DELS Verksamhetsberättelse 2021

 

                             Verksamhetsberättelse 2021

                 för De litterära sällskapen i Sverige, DELS

 

                                    Medlemssällskapen

Vid årsskiftet 2021/2022 hade DELS 111 betalande medlemmar. Under 2021 har följande sällskap tillkommit som medlemmar: Sara Danius-sällskapet, Peter Nilsonsällskapet, Emilie Fogelklousällskapet, Vänföreningen till Segerstedts Minne.och Jan Myrdalsällskapet

Karlfeldt i Folkare har avslutat sitt medlemskap.

 

                        Styrelsens sammansättning och verksamhet 

 

Styrelse:

Ordförande             Birgitta Wistrand                  Elin Wägner Sällskapet

Vice ordförande     Georg Hahne                          Dan Anderssonsällskapet

Kassör                      Marianne Lundin                  Sällskapet för Ester Ringnér-

                                                                                     Lundgren

Sekreterare            Göran Wessberg                     Frank Hellersällskapet 

Ledamot               Maude Fröberg                         Harry Martinsonsällskapet

Ledamot                 Kristina Lundgren                  Svensk Mediehistorisk Förening

Ledamot                 Einar Jakobsson                     Emil Hagströmsällskapet 

Ledamot                 Sigrid Fredriksson                  Margit Friberg-sällskapet 

Ledamot                 Åsa Morberg                            Stig Sjödinsällskapet

Ledamot                 Anita Persson                          Sara Lidmansällskapet

Ledamot                Anna Pia Åhslund                    Elsa Gravesällskapet

 

Revisorer

Birgitta Ney och Peter A Sjögren  (suppleant)

Valnämnd

Leif-Rune Strandell (sammankallande) och Birgitta Ney

Styrelsens verksamhet

Styrelsen har under 2021 haft 8 protokollförda sammanträden varav ett var konstituerande  (10/2, 10/3, 22/4, 18/5, 5/6, 28/8, 19/10, 4/12) ) De flesta mötena skedde per telefon. .

Styrelsen arbetar med heldagssammanträden alternativt med telefonsammanträden, vilket gör det möjligt att DELS kan representeras från hela landet, samtidigt som det blir tid till mer omfattande diskussioner. 

Arbetet har även under det gångna året har präglats av covid-19-pandemin viken medfört att verksamheten har måst begränsas men inte helt lamslagits. Det viktigaste har varit det fortsatta arbetet med Sverige-läserprojektet och kontakten med medlemssällskapen

Adjungerad till styrelsen har varit Charlotta Kåks Röshammar i egenskap av redaktör för Parnass. 

Parnass utges av DELS helägda dotterbolag DELS Tidskrifter AB. DELS representanter i styrelsen har varit Barbro Thomas (ordförande) och Birgitta Wistrand.

Ekonomi och medlemsavgift

Resultat- och balansräkning för 2021 biläggs verksamhetsberättelsen (bil. 1). Beträffande DELS Tidskrifter AB hänvisas till avsnittet Parnass i det följande. I resultaträkningen för 2021 redovisas 0.20 kronor.

Tillsammans med eget kapital från tidigare år 117 134.71 kronor utgör summan fritt eget kapital 117 134.91 kronor, vilket belopp föreslås bli balanserat i ny räkning.

Medlemsavgiften för 2021 har varit oförändrad, d.v.s. 250 kronor för medlemssällskap med 50-100 medlemmar, 500 kronor för 100 – 499 medlemmar, 800 kronor för 500-999 medlemmar och 1 000 kronor för medlemssällskap med 1 000 medlemmar eller fler.  Sällskap med färre än 50 medlemmar betalar 100 kronor i årsavgift.

 Efter flera påstötningar har antalet icke betalande sällskap kunnat reduceras avsevärt.

DELS Nyhetsbrev

Under verksamhetsåret har DELS Nyhetsbrev med Georg Hahne som redaktör utkommit med 7 nummer. Dessa har distribuerats digitalt till sällskapens kontaktpersoner och lagts ut på DELS hemsida.

DELS hemsida www.dels.nu

Under 2021 har hemsidan fått en ny och bättre layout. Det har blivit lättare att föra in ny information på den.

Begränsad aktivitet bedrivs också på Facebook men detta måste utvecklas mer under kommande år. Möjligheten att använda poddar diskuterades i styrelse. Ett seminarium om poddanvändning skulle planeras till våren 2022. Intresset för detta och vad övrigt som DELS kan bistå medlemssällskapen skulle undersökas i en enkät under början av 2022. 

                   

                            DELS-möten och andra aktiviteter

Årsmötet

Årsmötet hölls utomhus vid Stavsnäs byskola den 5 juni, 19 medlemmar deltog. Ebba Witt-Brattström höll ett föredrag om kamratäktenskapet mellan Moa och Harry Martinson.   Till detta var även ca 35 medlemmar i Djurö Konst & Kultur åhörare.

Vid årsmötesförhandlingarna under ledning av Birgitta Wistrand godkändes räkenskaperna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Därefter förrättades val av styrelse, revisorer och valnämnd.

Till ordförande omvaldes Birgitta Wistrand.   Marianne Lundin, Göran Wessberg, Kristina Lundgren, Sigrid Fredriksson och Anita Persson Georg Hahne, Åsa Morberg, och Einar Jakobsson är valda till årsmötet 2022. Einar Jakobsson, Georg Hahne och Åsa Morberg blev omvalda till och med årsmötet 2022. Nyvalda till årsmötet 2022 blev Maude Fröberg och Anna Pia Åhslund.

På valnämndens förslag omvaldes Birgitta Ney till revisor och Peter A Sjögren som revisorssuppleant.

Till valnämnd valdes Leif Rune Strandell (sammankallande), Göran Bäckstrand och Birgitta Ney

Sällskapsliv. Litterära matinéer och bokbord i Stockholm

Under våren 2020 testade vi lokaler i Hartwickska huset på Södermalm för fortsatt matinéaktivitet. Endast de två första av fem planerade under våren kunde då genomföras p g a covidpandemin. Under hösten 2021 arrangerades 5 litterära matinéer. Tyvärr var de inte lika väl besökta som tidigare varför styrelsen beslutat att tills vidare inte anordna fler sådana arrangemang.

Sverige läser-projektet

Drygt 2 500 exemplar av Sverige läser har sålts. Projektet gick in i en ny fas under 2021. Tack vare ett bidrag från Svenska Akademien på 100 000 kronor kunde vi göra en digitaliserad version av Sverige läser med flera sökvägar. Detta gör det bland annat möjligt för oss att uppdatera boken.

Regionala seminarier och andra möten

Den 28-29 augusti deltog DELS i Stockholms Bokhelg på Stadsmuseet. 12 sällskap fick tillfälle att sälja sina skrifter och hålla föredrag med Stockholmsanknytning i museets hörsal.

Den 27 november medverkade styrelseledamoten Anna Pia Åhslund vid en bokmässa i Falkenberg.

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september 

Bokmässan var i huvudsak digital även detta år. DELS medverkade dock i två seminarier, det ena med Läsrörelsen och det andra med Anderberg- och Strindbergssällskapen. Från DELS deltog Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren.

Höstmötet

Höstmötet ägde rum den 3 november på Oscarshemmet. Ca 20 sällskap deltog. Den nya styrelseledamoten Maude Fröberg höll ett anförande om Litteraturens kraft i orostider. 

 DELS Tidskrifter AB, Parnass

Bolagsstyrelsen bestod under 2021 av följande personer: Barbro Thomas (ordförande), Birgitta Wistrand (vice ordförande, kassör), Marianne Steinsaphir ,Erica Fritzdorf och Charlotta Kåks Röshammar.

Bolaget har under 2021 förutom årsstämman haft 4 digitala,  protokollförda sammanträden.

Under 2021 utkom Parnass med fyra nummer med följande teman: Ljudböcker, Sommar, Det skrivna livet och Sällskapsresan  Ansvarig utgivare och redaktör under 2021 var Charlotta Kåks Röshammar.

Redaktionsrådet har bestått av Charlotta Kåks Röshammar, Lena Tallberg, Ingrid Norrman och Jon Edergren.

Upplagan har varit 1 800 exemplar. Antalet prenumeranter under 2021 var drygt 1 000. Under 2021 fortsatte DELS styrelse att diskutera vilka speciella insatser som kunde göras för att öka såväl antalet prenumeranter som upplagan

Stockholm i mars 2022

 

Sekreterare                                                     Ordförande