Erik Johan Stagnelius

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och till dess syften hör att vårda minnet av skalden Stagnelius. årligen högtidlighålla skaldens födelsedag den 14 oktober, att verka för fördjupad förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för och stödja forskning kring skaldens verk. Sällskapet ger varje år sedan 1998 ut två medlemsblad, Stagneliusbladet, samt en årsskrift lagom till jul som medlemsgåva.