Sara Lidman

Det poetiska språket i Sara Lidmans (1923-2004) debutroman Tjärdalen, med dess säregna legering av dialektala uttryck, bibelprosa och myndighetsretorik, gav henne omedelbart en ställning som en av de mest nydanande språkkonstnärerna i den moderna svenska litteraturen. Under sin livstid hann Lidman skriva sammanlagt tretton romaner, ett antal pjäser och en stor mängd politiska och litterära essäer, tal och debattartiklar. Sara Lidman-sällskapets övergripande syfte är att stimulera intresset för och förståelsen av Sara Lidmans författarskap och samhällsengagemang, att uppmärksamma personer som verkar i hennes anda, att vidga och fördjupa kunskaperna om hennes författarskap, att verka för utgivning och spridning av hennes texter samt att uppmuntra till forskning om hennes verk, liv och gärning.