Sverige har världsrekord i litterära sällskap – gå med i ett eller två!  

I Sverige arbetar över 150 sällskap, ägnade åt en svensk eller utländsk författare, en epok (unga Skåne), en genre (Deckarvännerna), en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk förening) eller ett förhållningssätt (Romantiska Förbundet).

De litterära sällskapen verkar över hela landet inte sällan har man en krets kring författarens födelseort och ett i Stockholm. Det har bland andra Eyvind Johnson, Sara Lidman och Harry Martinson med kretsar både i Boden, Umeå, Växjö och Stockholm.

De sällskap som arbetar med giganter som Almqvist, Lagerlöf och Strindberg är ofta djupt engagerade i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev och återutgivningar av författarskapet.

Ett typiskt program består i föredrag, film och samtal kring författaren och hens verk. Kanske också en god måltid, musik och uppläsning. Allt beroende på författaren och sällskapets inriktning. Bokcirklar, litterära vandringar eller resor i författarens fotspår anordnas också.

Sällskapen

Albert Olsson

Kanske är han mest känd för sin historiska romantrilogi om Tore Gudmarsson med historien förlagd till tiden för Hallands införlivande med det dåtida Sverige. Men Albert Olsson (1904-1994) var folkskolläraren som förutom romaner också skrev noveller, dikter, dramer, sagospel och artiklar om...

Personhistoriska Samfundet

Personhistoriska samfundet är en vetenskaplig förening som har till ändamål att väcka och underhålla intresset för personhistorisk och biografisk forskning. Dess huvuduppgift är att utge Personhistorisk Tidskrift, en väl ansedd vetenskaplig tidskrift som finns på de flesta större bibliote...

Wilhelm Peterson-Berger

Både som privatperson och i sina verk var kompositören Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) mångsidig och motsägelsefull. Bildningsaristokrat, Wagnerian och inflytelserik kritiker men också skapare av populära sånger och pianostycken, som blivit sinnebilder för svensk sommar. Peterson-Berger ...

Marcel Proust

Marcel Proust-sällskapet handlar om 1900-talets författare som har satt avtryck än i våra dagar både på litteraturen och dess läsare, Marcel Proust har kommit att bli en symbol för detta....

Povel Ramel

Genom Povel Ramels egna memoarer kan man utläsa att han redan som barn var utpräglat kreativ, uppfinningsrik och nyfiken med sinne för snillrik lek med ord, ton och bild. Hans digra karriär omfattar radiounderhållning, skivinspelningar, Knäppupp- och andra revyer, filmer, tv-serier, krogshower...

Ester Ringnér-Lundgren

Ester Ringnér-Lundgren (1907-1993) skrev barn- och ungdomsböcker och de absolut mest älskade böckerna var de om Lotta som skrevs under pseudonymen Merri Vik. Ester Ringnér-Lundgren ville skriva positivt, med mycket glädje och optimism, även om vemodet kunde lura strax under ytan. Totalt gav h...

Romantiska Förbundet

Romantiska förbundet är en sammanslutning av människor, eniga i en önskan att hävda den romantiska känslans centrala betydelse i mänsklig gemenskap. På den moderna civilisationens grundval utvecklar sig ett materialistiskt värderingssystem, som utgör ett hot mot de livsvärden, utan vilka ...

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius (1816-1868) blev bara 52 år gammal men fick ändå vara med om att radikalt påverka det andliga läget i Sverige. Hans »kom som du är«-predikningar utövade ett märkligt inflytande på vanligt folk och inspirerade gudsmän som P P Waldenström, Lewi Pethrus, Gunnar Rosendal,...

Viktor Rydberg

Diktare, journalist, forskare och lärare. Religiös och språklig reformator. Den viktigaste svenske författaren mellan Almqvist och Strindberg. Singoallas och Tomtens upphovsman. Fattigbarn från Jönköping. Berömd och hatad för en bok som förnekade Kristi gudom. Vid sin död landets mest akt...

Anna Rydstedt

Anna Rydstedt (1928-1994) publicerade åtta diktsamlingar. Hennes poesi tar ofta sin utgångspunkt i den öländska naturen och vardagslivet på gården i Ventlinge, men det hon beskriver är allt annat än provinsiellt – hon får stenar, havsvågor, gräs och te att ånga av de stora existentiell...

Sven Edvin Salje

Med dramatik och inlevelse skildrar Sven Edvin Salje (1914-1998) det bondeland vi så nyligen lämnat. Denna landsbygd och dess villkor som ännu präglar vårt beteende och moral och för många fortfarande är en hemlig längtan. Saljes böcker visar oss våra föräldrars eller våra farföräldr...

Maria Sandel

Maria Sandel-sällskapet bildades 2011 för att lyfta fram och sprida kännedom om Sveriges första kvinnliga proletärförfattare; Maria Sandel, som levde mellan åren 1870-1927 och var bosatt på Kungsholmen i Stockholm. Maria Sandel gav ut sex böcker under sin livstid, men skrev berättelser, ka...

Martha Sandwall-Bergström

Martha Sandwall-Bergström (1913-2000) är en av Smålands stora berättare och en viktig förnyare av svensk barn- och ungdomslitteratur. Hon är författare till den numera klassiska flickboks­sviten om Kulla-Gulla (1945-1951) som har funnit nya läsare i generation efter generation. Martha Sandw...

William Shakespeare

Shakespearesällskapets mål är att visa att Shakespeare är en man för alla tider (och för alla människor), att sprida information om Shakespeare och hans verk, att verka för nyutgåvor av Shakespeare på svenska, att bevaka utgivning av böcker om Shakespeare och hans verk och att verka för ...

Birger Sjöberg

Birger Sjöbergs författarbana liknar ingen annan svensk diktares. Först vid 37 års ålder gjorde han debut med vissamlingen Fridas bok (1922) som liksom romanen Kvartetten som sprängdes (1924) blev en överväldigande kritiker- och läsarframgång. Men fyra år efter debuten kom det stora neder...

Stig Sjödin

Genom folkhögskolekurser på Brunnsvik och Sigtuna bröt sig Stig Sjödin (1917-1993) loss från det sociala arv som präglade brukstillvaron i Sandviken och flyttade till Stockholm där han 1945 debuterade med diktsamlingen Blindgångare. Från 50-talet och framåt blir naturen och kärleken domin...

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg (1869-1941) är en av 1900-talets stora svenska författare. Han uppmärksammades tidigt för de egenskaper som fortfarande gör att han är älskad av många läsare: den personliga blandningen av vemod och skärpa, av allvar och lekfullhet, av melankoli och kvickhet, av oföreta...

Edith Södergran

Författarinnan, lyrikern Edith Södergran föddes den 4 april 1892 och dog i juni 1923, 31 år gammal. Hennes författarskap upptäcks ständigt av nya läsare. Edith Södergran-sällskapet är en litterär förening för dem som vill lära sig mera om, utbyta åsikter om och diskutera olika aspekt...

Erik Johan Stagnelius

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och till dess syften hör att vårda minnet av skalden Stagnelius. årligen högtidlighålla skaldens födelsedag den 14 oktober, att verka för fördjupad förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för och stödja f...

August Strindberg

Strindbergssällskapet bildades i juni 1945 och är därmed ett av de allra äldsta litterära sällskapen i Sverige – i någon mån förberett redan ett fåtal år efter Strindbergs död då ett antal av hans vänner bildade Strindbergsarkivet för att samla och ordna kvarlåtenskapen. Sällskape...

Svensk Mediehistorisk Förening

Svensk Mediehistorisk Förening fick sitt namn 2018 men har sina rötter i Föreningen Sveriges Tidningsmuseum som bildades 1947. Föreningen har till uppgift att stödja och stimulera den press- och mediehistoriska forskningen i landet, utge publikationen Mediehistorisk årsbok, stimulera till inte...

Svenska Fornskriftssällskapet

Svenska Fornskriftsällskapet, grundat 1843, har till syfte att ge ut inhemska skrifter på svenska och latin från medeltiden (och 1500-talet) samt vetenskapliga arbeten som behandlar sådana skrifter....

Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening och den stiftades 1907 för att »utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor«, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen, d...

Olle Svensson

Olle Svensson (1904-1972) var en outsider som vägrade ansluta sig till parnassen i Stockholm och därför oförskyllt har blivit betraktad som provinsiell. Inget kunde vara mer fel. Hans otidsenliga sökande sätter människan och det mänskliga i centrum på ett sätt som snarare för tankarna til...

Emanuel Swedenborg

Skandinaviska Swedenborgsällskapet bildades i sin nuvarande form i Stockholm år 1978. I likhet med sina engelskspråkiga motsvarigheter, Swedenborg Society i London och Swedenborg Foundation i Pennsylvania, är sällskapet religiöst neutralt och öppet för alla som är intresserade av Emanuel Sw...

Evert Taube

Taubesällskapet bildades i maj 2004 genom samgående mellan Evert Taube-sällskapet och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner. Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för Evert Taube och hans verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda d...

Jacob Tegengren

Jacob Tegengren-Sällskapet är en förening som grundades 1985 till minne av författaren Jacob Tegengren. Jacob Tegengren var poet, folkbildare, ornitolog, amatörarkeolog och bankdirektör. Han var yrkesverksam en stor del av sitt liv i Vörå och Tegengrensällskapet ordnar därför seminarier ,...

Alice Tegnér

Alice Tegnér (1864-1943) skrev både instrumentala verk och verk för sångsolister och körer. Flera av hennes barnvisor blev de som eftervärlden kom att minnas och under generationer sjunga, såsom Mors lilla Olle, Ekorrn satt i granen och Bä bä vita lamm. Inte att förglömma Betlehems stjär...

Ansök om att bli medlem?