvaren ska
kunna ligga till grund för en framtida
utveckling av våra verksamheter.
Vi ber er därför att så snart det är möjligt-
och senast den 1 april-besvara frågorna
och dela med er av era tips och
erfarenheter.
Vi kommer att presentera svaren i
medlemsbrevet, vid årsmötet i maj och på
Bokmässan i höst.
Tack på förhand för era svar!

1. Har ni ett medlemsblad eller en
medlemstidning? Ger ni ut en
årsbok eller andra skrifter?
Berätta för oss, gärna med
detaljer.
2. Vilka aktiviteter ordnar ni för
era medlemmar bortsett från
årsmötet?
3. Brukar ni delta i bokmässor?
Om ja, vilka?
4. Delar ni ut något pris i er
författares namn? Om ja – vad
heter det och hur marknadsför ni
detta?

5. Vilka andra aktiviteter bedriver
ni för att uppmärksamma er
författare och värva nya
medlemmar?
6. Söker ni eller får ni bidrag för er
verksamhet?
7. Vad vill ni att DELS ska göra för
er som medlemmar?
8. Övriga tankar och synpunkter.

Till sist, sociala medier och websidor är för
många problematiska frågor. Vi har fått
önskemål om att DELS ska anordna en
utbildning om hur man hanterar poddar,
youtube med mera.
Skulle ni vilja delta vid en sådan
utbildningsdag?
Skicka era svar till DELS sekreterare
Göran Wessberg, Fyrverkarbacken 42,
11260 Stockholm eller mejla till
gwessberg1@gmail.com.

Sverige läser
Sverige läser på DELS hemsida har haft
nästan 14 400 besök. Det är en bra siffra.
Intresse kan ju mätas med statistik.
Därför är det viktigt att medlemmarna ofta
går in på hemsidan och söker på Sverige
läser så att vi kan registrera så många klick
som möjligt!
Gå in på www.dels.nu.

Parnass
Det första numret av Parnass blir klart
1 mars. Temat är Poesi och i det numret
kan man läsa om Folke Dahlberg, Nils
Ferlin, Evert Taube, Povel Ramel och
Bodil Malmsten med flera.
I nummer 2 med utgivning 24 maj med
tema Politik kommer Birgitta Wistrand att
medverka med en rapport från det
litteraturpolitiska mötet i Göteborg den 3
mars.
Nummer 3 handlar om Barn och ungdom
och kommer ut den 20 september.
Julnumret, som tar upp ämnet
Översättningar, ligger färdigt den 18
december.

Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas söndag 8 maj
på Oscarshemmet i Stockholm.
Temat för årsmötet blir Den svenska visan
med utgångspunkt från En svensk visbok
som getts ut av Svenska Akademien.
Vi återkommer med fler detaljer och om
vilka restriktioner som gäller med
anledning av coronaläget.

Bokbord i augusti
DELS kommer att ha ett bokbord vid ”det
längsta bokbordet” på Drottninggatan i
Stockholm lördag 20 augusti. Vi ska även
undersöka om det finns möjlighet att ordna
program med sällskapen i Norra Latin i
anslutning till bokborden – och som gjorde
succé senast det begav sig.

DELS kommer även att medverka vid
bokhelgen på Stadsmuseet. Något datum
för eventet är ännu inte bestämt.

Bokmässan
Bokmässan i Göteborg planerar för en
fysisk återkomst den 22-25 september i år.
DELS har frågat sällskapen om vilka som
kan tänka sig vara med på mässan. Cirka
15 sällskap har visat intresse.
DELS kommer att erbjuda de sällskap som
inte har varit på Bokmässan de senaste fem
åren att få hyra in sig under en dag i DELS
monter. Kostnaden är 1000 kronor.

Sociala medier
DELS ska som nämnts ordna ett
seminarium för sällskapen om hur man blir
”vän” med poddar, youtube, instagram
med mera. Alltså hur man kan arbeta med
sociala medier.
Preliminär tid för seminariet blir oktober i
vecka 41.

Ge bort en bok med
lämplig vers:

Läs min vän, din kunskap öka,
jag valt det bästa jag träffat på.
Själens näring må du söka,
nytta af din läsning få.
(1860)

Georg Hahne