Sverige har världsrekord i litterära sällskap – gå med i ett eller två!  

I Sverige arbetar över 150 sällskap, ägnade åt en svensk eller utländsk författare, en epok (unga Skåne), en genre (Deckarvännerna), en publiceringsform (Svensk Mediehistorisk förening) eller ett förhållningssätt (Romantiska Förbundet).

De litterära sällskapen verkar över hela landet inte sällan har man en krets kring författarens födelseort och ett i Stockholm. Det har bland andra Eyvind Johnson, Sara Lidman och Harry Martinson med kretsar både i Boden, Umeå, Växjö och Stockholm.

De sällskap som arbetar med giganter som Almqvist, Lagerlöf och Strindberg är ofta djupt engagerade i forskning och samarbeten med vetenskapliga råd och universitet för utgivning av brev och återutgivningar av författarskapet.

Ett typiskt program består i föredrag, film och samtal kring författaren och hens verk. Kanske också en god måltid, musik och uppläsning. Allt beroende på författaren och sällskapets inriktning. Bokcirklar, litterära vandringar eller resor i författarens fotspår anordnas också.

Sällskapen

Povel Ramel

Genom Povel Ramels egna memoarer kan man utläsa att han redan som barn var utpräglat kreativ, uppfinningsrik och nyfiken med sinne för snillrik lek med ord, ton och bild. Hans digra karriär omfattar radiounderhållning, skivinspelningar, Knäppupp- och andra revyer, filmer, tv-serier, krogshower...

Ester Ringnér-Lundgren

Ester Ringnér-Lundgren (1907-1993) skrev barn- och ungdomsböcker och de absolut mest älskade böckerna var de om Lotta som skrevs under pseudonymen Merri Vik. Ester Ringnér-Lundgren ville skriva positivt, med mycket glädje och optimism, även om vemodet kunde lura strax under ytan. Totalt gav h...

Romantiska Förbundet

Romantiska förbundet är en sammanslutning av människor, eniga i en önskan att hävda den romantiska känslans centrala betydelse i mänsklig gemenskap. På den moderna civilisationens grundval utvecklar sig ett materialistiskt värderingssystem, som utgör ett hot mot de livsvärden, utan vilka ...

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius (1816-1868) blev bara 52 år gammal men fick ändå vara med om att radikalt påverka det andliga läget i Sverige. Hans »kom som du är«-predikningar utövade ett märkligt inflytande på vanligt folk och inspirerade gudsmän som P P Waldenström, Lewi Pethrus, Gunnar Rosendal,...

Viktor Rydberg

Diktare, journalist, forskare och lärare. Religiös och språklig reformator. Den viktigaste svenske författaren mellan Almqvist och Strindberg. Singoallas och Tomtens upphovsman. Fattigbarn från Jönköping. Berömd och hatad för en bok som förnekade Kristi gudom. Vid sin död landets mest akt...

Anna Rydstedt

Anna Rydstedt (1928-1994) publicerade åtta diktsamlingar. Hennes poesi tar ofta sin utgångspunkt i den öländska naturen och vardagslivet på gården i Ventlinge, men det hon beskriver är allt annat än provinsiellt – hon får stenar, havsvågor, gräs och te att ånga av de stora existentiell...

Sven Edvin Salje

Med dramatik och inlevelse skildrar Sven Edvin Salje (1914-1998) det bondeland vi så nyligen lämnat. Denna landsbygd och dess villkor som ännu präglar vårt beteende och moral och för många fortfarande är en hemlig längtan. Saljes böcker visar oss våra föräldrars eller våra farföräldr...

Maria Sandel

Maria Sandel-sällskapet bildades 2011 för att lyfta fram och sprida kännedom om Sveriges första kvinnliga proletärförfattare; Maria Sandel, som levde mellan åren 1870-1927 och var bosatt på Kungsholmen i Stockholm. Maria Sandel gav ut sex böcker under sin livstid, men skrev berättelser, ka...

Gustaf Schröder

Gustaf Schröder (1824-1912) blev författare till ett stort antal självupplevda jaktskildringar, trots att han inte påbörjade sitt författarskap förrän han uppnått pensionsåldern. Många av hans berättelser skildrar jakter i Värmland och Dalarna, men det är inte bara jägare som bör ha ...

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt (1876-1945) var under närmare tre decennier en av Sveriges mest kända tidningsmän, under senare delen av den perioden också en av de mest stridbara. Den envisa kamp han som huvudredaktör Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, från det att Hitler 1933 utnämnt till rikska...

William Shakespeare

Shakespearesällskapets mål är att visa att Shakespeare är en man för alla tider (och för alla människor), att sprida information om Shakespeare och hans verk, att verka för nyutgåvor av Shakespeare på svenska, att bevaka utgivning av böcker om Shakespeare och hans verk och att verka för ...

Birger Sjöberg

Birger Sjöbergs författarbana liknar ingen annan svensk diktares. Först vid 37 års ålder gjorde han debut med vissamlingen Fridas bok (1922) som liksom romanen Kvartetten som sprängdes (1924) blev en överväldigande kritiker- och läsarframgång. Men fyra år efter debuten kom det stora neder...

Stig Sjödin

Genom folkhögskolekurser på Brunnsvik och Sigtuna bröt sig Stig Sjödin (1917-1993) loss från det sociala arv som präglade brukstillvaron i Sandviken och flyttade till Stockholm där han 1945 debuterade med diktsamlingen Blindgångare. Från 50-talet och framåt blir naturen och kärleken domin...

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Söderberg (1869-1941) är en av 1900-talets stora svenska författare. Han uppmärksammades tidigt för de egenskaper som fortfarande gör att han är älskad av många läsare: den personliga blandningen av vemod och skärpa, av allvar och lekfullhet, av melankoli och kvickhet, av oföreta...

Edith Södergran

Författarinnan, lyrikern Edith Södergran föddes den 4 april 1892 och dog i juni 1923, 31 år gammal. Hennes författarskap upptäcks ständigt av nya läsare. Edith Södergran-sällskapet är en litterär förening för dem som vill lära sig mera om, utbyta åsikter om och diskutera olika aspekt...

Erik Johan Stagnelius

Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner bildades 1987 och till dess syften hör att vårda minnet av skalden Stagnelius. årligen högtidlighålla skaldens födelsedag den 14 oktober, att verka för fördjupad förståelse för och kunskap om skaldens liv samt stimulera intresset för och stödja f...

Frida Stéenhoff

Frida Stéenhoff-sällskapet bildades i Sundsvall i maj 2022. Sällskapet har till syfte att väcka, underhålla och utveckla intresset för Frida Stéenhoffs författarskap och dess idéer om kärlek, rättvisa och fred. Frida Stéenhoff, född Wadström, var prästdotter född i Stockholm 1865...

August Strindberg

Strindbergssällskapet bildades i juni 1945 och är därmed ett av de allra äldsta litterära sällskapen i Sverige – i någon mån förberett redan ett fåtal år efter Strindbergs död då ett antal av hans vänner bildade Strindbergsarkivet för att samla och ordna kvarlåtenskapen. Sällskape...

Svensk Mediehistorisk Förening

Svensk Mediehistorisk Förening fick sitt namn 2018 men har sina rötter i Föreningen Sveriges Tidningsmuseum som bildades 1947. Föreningen har till uppgift att stödja och stimulera den press- och mediehistoriska forskningen i landet, utge publikationen Mediehistorisk årsbok, stimulera till inte...

Svenska Fornskriftssällskapet

Svenska Fornskriftsällskapet, grundat 1843, har till syfte att ge ut inhemska skrifter på svenska och latin från medeltiden (och 1500-talet) samt vetenskapliga arbeten som behandlar sådana skrifter....

Svenska Vitterhetssamfundet

Svenska Vitterhetssamfundet är en ideell förening och den stiftades 1907 för att »utgifva klassiska svenska författares verk i vetenskapligt tillfredsställande upplagor«, som det formuleras i samfundets äldsta stadgar. Utgivningen rör författare, vars verk tillkommit efter reformationen, d...

Emanuel Swedenborg

Skandinaviska Swedenborgsällskapet bildades i sin nuvarande form i Stockholm år 1978. I likhet med sina engelskspråkiga motsvarigheter, Swedenborg Society i London och Swedenborg Foundation i Pennsylvania, är sällskapet religiöst neutralt och öppet för alla som är intresserade av Emanuel Sw...

Evert Taube

Taubesällskapet bildades i maj 2004 genom samgående mellan Evert Taube-sällskapet och Sällskapet Astri och Evert Taubes vänner. Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och utvidga förståelsen för Evert Taube och hans verk, att genom sällskaplig samvaro i olika former vårda d...

Jacob Tegengren

Jacob Tegengren-Sällskapet är en förening som grundades 1985 till minne av författaren Jacob Tegengren. Jacob Tegengren var poet, folkbildare, ornitolog, amatörarkeolog och bankdirektör. Han var yrkesverksam en stor del av sitt liv i Vörå och Tegengrensällskapet ordnar därför seminarier ,...

Esaias Tegnér

När Tegnérsamfundet bildades 1946 var det med syftet att främja studiet av Esaias Tegnér och för att sprida kännedomen om hans person och verk samt om den tid i vilken han verkade. En primär uppgift var att ge ut Tegnérs skrifter i en textkritisk edition på godtagbar vetenskaplig nivå, och...

Thomas Thorild

En skald och filosof för de unga, som har kallats den förste svenske feministen. Citat som »Denna dagen, ett liv« och »Tänka fritt är stort, tänka rätt är större« känner nog många igen, men inte lika många vet att det är Thomas Thorild (1759-1808) som är upphovsmannen. Thorild är e...

Gunnar Turesson

Gunnar Turessons tonsättningar av bl.a. Dan Andersson, Nils Ferlin och Gabriel Jönsson (Vid vakten eller »Flicka från Backafall«), liksom hans turnéer och radioframträdanden gjorde honom till Sveriges »rikstrubadur«, men till hans gärning hörde även uppteckningar, inspelningar och utgivn...

Albert Viksten

Albert Viksten Sällskapet bildades 10 mars 1981 och verkar för att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för författaren, folkbildaren, miljökämpen och hembygdsvännen Albert Viksten (1889-1969) och hans verk. Sällskapet eftersträvar att årligen publicera en skrift i form av en ny...

Ansök om att bli medlem?